Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ψύχραιμος και αποφασισμένος ο Βλαντιμίρ Πούτιν


- Βολές κατά των διεθνών κερδοσκοπικών κεφαλαίων και των ΗΠΑ για την επεκτατική πολιτική τους
Του Απόστολου Χ. Ρόσσιου
Με αποφασιστικότητα και σιγουριά για το μέλλον της Ρωσίας παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της τρέχουσας συγκυρίας που αντιμετωπίζει, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, στην καθιερωμένη ετήσια συνέντευξή Τύπου. Το πλέον δυσμενές σενάριο για την οικονομία της Ρωσίας είναι μια κρίση που θα διαρκέσει για δύο χρόνια, τόνισε ο ρώσος ηγέτης στους 1200 και πλέον παρόντες δημοσιογράφους. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί νωρίτερα, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνηγορούν σε αυτό. Ένας από τους λόγους, όπως διευκρίνισε, είναι το πραγματικό πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου στη Ρωσία, το οποίο έχει φτάσει στα 148 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος Πούτιν υπογράμμισε ότι «δεν χαρακτηρίζει την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα του, ως κρίση», καθώς όπως είπε οι στοχευμένες ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας θα επαναφέρουν σύντομα την ανάκαμψη. Είναι γεγονός ότι η παρέμβαση του ρωσικού υπουργείου Οικονομίας, έδωσε ώθηση στο ρωσικό νόμισμα, με τη χθεσινή ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 67,7851 ρούβλια έναντι του δολαρίου και στα 84,5890 ρούβλια έναντι του ευρώ. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, κατηγόρησε ευθέως τα διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια και ορισμένες ρωσικές εταιρίες, τα οποία όπως είπε, ευθύνονται κατά ένα μεγάλο μέρος για την αρνητική οικονομική κατάσταση: «Η αναταραχή έχει προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Δεν ξεκίνησε από εμάς. Διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, ειδικά για την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο», εξήγησε ο πρόεδρος Πούτιν. Και σύμφωνα με τον ίδιο η έξοδος από αυτή την τρέχουσα άσχημη οικονομική κατάσταση είναι αναπόφευκτη και θα γίνει με την επανάληψη των οικονομικών μέτρων που ελήφθησαν το 2008. Ήταν όμως κατηγορηματικός για την εσωτερική κατάσταση στη χώρα του, λέγοντας ότι «η Ρωσία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις κοινωνικές της υποχρεώσεις» και πρόσθεσε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ανάπτυξη και πρέπει να δημιουργήσουμε υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Πρέπει επίσης να εργαστούμε ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας….».
Για τις ΗΠΑ
Έμφαση έδωσε και στις κατηγορίες των ΗΠΑ περί «επεκτατικής πολιτικής της Ρωσίας» ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθαρίζοντας ότι η Μόσχα δεν ακολουθεί επεκτατική πολιτική: «Η ανάπτυξη των στρατιωτικών μας δυνάμεων και οι προγραμματισμένες στρατιωτικές ασκήσεις πυροδότησαν την ένταση», τόνισε διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την εθνικής κυριαρχίας, με όσο το δυνατόν πιο εμφανή τρόπο. «Δεν ακολουθούμε καμία επιθετική πολιτική» είπε ο πρόεδρος Πούτιν και πρόσθεσε με έμφαση: «Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις σε όλον τον κόσμο. Και χαρακτηρίζουν εμάς επιθετικούς και επεκτατικούς; Ο αμυντικός προϋπολογισμός του Πενταγώνου είναι 10πλάσιος από τις ρωσικές δαπάνες για την άμυνα! Δεν είμαστε εμείς που κινούμαστε δίπλα στα σύνορα άλλων χωρών. Οι ΗΠΑ αναπτύσσονται στα σύνορα άλλων χωρών, χιλιόμετρα μακριά από την αμερικανική επικράτεια. Και τι ακούμε να μας λένε συχνά; ¨Κοίτα τη δουλειά σου”! Ποιός είναι εκείνος που αποχώρησε μονομερώς από την Συνθήκη ΑΒΜ; Οι ΗΠΑ! Και αυτό δημιουργεί νέο πεδίο απειλών για τη Ρωσία. Πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο στο θέμα της Ουκρανίας, δεν κινούμαστε επιθετικά, τουναντίον, προφυλάσσουμε τα σύνορά μας».
