Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Έρχεται η τρόικα με νέο μνημόνιο

Του Απόστολου Ρόσσιου
Άραγε τι να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος όταν λέει αυτά τα απίστευτα; Ομιλώ για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που είπε ότι «δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε ενοχλητικά μέτρα για αυτό παρατείνεται η διαπραγμάτευση με την τρόικα». Και συνέχισε ακάθεκτος λέγοντας ότι η χώρα δεν θα ενδώσει σε νέα μέτρα λιτότητας! Το ίδιο βέβαια σε ανάλογους τόνους, κάνει και ο πρωθυπουργός που θεωρητικά διοικεί τη χώρα Α. Σαμαράς. Είναι γνωστό πλέον σε όλον τον πλανήτη ότι την Ελλάδα τη διοικεί το Δ´ οικονομικό Ράϊχ με τους γκαουλάιτερ
Ράιχενμπαχ, Φούχτελ και τους επιτρόπους σε κάθε υπουργείο και κάθε δήμο που έχει τοποθετήσει. Σοφόν το σαφές!


Θυμάστε τις περιβόητε «κόκκινες γραμμές»; Ξεχάστε τις εντελώς! Θα μου πείτε, μήπως υπήρχαν ποτέ; Είναι και αυτό.
Δεν πρόλαβε να μας «ντοπάρει» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης για την σκληρή διαπραγμάτευση και τα νέα οχυρά Ρούπελ που δημιουργεί η κυβέρνηση και έρχεται εκ νέου το ...χαστούκι
Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποχωρήσει στις πιέσεις των δανειστών, αλλά και στην παρουσία του ΔΝΤ στη χώρα, ανέφερε σε χθεσινό δημοσίευμα το Bloomberg. Το νέο «χαστούκι» έπεσε με πάταγο στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και το χειρότερο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που θεωρητικά πρωθυπουργεύει, είναι ότι δεν χωράει διαψεύσεις. Αποκαλύπτει το πρακτορείο, ότι η Ελλάδα συμφώνησε να ξεκινήσει τη συζήτηση για μια γραμμή πίστωσης και για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στην συνεδρίαση του EuroWorking Group που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες! Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα μας δέχθηκε όλες τις απαιτήσεις των τοκογλύφων - δανειστών και έτσι επιστρέφει η τρόικα στην Ελλάδα για την αξιολόγηση (!) κουβαλώντας μαζί της νέο μνημόνιο. Καταλάβατε περί τίνος πρόκειται; Για πολιτικούς απατεώνες ολκής!
Μετά το Bloomberg έρχεται και το Spiegel και αποτελειώνει την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου και μάλιστα με χουντικές εκφράσεις. Παρομοιάζει την Ελλάδα ως «ασθενή που είχε μπει στην εντατική και αποφασίζει να δώσει εξιτήριο στον εαυτό του». Τα ίδια έλεγε και ο φασίστας Παπαδόπουλος. Τούτοι εδώ μας περνάν γενεές δεκατέσσερις και Εμείς όμως ...αγέρωχοι!
.............
Comes the troika with new memorandum
Apostolos Rossios
Did you think this man when he says these incredible? I speak for the Deputy Prime Minister said that "not going to give in annoying measures is prolonged negotiation with the troika." He continued fierce saying that his country would not give in to new austerity measures! The same course in similar tones, does the Prime Minister theoretically runs the country A. Samaras. It is now known around the world that the Greece the runs in the fourth financial Reich with Gauleiter
Raichenmpach, Fouchtel and Commissioners in each ministry and each municipality has loaded. Wise the clear!
Remember the notorious "red lines"? Forget completely! You will say, perhaps never existed? Is that too.
He did to us "dope" the vice president of government and PASOK and Democratic side for tough negotiation and new Rupel fortresses created by government and comes again ... slap
The Greek government is ready to give way to pressure from creditors, but also the presence of the IMF in the country, said in yesterday's report in Bloomberg. The new "slap" fell with a splash at the Maximos Mansion.
And the worse for the government and Prime Minister Antonis Samaras, theoretically prothypourgefei is that does not fit denials. Reveals agency that Greece has agreed to open a discussion on a credit line and the participation of the IMF in EuroWorking Group meeting held on 27 November in Brussels! Which means that our country accepted all the demands of loan sharks - lenders and thus returns the troika in Greece to evaluate (!), Carrying with her new memorandum. Got what it is? For political crooks drawing!
