Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Αεροσκάφη των ΗΠΑ σε αεροδρόμια τζιχαντιστών


Φωτογραφία του χρήστη Ελληνορωσικη Συμμαχια - Греко-русский Альянс. Σε μια καταγγελία που προκάλεσε έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον και αντιδράσεις, προέβη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν Χασάν Φιρουζαμπάντι: Αεροσκάφη του αμερικανικού στρατού προσγειώνονται τακτικά στα αεροδρόμια τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισλαμικού κράτους! Όπως αναφέρει παράλληλα το πρακτορείο Fars, «έχουμε συλλέξει πληροφορίες που κάνουν λόγο για στρατιωτικά αεροσκάφη που προσγειώνονται στα αεροδρόμια υπό τον έλεγχο των τρομοκρατικών ισλαμικών κρατών και απογειώνεται από αυτά.
Τα αεροσκάφη αυτά παραδίδουν στο ισλαμικό κράτος όπλα, χρήματα και τρόφιμα». Από την πλευρά του ο αρχηγός του ιρανικού στρατού επισημαίνει ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν να διοχετεύουν στο ισλαμικό κράτος όπλα, τρόφιμα και χρήματα και να ζητήσουν συγγνώμη για το λάθος που έκαναν. Οι Αμερικανοί πρέπει να μας διαβεβαιώσουν ότι είναι εναντίον του ισλαμικού κράτους και να προχωρήσουμε». Ο Φιρουζαμπάντ ωστόσο κάνει δυσάρεστες προβλέψεις για την τρομοκρατία σε Ε.Ε. και ΗΠΑ για το εγγύς μέλλον ενώ αναφερόμενος για τις ΗΠΑ υπογράμμισε ότι «αν είναι ειλικρινείς στις δηλώσεις περί μη συμβολής τους στη δημιουργία του Ισλαμικού κράτους, τότε πραγματικά είναι εύκολο να νικηθεί αυτή η τρομοκρατική ομάδα». Και καταλήγοντας τόνισε με αιχμές: «Ελπίζουμε ότι η αμερικανική και βρετανική κυβέρνηση είναι πραγματικά υπέρ της καταπολέμησης του ισλαμικού κράτους. Τουλάχιστον για χάρη του λαού τους».
ΡΑΦ
................
Aircraft of US jihadists airports
In a complaint that caused intense diplomatic interest and reactions made by the Chief of General Staff of the Armed Forces of Iran Hassan Firouzampanti: Aircraft of the US Army landing regularly at airports which are under the control of an Islamic state! As parallel says the agency Fars, «we collect information which refer to military aircraft landing at airports under the control of terrorist Islamic states and off of them. These aircraft are delivered to the Islamic state weapons, money and food. " On his part, the leader of the Iranian army notes that "The United States should stop conveying the Islamic state weapons, food and money and apologize for the mistake they made. Americans need to assure us that it is against the Islamic state and move on. " The Firouzampant however unpleasant make predictions about terrorism in the EU and the US for the foreseeable future while referring to the US stressed that "if they are sincere in their declarations of non-interference in the creation of an Islamic state, it really is easy to defeat this terrorist group." And ending with spikes stressed: "We hope that the US and British government is really in favor of the fight against Islamic state. At least for the sake of their people. "
RAF
................
Авиона америчких џихадиста аеродроме
У жалби која је изазвала интензивну дипломатску интерес и реакције направљен од стране начелника Генералштаба Оружаних снага Ирана Хасан Фироузампанти: авиона америчке војске редовно слетања на аеродромима које су под контролом исламске државе! Као паралелно каже агенцију Фарс, «ми прикупљамо информације које се односе на војну слетања авиона на аеродромима под контролом терористичких исламских земаља и од њих. Ови авиони стижу за исламску државу оружја, новца и хране. " Са своје стране, лидер иранске војске напомиње да "САД треба да заустави преношење исламске државе оружје, храну и новац и извињавам се због грешке направили су. Американци треба да нас увере да је то против исламске државе и идемо даље. " Тхе Фироузампант међутим непријатни марка предвиђања о тероризму у ЕУ и САД у догледној будућности, док се односи на САД је нагласио да "ако су искрени у својим изјавама немешање у стварању исламске државе, стварно је лако поразити ову терористичку групу." И на крају са шиљцима нагласио: "Ми се надамо да САД и британска влада заиста у корист борби против исламске државе. Барем због свог народа. "
РАФ
................
Самолеты США джихадисты аэропортов
В жалобе, что вызвало интенсивное дипломатическое интерес и реакции выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Хасана Firouzampanti: Самолеты армии США регулярно посадки в аэропортах, которые находятся под контролем исламского государства! Как параллельно пишет агентство Fars, «мы собираем информацию, которые относятся к военной посадки самолетов в аэропортах под контролем террористических исламских государств и от них. Эти самолеты поставляются в исламское государство оружие, деньги и продукты питания ". Со своей стороны, лидер иранской армии отмечает, что "Соединенные Штаты должны прекратить передачи исламского государства оружие, еду и деньги и извиниться за ошибку, которую они сделали. Американцы должны убедить нас в том, что это против исламского государства и двигаться дальше ". В Firouzampant однако неприятные делать прогнозы о терроризме в ЕС и США в обозримом будущем со ссылкой на США подчеркнул, что "если они искренни в своих заявлениях о невмешательстве в создании исламского государства, это действительно легко победить эту террористическую группу." И заканчивая с шипами подчеркнул: "Мы надеемся, что правительство США и Великобритании на самом деле в пользу борьбы против исламского государства. По крайней мере, ради своего народа ".
RAF
................
Aviazione degli Stati Uniti jihadisti aeroporti
In una denuncia che ha causato il forte interesse diplomatico e le reazioni da parte del Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Iran Hassan Firouzampanti: Aircraft dell'esercito statunitense atterrando regolarmente in aeroporti che sono sotto il controllo di uno stato islamico! Come parallelo dice l'agenzia Fars, «raccogliamo informazioni che si riferiscono ad atterraggio aerei militari negli aeroporti sotto il controllo degli stati islamici terroristi e fuori di loro. Questi aeromobili sono consegnati alle armi stato islamico, denaro e cibo. " Da parte sua, il capo dell'esercito iraniano osserva che "Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di trasmettere il armi stato islamico, cibo e denaro e ci scusiamo per l'errore che hanno fatto. Gli americani hanno bisogno di assicurarci che sia contro lo Stato islamico e andare avanti. " I Firouzampant comunque sgradevoli fare previsioni sul terrorismo nell'UE e gli Stati Uniti per il prossimo futuro facendo riferimento agli Stati Uniti ha sottolineato che "se sono sinceri nelle loro dichiarazioni di non ingerenza nella creazione di uno Stato islamico, è davvero facile da sconfiggere questo gruppo terroristico." E termina con picchi sottolineato: "Ci auguriamo che il governo americano e britannico è davvero a favore della lotta contro lo stato islamico. Almeno per il bene del loro popolo. "
RAF
................