.................
Calm and determined Vladimir Putin
- Shots against international speculative capital and US expansionary policy
Apostolos Ch. Rosso
With determination and confidence for the future of Russia despite the difficult economic conditions of the current economic situation it faces, appeared the President of Russia Vladimir Putin, the established annual press conference. The worst scenario for the Russian economy is a crisis that will last for two years, said the Russian leader in 1200 and now present journalists. However, as clarified the situation can be improved earlier, as there are many factors that militate in it. One reason, as stated, is the real trade surplus in Russia, which has reached $ 148 billion. President Putin stressed that "does not describe the current situation in his country, as a crisis," he said as targeted actions of the Russian government and the Central Bank of Russia will soon restore recovery. The fact that the intervention of the Russian Economy Ministry, gave impetus to the Russian currency, with yesterday's rate stood at 67.7851 rubles to the dollar and 84.5890 rubles against the euro. During the interview, directly accused the international speculative funds and some Russian companies, which he said are responsible in large part for the negative economic situation: "The turmoil caused by external factors. We started from us. International economic factors, especially for the price of oil and gas have played a very important role, "explained President Putin. And according to him the way out of this current difficult economic situation is inevitable and will happen with the resumption of economic measures taken in 2008. But he was adamant about the internal situation in the country, saying that "Russia will meet in full social obligations "and added:" What we should do is to keep working for development and we must create healthy business environment. We also work particularly in industry .... ".
For USA
Emphasis is given in US accusations of "expansionist Russia's policy" Russian President Vladimir Putin making clear that Moscow does not follow expansionary policy: "The development of our military forces and planned military exercises sparked tension," said specifying that this is the defense of national interests and sovereignty, in as conspicuous as possible. "I do not have any kind of aggressive," said Putin, adding emphatically: "The US maintains military bases around the world. And characterize us aggressive and expansionist? The defense budget the Pentagon is 10 times by the Russian defense spending! Not we who are moving across the border in other countries. The US has developed on the border of other countries, away from the American territory. And listen to what they tell us often? Mind your own business "! Who is the one who unilaterally withdrew from the ABM Treaty? The USA! And this creates a new field of threats to Russia. We believe that we are right on the issue of Ukraine, not moving aggressively, on the contrary, we protect our borders. "
.................
Мирна и одлучна Владимира Путина
- Схотс против међународног спекулативног капитала и САД експанзивне политике
Апостолос Цх. Росо
Одлучно и поверења за будућност Русије, упркос тешким економским условима тренутне економске ситуације са којима се сусреће, појавио председника Русије Владимира Путина, успостављену годишњој конференцији за новинаре. Најгори сценарио за руску економију је криза која ће трајати две године, рекао је руски лидер у 1200 и сада присутних новинара. Међутим, како је појаснио ситуација променити раније, јер постоје многи фактори који иду у њу. Један од разлога, како се наводи, је реална трговински суфицит у Русији, која је достигла $ 148 милијарди. Председник Путин је нагласио да "не описује тренутну ситуацију у својој земљи, као криза", рекао је он као циљаним акцијама руске владе и Централне банке Русије ускоро ће обновити опоравак. Чињеница да интервенција руске економије Министарство, дао подстицај руском валуту, са јучерашњег стопом износио 67,7851 рубаља за долар и 84,5890 рубаља у односу на евро. Током интервјуа, непосредно оптужио међународне спекулативне фондове и неке руске компаније, које је он рекао, одговорни су у великој мери, за негативном економском ситуацијом: "Тхе превирања изазваних спољним факторима. Почели смо од нас. Међународни економски фактори, нарочито за цијену нафте и гаса су одиграли веома важну улогу ", објаснио је председник Путин. А према њему излаз из ове тренутне тешке економске ситуације је неизбежна и да ће се десити и поред обнављања економских мера које су предузете у 2008. Али он је био непоколебљив о унутрашњој ситуацији у земљи, рекавши да ће "Русија у потпуности испунити друштвене обавезе "и додао:" Оно што треба да урадимо је да настави да ради за развој и морамо створити здраву пословно окружење. Радимо и посебно у индустрији .... ".
