Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Προκλήσεις αυτοί …κόκκινα χαλιά εμείς


Λίγο πριν πατήσει το πόδι του με χαμόγελα σε ελληνικό έδαφος ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου και τον υποδεχθεί σύσσωμη η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, η Άγκυρα φρόντισε να μας υπενθυμίσει κάτι που λησμονούν οι Έλληνες: δεν ασκούμε διπλωματική πολιτική στο πλαίσιο της φιλίας! Άλλο το ζεϊμπέκικο και οι κουμπαριές και άλλο τα συμφέροντα της χώρας. Στη διάρκεια της επίσκεψης στην κατεχόμενη Λευκωσία, ο Τούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Βολκάν Μποζκίρ υποστήριξε ότι η Άγκυρα εμμένει στις θέσεις της, ότι οι φυσικοί πόροι στα ανοικτά της νότιας ακτής της Κύπρου, ανήκουν σε όλο το νησί!

Αυτό φρόντισε να διαμηνύσει από τα Κατεχόμενα ο Τούρκος αξιωματούχος, σύμφωνα με την Σαμπάχ, ενόψει και της σημερινής συνάντησης στην Αθήνα Ελλήνων και Τούρκων αξιωματούχων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας υψηλού επιπέδου. Και ημείς …άδωμεν!
...........
Challenges are ... red carpets we

Shortly before his foot with smiles on Greek soil, the Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu and the welcome by the entire state and political leadership of Greece, Ankara made sure to remind us something to forget the Greeks: we do not have diplomatic policy in the context of friendship! Others zeibekiko and piggy bank and other interests of the country. During the visit in occupied Nicosia, Turkish Minister for European Affairs Volkan Bozkir argued that Ankara maintains its positions, that natural resources off the southern coast of Cyprus, belong to the whole island!
I made sure to signal the Occupied Turkish official, according to Sabah, in view of the match in Athens Greek and Turkish officials under the High Level Cooperation Council. And we ... adomen!
.............
Изазови су ... црвене ми теписи

Непосредно пред ногом са осмесима на грчком тлу, турски премијер Ахмет Давутоглу и дочек цијеле државе и политичко руководство Грчке, Анкара побринуо да нас подсети нешто да заборави Грке: немамо дипломатски политику у контексту пријатељства! Други Зеибекико и касица прасица и друге интересе земље. Током посете окупираној Никозији, турски министар за европске послове Волкан Бозкир тврдио да Анкара одржава своје позиције, да природни ресурси офф јужној обали Кипра, припадају целом острву!
Уверио сам се да сигнализира окупираној турски званичник, према Сабах, с обзиром на утакмици у Атини грчких и турских званичника под савета на високом нивоу сарадње. А ми ... адомен!
.......................
Le sfide sono ... tappeti rossi noi

Poco prima del suo piede con il sorriso sui suolo greco, il primo ministro turco Ahmet Davutoglu e il benvenuto da tutto lo stato e la leadership politica della Grecia, Ankara ha fatto in modo di ricordarci qualcosa di dimenticare i greci: non abbiamo la politica diplomatica nel contesto di amicizia! Altri zeibekiko e salvadanaio e altri interessi del Paese. Durante la visita in occupata Nicosia, ministro turco per gli Affari europei Volkan Bozkir sostenuto che Ankara mantiene le sue posizioni, che le risorse naturali al largo della costa meridionale di Cipro, appartengono a tutta l'isola!
Ho fatto in modo di segnalare il funzionario turco occupati, secondo Sabah, in vista della partita di Atene greca e funzionari turchi sotto il Consiglio di cooperazione ad alto livello. E noi ... adomen!
................
Вызовы ... красные ковры мы

Незадолго до своей стопы с улыбками на греческой земле, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и приветствуется всего государства и политическое руководство Греции, Анкара постаралась напомнить нам что-то забыть греков: у нас нет дипломатических политики в контексте дружбы! Другие zeibekiko и копилку и других интересов страны. В ходе визита в оккупированной Никосии, турецкий министр по европейским делам Волкан Бозкыр утверждал, что Анкара поддерживает свои позиции, что природные ресурсы у южного побережья Кипра, принадлежат всему острову!
Я сделал так, чтобы сигнал на оккупированную турецкий чиновник, в соответствии с Сабах, в связи с матчем в Афинах греческих и турецких официальных лиц при Совете высокого уровня сотрудничества. И мы ... adomen!