Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Πρόσκληση στον Τσίπρα από την Βραζιλία


Φωτογραφία του χρήστη Ελληνορωσικη Συμμαχια - Греко-русский Альянс.
Ανοιχτή πρόσκληση της προέδρου της Βραζιλίας προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί τη Βραζιλία, επέδωσε η αντιπροσωπεία της Βραζιλίας στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Κ. Ήσυχο, στη διάρκεια συνάντησης χθες στην Βραζιλία. Από την πλευρά του, ο κ. Ήσυχος μετέφερε προσωπική επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ. Παράλληλα, στη συνάντηση του Έλληνα υπουργού με τον σύμβουλο της προέδρου Μάρκο Αουρέλιο Γκαρσία, συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι επισκέψεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στη Μπραζίλια και του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, προκειμένου να υπάρξει λεπτομερής τεχνική ενημέρωση για τον επερχόμενο διαγωνισμό υδρογονανθράκων που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και την πιθανή συμμετοχή της PETROBRAS στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Τέλος δόθηκαν σχετικές οδηγίες στους πρέσβεις των δύο χωρών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πρώτο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας και συμφωνίας των δύο χωρών. Στη συνάντηση υπήρξε ταύτιση απόψεων σε πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον νέο πολυπολικό κόσμο που έχει αναδειχθεί και επισημάνθηκε η σημασία των σχέσεων της Ελλάδας με την Βραζιλία αλλά και με την ομάδα χωρών BRICS. Η ελληνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τους νέους οικονομικούς και πολιτικούς στόχους της νέας ελληνικής κυβέρνησης και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους εταίρους-δανειστές.
ΡΑΦ
.............
Invite to Tsipras from Brazil
Open invitation of the President of Brazil to the Prime Minister Alexis Tsipras to visit Brazil, presented the Brazilian delegation to the Deputy Defense Minister. Quiet, during a meeting yesterday in Brazil. For his part, Mr. Quiet carrying a personal letter of the Greek Prime Minister to the President of Brazil Dilma Rousseff. Meanwhile, the meeting with the Greek Minister's adviser President Marco Aurelio Garcia, agreed to speed up visits Kotzia Nikos Foreign Minister in Brasilia and the Minister for Productive Reconstruction, Environment and Energy Panagiotis Lafazani in order to provide detailed technical information for the upcoming contest hydrocarbons to be held in Greece and the possible involvement of PETROBRAS in this contest. Finally given instructions to the ambassadors of the two countries to form a first frame of transnational cooperation and agreement between the two countries. The meeting was a convergence of views on very important issues related to the new multipolar world has emerged and underlined the importance of Greece's relations with Brazil and the group of countries BRICS. The Greek delegation briefed on the political and economic developments in Greece and in Europe, new economic and political objectives of the new Greek government and negotiated procedure with partners-lenders.
RAF
.............
Позови у Ципрас из Бразила
Јавни позив председника Бразила до премијера Алекис Тсипрас да посети Бразил, представио бразилску делегацију у замјеника министра одбране. Тишина, током јучерашњег састанка у Бразилу. Са своје стране, господин Куиет носи личну писмо грчког премијера председнику Бразила Дилма Русеф. У међувремену, састанак са саветником грчке министра председника Марко Аурелио Гарциа, пристао да убрза посете Котзиа Никос министар иностраних послова у Бразилији и министар за продуктиван реконструкцију, екологију и енергију Панајотис Лафазани у циљу пружања детаљне техничке информације за предстојећу конкурса угљоводоници који ће се одржати у Грчкој и могућа укљученост Петробрас у овом такмичењу. Коначно дат инструкције амбасадорима две земље да се формира први кадар транснационалне сарадње и договора између две земље. Састанак је био приближавање ставова о веома важним питањима у вези са новим мултиполарном свету је настао и истакао значај односа Грчке са Бразилу и групу земаља БРИЦ. Грчка делегација је упознао на политичким и економским кретањима у Грчкој и Европи, новим економским и политичким циљевима нове грчке владе и преговарачког поступка са партнерима-кредитора.
РАФ
.............
Пригласить в Tsipras из Бразилии
Открыть приглашение президента Бразилии с премьер-министром Алексисом Tsipras посетить Бразилию, представил делегацию Бразилии заместителю министра обороны. Тихая, во время вчерашней встречи в Бразилии. Со своей стороны, г-н Тихо проведения личное письмо премьер-министра Греции к Президенту Бразилии Дилма Руссефф. Между тем, встреча с советником греческим министром президент Марко Аурелио Гарсия, договорились ускорить посещена Kotzia министр иностранных дел Никос в Бразилии и министра торговли и промышленности реконструкции, окружающей среды и энергетики Панайотис Lafazani в целях обеспечения подробную техническую информацию о предстоящем конкурсе углеводороды, который пройдет в Греции и возможное участие Petrobras в этом конкурсе. Наконец дано указание послов двух стран, чтобы сформировать первый кадр транснационального сотрудничества и согласия между двумя странами. Встреча была совпадение взглядов по очень важным вопросам, связанным с нового многополярного мира стала и подчеркнул важность отношений Греции с Бразилией и группы стран БРИКС. Греческая делегация проинформирована о политических и экономических событий в Греции и в Европе, новых экономических и политических целей нового греческого правительства и процедуры переговоров с партнерами-кредиторами.
RAF
.............
Invitar a Tsipras de Brasil
Invitación abierta del Presidente de Brasil al primer ministro Alexis Tsipras visitar Brasil, presentó la delegación brasileña al viceministro de Defensa. Tranquilo, durante una reunión de ayer en Brasil. Por su parte, el Sr. Quiet llevando una carta personal del primer ministro griego, al Presidente de Brasil, Dilma Rousseff. Mientras tanto, la reunión con el asesor del ministro griego presidente Marco Aurelio García, acordó acelerar visitas Kotzia Nikos Ministro de Asuntos Exteriores en Brasilia y el Ministro de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía Panagiotis Lafazani el fin de proporcionar información técnica detallada para el próximo concurso hidrocarburos, que se celebrará en Grecia y la posible participación de PETROBRAS en este concurso. Finalmente dado instrucciones a los embajadores de los dos países para formar un primer marco de la cooperación transnacional y el acuerdo entre los dos países. La reunión fue una convergencia de puntos de vista sobre cuestiones muy importantes relacionadas con el nuevo mundo multipolar ha surgido y se ha subrayado la importancia de las relaciones de Grecia con Brasil y el grupo de los países BRICS. La Delegación griega ha informado sobre los acontecimientos políticos y económicos en Grecia y en Europa, los nuevos objetivos económicos y políticos del nuevo gobierno griego y el procedimiento negociado con socios prestamistas.
RAF
.............