За САД
Нагласак је дат у америчким оптужбама за "експанзионистичке Русије политика" Руски председник Владимир Путин нагласивши да Москва не прати експанзивне политике: "Развој наших војних снага и планиране војне вежбе изазвао тензију", рекао је прецизирао да је ово одбрана националних интереса и суверенитета, као у упадљиво могуће. "Немам никакву врсту агресиван", рекао је Путин, додајући недвосмислено: "САД одржава војне базе широм света. И карактеришу нас агресиван и експанзија? Буџет за одбрану Пентагона је 10 пута од руског трошкова одбране! Није ми који се креће преко границе у другим земљама. САД је развио на граници других земаља, далеко од америчке територије. И слушај шта нам говоре често? Гледај своја посла "! Ко је тај који једнострано се повукла из Споразума АБМ? САД! А ово ствара ново поље претњи Русије. Верујемо да смо у праву по питању Украјине, не креће агресивно, напротив, ми штитимо наше границе. "
.................
Спокойствие и решимости Владимир Путин
- Отношение против международного спекулятивного капитала и США экспансионистской политики
Apostolos гл. Rosso
С решимость и уверенность за будущее России, несмотря на сложные экономические условия, в нынешней экономической ситуации, с которыми сталкивается появился президент России Владимир Путин, установленный ежегодная пресс-конференция. Худший сценарий для российской экономики является кризис, который будет длиться в течение двух лет, сказал лидирует в России по 1200 А теперь представьте журналистов. Однако, как пояснил ситуация может быть улучшена раньше, так как есть много факторов, которые воюют в нем. Одна из причин, как уже говорилось, является избыток Real Trade в России, который достиг $ 148 млрд. Президент Путин подчеркнул, что "не описывает текущую ситуацию в своей стране, как кризис," сказал он, целенаправленных действий российского правительства и Центрального банка России скоро восстановить восстановление. Дело в том, что вмешательство российского министерства экономики, дал толчок к российской валюте, с вчерашнего курса составил 67,7851 рублей за доллар и 84,5890 рублей против евро. Во время интервью, прямо обвинил международные спекулятивные фонды и ряд российских компаний, которые, по его словам, несут ответственность в значительной степени за негативное экономической ситуации: «потрясения, вызванного внешними факторами. Мы начали с нас. Международные экономические факторы, особенно для цен на нефть и газ сыграли очень важную роль ", объяснил президент Путин. И, по его словам выход из нынешней сложной экономической ситуации неизбежно и будет происходить в связи с возобновлением экономических мер, принятых в 2008 г. Но он был непреклонен о внутренней ситуации в стране, заявив, что "Россия будет отвечать в полном объеме социальные обязательства ", и добавил:" То, что мы должны сделать, это продолжать работать для развития, и мы должны создать здоровую бизнес-среду. Мы также работаем особенно в промышленности .... ".
