Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Το δημοψήφισμα της Σκωτίας


Φωτογραφία του χρήστη Ελληνορωσικη Συμμαχια - Греко-русский Альянс.
Μια σημαντική αποκάλυψη έκανε ο γνωστός ιδρυτής των WikiLeaks, Julian Assange για το ζήτημα του δημοψηφίσματος της Σκωτίας που έγινε στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας ως μια απειλή για το κράτος και έτσι, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας κατασκόπευαν τους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Σκωτίας κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Δικαίως το υποστηρίζουν αυτό οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Σκωτίας, σύμφωνα με τον Άσσανζ, καθώς η εθνική κυριαρχία της Σκωτίας είχε αναγορευθεί ως απειλή για την ασφάλεια της Βρετανίας!
Ως γνωστόν, στις 18 του Σεπτέμβρη του 2014, Σκωτία διεξήγαγε δημοψήφισμα για την απόσχισή της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνω από το 55% των Σκωτσέζων απέρριψε την πρόταση. Σύμφωνα με την Herald στην οποία μίλησε ο Άσσαντζ, μια σειρά από εθνικιστές της Σκωτίας, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην επικεφαλής του SNP (Εθνικό Κόμμα της Σκοτίας) Jim Sillars, είχαν από καιρό ανησυχίες ότι το δίκτυο ασφάλειας και οι μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν έντονο ενδιαφέρον γι' αυτούς. Ερωτηθείς από την εφημερίδα αν ήταν παρανοϊκό να σκεφτούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου ενδιαφερόταν για τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του περασμένου έτους, ο Ασάντζ είπε ότι «δεν ήταν καθόλου παρανοϊκό».
Ραφ
...............
The Scottish referendum
An important revelation made known the founder of WikiLeaks, Julian Assange for the issue of the Scottish referendum held late last year. As he said, the United Kingdom Government considers the independence of Scotland as a threat to the state and so, the British security services were spying supporters of Scottish independence during the referendum. Rightly argue that supporters of Scottish independence, according to Assanz as the sovereignty of Scotland had been declared as a threat to the security of Britain! As you know, on September 18, 2014, Scotland held a referendum on secession from the United Kingdom. Over 55% of Scots rejected the proposal. According to the Herald in which Assantz spoke, a series of Scottish nationalists, including former head of the SNP (Scottish National Party) Jim Sillars, had long been concerns that the security network and UK intelligence agencies had strong interest in \ them. Asked by the newspaper if he was insane to think that the secret services of the United Kingdom was interested to participate in the referendum on independence last year, Assange said he was "not at all paranoid."
RAF
...............
Шкотски референдум
Важан откровење је познат оснивача ВикиЛеакс, Јулиан Ассанге за издавање Шкотске референдуму одржаном крајем прошле године. Како је рекао, Велика Британија Влада разматра независност Шкотске као претњу држави и тако, британски службе безбедности су шпијунирао присталица независности Шкотске током референдума. С правом тврде да присталице независности Шкотске, према Ассанз као суверенитет Шкотске је проглашена као претњу по безбедност Британије! Као што знате, 18. септембра 2014. године, Шкотска одржан референдум о отцепљењу од Уједињеног Краљевства. Преко 55% оф Сцотс одбацила предлог. Према Хералд у којем Ассантз говорио, низ шкотских националиста, укључујући бившег шефа СНП (Шкотска национална странка) Јим СИЛЛАРС, дуго је забринутост да је безбедносна мрежа и УК обавештајне агенције имале јак \\\ интересовање за њих. На питање листа да ли је био луд да мислим да су тајне службе Велике Британије био је заинтересован да учествује на референдуму о независности прошле године, Асанж је рекао да је "уопште није параноичан."
РАФ
...............
Шотландский референдума
Важное откровение возвещена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для выдачи шотландского референдума в конце прошлого года. По его словам, правительство Соединенного Королевства считает, что независимость Шотландии в качестве угрозы для государства и так, британские спецслужбы шпионили сторонников независимости Шотландии во время референдума. Правильно утверждают, что сторонники независимости Шотландии, в соответствии с Assanz как суверенитет Шотландии был объявлен в качестве угрозы для безопасности Великобритании! Как вы знаете, 18 сентября 2014 года, Шотландия проведен референдум о выходе из Соединенного Королевства. Более 55% шотландцев отклонил предложение. Согласно Herald, в котором Assantz говорил, серия шотландских националистов, в том числе бывший глава SNP (Шотландская национальная партия) Джим Sillars, давно опасения, что сетевой безопасности и Великобритании спецслужбы были сильные Интерес к \\\\\\\ их. Отвечая на вопрос газеты, был ли он сумасшедшим, чтобы думать, что спецслужбы Соединенного Королевства было интересно участвовать в референдуме о независимости в прошлом году, Ассанж сказал, что он "вовсе не параноик."
RAF
...............
El referéndum escocés
Una revelación importante dado a conocer el fundador de WikiLeaks, Julian Assange por el tema del referéndum escocés celebrada a finales del año pasado. Como dijo, el Gobierno del Reino Unido considera que la independencia de Escocia como una amenaza para el Estado y por eso, los servicios de seguridad británicos estaban espiando los partidarios de la independencia de Escocia durante el referéndum. Con razón argumentar que los partidarios de la independencia de Escocia, según Assanz como la soberanía de Escocia había sido declarada como una amenaza a la seguridad de Gran Bretaña! Como ustedes saben, el 18 de septiembre de 2014, Escocia celebró un referéndum sobre la secesión del Reino Unido. Más del 55% de los escoceses rechazó la propuesta. Según el Herald en la que Assantz hablaba, una serie de nacionalistas escoceses, entre ellos el ex jefe de la (Partido Nacional Escocés) SNP Jim Sillars, desde hace mucho tiempo la preocupación de que la red de seguridad y las agencias de inteligencia británicos tenían fuerte interés en \\\\\\\\\\\\\\\ ellos. Preguntado por el diario si estaba loco para pensar que los servicios secretos del Reino Unido estaba interesado a participar en el referéndum sobre la independencia el año pasado, Assange dijo que "no estaba en absoluto paranoico."
RAF
...............