Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Σερβία και Ελλάδα: κοινή πορεία

Φωτογραφία του χρήστη Ελληνορωσικη Συμμαχια - Греко-русский Альянс.

Για τους φίλους μου και αδερφούς Σέρβους: οι επικυρίαρχοι, αυτό που ονομάζεται Νέα Τάξη Πραγμάτων, πέτυχε κάτι που ούτε ο ναζιστής Χίτλερ δεν είχε πετύχει στην Σερβία. Σοκ! Αφωνία και ιδιοτέλεια. Ο καθένας κοιτάζει το τομάρι του. Έτσι πέτυχαν τον έλεγχο. Και αυτό συνέβη μετά τη δολοφονία -ουσιαστικά - του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς! Ήταν το τελευταίο σύμβολο της αντίστασης. Εύκολα κατόπιν "καθάρισαν" και τον επόμενο. Πλέον οι ορντινάτσες κυβερνήσεις που "εκλέγονται" από τον λαό της Σερβίας, ήδη έχουν "εκλεγεί" από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ πριν ...ψηφίσει ο λαός.
Και αυτό δεν πρόκειται ν αλλάξει αν δεν σχηματιστεί ένα ενιαίο ενωμένο πατριωτικό μέτωπο που θα λογοδοτεί μόνο στον σερβικό λαό και όχι στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον. Η περίπτωση στην Σερβία απλώς είναι μια παραλλαγή της ελληνικής περίπτωσης. Οι επικυρίαρχοι πέτυχαν ένα ισχυρό σοκ στον ελληνικό λαό, ο οποίος πλέον έχασε την πυξίδα του και τον βηματισμό του. Η λύση είναι και εδώ ίδια. Σύσταση ενιαίου ενωτικού πατριωτικού μετώπου για την πλήρη απεξάρτηση, την πλήρη απελευθέρωση από την οικονομική φυλακή που δημιούργησαν τα όρνεα της διεθνούς τοκογλυφίας ή αλλιώς εκπρόσωποι της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Και αυτό έρχεται οσονούπω. Ας το αγκαλιάσουμε όλοι μας!
ΡΑΦ
.......................
Serbia and Greece: common course
For my friends and brothers Serbs: the rulers, what is called New World Order, achieved something that neither the Nazi Hitler did not succeed in Serbia. Shock! Mutism and selfishness. Everyone looks at his skin. Thus achieved control. And this happened after the murder -ousiastika - Slobodan Milosevic! It was the last symbol of resistance. Easily then \ "cleaned \" and the next. Plus the orntinatses governments \ "selected \" by the people of Serbia have already \ "elected \" from the controlled media before ... the people voted. And that's not going to change if not form a single united patriotic front that will be accountable only to the Serbian people and not in Brussels and Washington. The situation in Serbia is simply a variation of the Greek case. The rulers have achieved a strong shock to the Greek people, who have now lost his compass and footwork. The solution is here itself. Recommendation single unifying patriotic front for full independence, the full liberalization of the economic prison created vultures international usury or else representatives of the New World Order. And this comes soon. Let's embrace all of us!
RAF
.......................
Србија и Грчка: заједнички предмет
За моје пријатеље и браћу Србе: владара, који се зове Нови светски поредак, остварио нешто што ни Хитлер није нацистичка успеју у Србији. Схоцк! Мутисм и себичност. Свако гледа своју кожу. Тако постигнути контролу. И то се догодило после убиства -оусиастика - Слободана Милошевића! То је био последњи симбол отпора. Лако онда \\\\\\\ "\\\\\\\ очишћена" и следећи. Плус орнтинатсес владе \\\\\\\ "\\\\\\\ изабрани" од народа Србије, већ \\\\\\\ "\\\\\\\ изабран" од теста МСП пре ... људи гласали. А то неће променити ако не формира јединствени уједињени фронт патриотски који ће бити одговоран само српског народа, а не у Бриселу и Вашингтону. Ситуација у Србији је једноставно варијација случају Грчке. Владари су постигли јаку шок за грчког народа, који су сада изгубио компас и рад ногу. Решење је овде сама. Препорука једним Обједињујућа патриотски фронт за потпуну независност, потпуна либерализација економског затвора створио лешинари међународна зеленаштво или друго представници Новог светског поретка. А ово долази ускоро. Хајде да прихвате све нас!
РАФ
.......................
Сербия и Греция: общий курс
Для моих друзей и братьев сербов: правителями, как это называется новый мировой порядок, чего-то достиг, что ни нацистская Гитлер так и не удалось в Сербии. Шок! Мутизм и эгоизм. Все смотрят на его коже. Таким образом достигается контроль. И это произошло после убийства -ousiastika - Слободана Милошевича! Это было в прошлом символом сопротивления. Легко тогда \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ очистить" и рядом. Плюс orntinatses правительства \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ избранные" народом Сербии, уже \\\\ \\\\\\\\\\\ "избран \\\\\\\\\\\\\\\" управляемой СМИ до ... люди проголосовали. И это не изменится, если не образуют единой объединенной патриотического фронта, который будет подотчетен только сербского народа, а не в Брюсселе и Вашингтоне. Ситуация в Сербии просто вариация греческой случае. Правители добились сильных ударов греческого народа, который уже потерял свою компас и ног. Раствор здесь сам по себе. Рекомендация единой объединяющей Патриотический фронт за полную независимость, полная либерализация экономической тюрьме создано стервятников международная ростовщичество или иначе представители Нового Мирового Порядка. И это в ближайшее время. Давайте примем всех нас!
RAF
.......................
Serbia e Grecia: percorso comune
Per i miei amici e fratelli serbi: i governanti, quello che viene chiamato Nuovo Ordine Mondiale, realizzato qualcosa che né l'Hitler nazista non riuscì in Serbia. Shock! Mutismo e l'egoismo. Ognuno guarda la sua pelle. Così raggiunto il controllo. E questo è accaduto dopo l'omicidio -ousiastika - Slobodan Milosevic! Era l'ultimo simbolo della resistenza. Facilmente poi \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "puliti \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ "e il successivo. Inoltre i governi orntinatses \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "eletti \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "dal popolo di Serbia, già \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ "eletto \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" dai media controllati prima .. persone .Council risoluzione. E questo non cambierà se non formare un unico fronte patriottico uniti che sarà responsabile soltanto il popolo serbo e non a Bruxelles e Washington. La situazione in Serbia è semplicemente una variante del caso greco. I governanti hanno ottenuto una scossa forte per il popolo greco, che hanno ormai perso la sua bussola e gioco di gambe. La soluzione è qui stesso. Raccomandazione unico fronte patriottico unificante per la piena indipendenza, la piena liberalizzazione del carcere economico creato avvoltoi usura internazionale o altro rappresentanti del Nuovo Ordine Mondiale. E questo è in arrivo. Abbracciamo tutti noi!
RAF
.......................