Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Τρέμουν την επόμενη ημέρα...


Μαθαίνω ότι το σάπιο πολιτικό σύστημα και τα διαπλεκόμενα, τα δίνουν όλα για να πετύχουν δύο πράγματα: να μείνει εκτός Βουλής ο Καμμένος και να μην έχει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κάνουν ότι μπορούν υπέρ του Ποταμίσιου και του Giorgos, προκειμένου να είναι αυτοί οι εταίροι του Αλέξη Τσίπρα στη νέα κυβέρνηση.
Αυτό όμως για το οποίο ανησυχούν πάρα πολύ, ειδικά όσοι έχουν δει …αχνά την εικόνα του Ειδικού Δικαστηρίου, είναι η επόμενη ημέρα. Όπως μαθαίνω, ετοιμάζεται πολιτική αγωγή για δύο ή τρία κακουργήματα σε πρώτη φάση.

Και έχω ένα ρητορικό ερώτημα: με τη λαιμητόμο να επικρέμεται, θα τολμήσουν να κάνουν «παρασπονδίες»; Αμφιβάλω. Το ζήτημα είναι αν θα κρατήσει….
..................
Tremble the next day ...
Learning that the rotten political system and interlocking, give their all to achieve two things: to stay out of the Blazing House and have no self-reliance SYRIZA. So do they favor the river and Giorgos, in order to be these Tsipras Alexis partners in the new government.
But for that too worried, especially those who have seen ... faint image of the Special Court, the next day. As I learn, preparing civil action for two or three felonies initially. And I have a rhetorical question: the guillotine to hanging, dare to do "paraspondies"? I doubt. The question is whether to keep ....
..................
Дрхте сутрадан ...
Учење да трулог политичког система и сигурносне, дати све од постићи две ствари: да остану ван Блазинг Дома и немају ослањања на сопствене снаге СИРИЗА. Тако они фаворизују реку и Гиоргос, да би били ови Ципрас Алекис партнери у новој влади.
Али за то је превише забринут посебно оних који су видели ... бледа слика Специјалног суда, сутрадан. Као што сам научити, припрема парницу за два или три кривична дела у почетку. И ја имам реторичко питање: гиљотина да виси, усудио да уради "параспондиес"? Сумњам. Питање је да ли да задржи ....
..................
Трепещите на следующий день ...
Узнав, что гнилой политической системы и блокировки, отдают все свои силы для достижения две вещи: держаться подальше от горящего дома и не имеют самообеспеченности СИРИЗА. Так что они предпочитают на реку и Георгиос, чтобы быть эти партнеры Tsipras Alexis в новом правительстве.
Но для этого тоже волновались, особенно те, кто видел ... слабое изображение Специального суда, на следующий день. Как я могу узнать, готовится гражданский иск в течение двух или трех особо тяжких преступлений на начальном этапе. И у меня есть риторический вопрос: гильотина висит, смело делать "paraspondies"? Я сомневаюсь. Вопрос в том, следует ли сохранить ....
..................
Tiembla al día siguiente ...
Al enterarse de que el sistema político podrido y enclavamiento, darlo todo para lograr dos cosas: para permanecer fuera de la casa ardiente y no tienen SYRIZA autosuficiencia. Así hacen que favorecen el río y Giorgos, con el fin de estos socios Tsipras Alexis en el nuevo gobierno.
Pero para eso también preocupa, sobre todo aquellos que han visto ... imagen tenue del Tribunal Especial, al día siguiente. A medida que aprendo, preparar una acción civil por dos o tres delitos graves inicialmente. Y tengo una pregunta retórica: la guillotina a la horca, se atreven a hacer "paraspondies"? Yo dudo. La pregunta es si mantener ....
..................