Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Μετά τις γιορτές οι πρόωρες κάλπες;Και κλείδωσαν όλα πλέον! Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, η κυβέρνηση της συμφοράς, θα ζητήσει –προσέξτε θα ζητήσει η ίδια – εξάμηνη παράταση! Μόνο τότε θα υπάρξει «τεχνική συμφωνία». Επόμενο βήμα, η κατάθεση νόμου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για να γίνει εκταμίευση από τον EFSF και να ολοκληρωθεί η προληπτική γραμμή στήριξης (ECCL) ή αλλιώς μνημόνιο! Αυτή είναι η σειρά. Οτιδήποτε άλλο, προκαλεί άλλες εξελίξεις.
Έχουμε λοιπόν και σημειώστε: στις 12 Ιανουαρίου η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και στις 22 Ιανουαρίου η Τρίτη, στην οποία και πάλι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όπερ σημαίνει, τέλος Φεβρουαρίου εκλογές! Να ετοιμαζόμαστε σιγά – σιγά! Και όλα αυτά αν στο μεσοδιάστημα δεν συμβεί κάτι άλλο.


Μην ξεχνάτε, ότι τον Μάρτιο μας περιμένουν στη ...γωνία οι τοκογλύφοι καθώς έχουμε κάποια δις να πληρώσουμε! Είναι τα ομόλογα της ΕΚΤ! Έτσι θα βάλουν τον Αλέξη στο ..τσουβάλι.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, βλέπω μια περίεργη εμμονή των τοκογλύφων δανειστών για υπερβολική πίεση με μαξιμαλιστικές αιτήματος προς τον κυβερνητικό θίασο! Έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους;
...................
After the holidays early polls?
And they locked all now! By the end of next week, the government of disaster, will ask -prosexte will ask the same - month extension! Only then there will be a "technical agreement". Next step, the legal deposit until the end of January to be disbursed by the EFSF and complete the preventive support line (ECCL) or otherwise Memorandum! This is the series. Anything else, causing other developments.
So we have and note: on 12 January the first ballot for the election of the President of the Republic and on January 22 Tuesday, which again will not work. Which means, the end of February elections! Brew slowly - slowly! And if all this does not happen in the meantime something else.
Remember that our March waiting in ... corner usurers as we have a billion to pay! Are bonds the ECB! This will put Alex in ..tsouvali.
Watching developments, I see a strange obsession of usurers lenders excessive pressure maximalist request to the government troupe! They have something in the back of their minds?
...................
Након празника ране анкете?
И сви су закључани сада! До краја следеће недеље, влада катастрофе, ће -просекте питати ће тражити од иста - месец продужење! Тек тада ће бити "технички споразум". Следећи корак, правни депозит до краја јануара да се исплаћује од стране ЕФСФ и заврши превентивну подршку линије (Проповедник) или на други начин Меморандум! Ово је серија. Још нешто, изазивајући друге догађаје.
Тако имамо и обратите пажњу: 12. јануара први гласачком за избор председника Републике и 22. јануара у уторак, што опет неће радити. Што значи, до краја фебруара избора! Брев полако - полако! И ако све то не деси у међувремену нешто друго.
Запамтите да је наша марта чека на углу ... зеленаши год имамо милијарду да плати! Да ли су обвезнице ЕЦБ! Ово ће Алекс у ..тсоували.
Гледајући развој, видим чудан опседнутост зеленаши кредитора због великог притиска максималистички захтјев Влади трупе! Имају нешто у позадини њихове умове?
...................
Dopo le vacanze primi sondaggi?
E hanno bloccato tutto ora! Entro la fine della prossima settimana, il governo del disastro, chiederà -prosexte chiederà la stessa - estensione mese! Solo allora ci sarà un "accordo tecnico". Il passo successivo, il deposito legale fino alla fine di gennaio da erogare da parte del EFSF e completare la linea preventiva di supporto (Ec) o altrimenti Memorandum! Questa è la serie. Tutto il resto, causando altri sviluppi.
Così abbiamo e nota: il 12 gennaio il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica e il 22 gennaio Martedì, che ancora una volta non funzionerà. Il che significa, alla fine delle elezioni di febbraio! Brew lentamente - lentamente! E se tutto questo non accade nel frattempo qualcosa d'altro.
Ricordate che il nostro marzo in attesa di ... angolo usurai come abbiamo un miliardo di pagare! Sono obbligazioni della BCE! Questo metterà Alex in ..tsouvali.
Guardando sviluppi, vedo una strana ossessione di istituti di credito usurai pressione eccessiva richiesta massimalista alla troupe governo! Hanno qualcosa nella parte posteriore delle loro menti?
...................