Для США
Особое внимание уделяется в США обвинения в "экспансионистских России политика" Президент России Владимир Путин ясно давая понять, что Москва не проводить экспансионистскую политику: «Развитие наших военных сил и о планируемых военных учений зажгли напряжение," сказал уточнив, что это защита национальных интересов и суверенитета, как бросается в глаза, насколько это возможно. "У меня нет какой-либо агрессивной," сказал Путин, добавив, решительно: "США поддерживают военные базы по всему миру. И характеризуют нас агрессивными и экспансионистская? Оборонный бюджет Пентагона в 10 раз по Российской расходов на оборону! Не мы, движутся по границе и в других странах. США сложилась на границе других странах, вдали от американской территории. И слушать, что они говорят нам часто? Разум свой собственный бизнес "! Кто, кто в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО? США! А это создает новое поле угроз для России. Мы считаем, что мы правы в вопросе Украины, не агрессивно, наоборот, мы защищаем наши границы ".
.................
Calma e determinato Vladimir Putin
- Scatti contro capitale speculativo internazionale e la politica espansiva degli Stati Uniti
Apostolos Ch. Rosso
Con determinazione e fiducia per il futuro della Russia, nonostante le difficili condizioni economiche della situazione economica attuale si affaccia, è apparso il presidente della Russia Vladimir Putin, la conferenza stampa annuale stabilita. Il peggiore scenario per l'economia russa è una crisi che durerà per due anni, ha detto che il leader russo in 1200 e presente oggi ai giornalisti. Tuttavia, come chiarito la situazione può essere migliorata in precedenza, in quanto vi sono molti fattori che ostacolano in esso. Uno dei motivi, come detto, è il vero surplus commerciale in Russia, che ha raggiunto 148 miliardi dollari. Il Presidente Putin ha sottolineato che "non descrive la situazione attuale nel suo paese, come una crisi", ha detto, come azioni mirate del governo russo e la Banca centrale di Russia sarà presto ripristinare recupero. Il fatto che l'intervento del Ministero dell'Economia russo, ha dato impulso alla valuta russa, con il tasso di ieri ammontava a 67,7851 rubli per un dollaro e 84,5890 rubli nei confronti dell'euro. Durante l'intervista, direttamente accusato i fondi speculativi internazionali e alcune società russe, che ha detto sono responsabili in gran parte per la situazione economica negativa: "Le turbolenze causate da fattori esterni. Siamo partiti da noi. Fattori economici internazionali, soprattutto per il prezzo del petrolio e del gas hanno giocato un ruolo molto importante ", ha spiegato il presidente Putin. E secondo lui la via d'uscita da questa difficile situazione economica è inevitabile e accadrà con la ripresa delle misure economiche adottate nel 2008. Ma era irremovibile circa la situazione interna del paese, dicendo che "la Russia si riunirà in piena obblighi sociali "e ha aggiunto:" Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare per lo sviluppo e noi dobbiamo creare un ambiente imprenditoriale sano. Lavoriamo anche in particolare nel settore .... ".
Per USA
L'accento è dato in Usa accuse di "espansionista politica della Russia" il presidente russo Vladimir Putin chiarendo che Mosca non segue la politica espansiva: "Lo sviluppo delle nostre forze militari e di esercitazioni militari pianificate scatenato tensioni", ha detto precisando che si tratta di la difesa degli interessi nazionali e della sovranità, in quanto visibile possibile. "Non ho alcun tipo di aggressivo", ha detto Putin, aggiungendo con enfasi: "Gli USA mantengono basi militari in tutto il mondo. E caratterizzare noi aggressivo ed espansionista? Il bilancio della difesa del Pentagono è di 10 volte dal bilancio della difesa russa! Non siamo noi che stiamo muovendo attraverso il confine in altri paesi. Gli Stati Uniti hanno messo a punto sul confine di altri paesi, fuori dal territorio americano. E ascoltare quello che ci dicono spesso? Fatti gli affari tuoi "! Chi è colui che unilateralmente ritirato dal trattato ABM? Gli Stati Uniti! E questo crea un nuovo campo di minacce alla Russia. Noi crediamo che siamo proprio sulla questione di Ucraina, non si muove in modo aggressivo, al contrario, proteggiamo i nostri confini. "
.................