After Bloomberg comes and Spiegel and consummate the government Samara - Venizelos and with junta expressions. He likens Greece as "the patient who was in intensive and decides to discharge himself." The same saying and fascist Papadopoulos. This brings us here spend generations, fourteen and yet ... We proudly!
.............
Цомес тхе тројку са новог меморандума
Апостолос Росios
Да ли мислите да је ово цовек кад каже ово невероватно? Говорим за Заменик премијера је рекао да "неће дати у досадних мера се продужава преговоре са тројке." Он је наставио жестока рекавши да његова земља неће попустити пред новим мерама штедње! Исти курс у сличним тоновима, не премијер теоретски води земљу А. Самарас. Сада је познато широм света да Грчка пролази су у четвртом финансијском Рајха са Гаулајтер
Раицхенмпацх, Фоуцхтел и комесари у сваком министарству и свака општина је напуњен. Мудар јасно!
Запамтите познати "црвене линије"? Заборавите потпуно! Рећи ћете, можда никада није ни постојао? Да ли је то превише.
Он нам урадили "дрогу" потпредсједника владе и ПАСОК-а и Демократске стране за тешке преговоре и нових Рупел тврђавама створили владе и долази поново ... слап
Грчка влада је спремна да уступи притиску од поверилаца, али и присуство ММФ у земљи, изјавио је у јучерашњем извештају у Блумберг. Нови "шамар" пао са прскања на Максим Мансион.
И још горе за владу и премијера Антонис Самарас, теоретски протхипоургефеи је да се не уклапа порицања. Открива агенцију да је Грчка пристала да отвори расправу о кредитној линији и учешћу ММФ у састанку ЕуроВоркинг групе одржаној 27. новембра у Бриселу! Што значи да је наша земља прихватила све захтеве кредитних ајкула - кредиторе и на тај начин враћа тројку у Грчкој да процени, ношење са својом новом меморандуму (!). Гот шта је то? За политичке лопови цртање!
Након Блумберг долази и Шпигел и прихватиће владе Самара - Венизелос и са хунта израза. Он пореди Грчку као "пацијента који је био у интензивним и одлучује да се изврши." Исти изрека и фашистички Пападопулос. Ово нас доводи овде проведем генерације, четрнаест и још ... Са поносом!
.............
Viene de la troika con el nuevo memorando
Apostolos Rossios
¿Creías que este hombre cuando dice esto increíble? Hablo en nombre de la vicepresidenta del Gobierno, dijo que "no se va a dar en las medidas molestos se prolonga la negociación con la troika". Continuó feroz diciendo que su país no cederá a las nuevas medidas de austeridad! El mismo curso en tonos similares, ¿el primer ministro dirige teóricamente el país A. Samaras. Ahora se sabe todo el mundo que la Grecia de las carreras en el cuarto Reich financiera con Gauleiter
Raichenmpach, Fouchtel y comisarios en cada ministerio y cada municipio ha cargado. Sabio el claro!
Recuerde los notorios "líneas rojas"? Olvida por completo! Usted dirá, tal vez nunca existió? ¿Es eso también.
Lo hizo para nosotros "dope" el vicepresidente del gobierno y el PASOK y el lado demócrata a la dura negociación y nuevas fortalezas Rupel creado por el gobierno y viene otra vez ... bofetada
El gobierno griego está dispuesto a ceder a la presión de los acreedores, sino también la presencia del FMI en el país, dijo en el informe de ayer en Bloomberg. La nueva "bofetada" cayó con un chapoteo en la Mansión Maximos.
Y lo peor para el gobierno y el primer ministro, Antonis Samaras, prothypourgefei teóricamente es que no encaja negaciones. Revela la agencia de que Grecia se ha comprometido a abrir un debate sobre una línea de crédito y la participación del FMI en la reunión EuroWorking Grupo celebrada el 27 de noviembre en Bruselas! Lo que significa que nuestro país ha aceptado todas las demandas de los usureros prestamistas - y por lo tanto devuelve la troika en Grecia para evaluar, Llevar con su nuevo memorándum (!). Consiguió lo que es? Para los delincuentes políticos a dibujar!
Después de Bloomberg viene y Spiegel y consumar el gobierno Samara - Venizelos y con expresiones de la junta. Él compara Grecia como "el paciente que estaba en intensivo y decide cumplir él mismo." El mismo dicho y fascista Papadopoulos. Esto nos lleva de aquí pasar generaciones, catorce y sin embargo ... Con orgullo!
.............
Поставляется тройку с нового меморандума
Apostolos Rossios
Неужели ты думаешь, что этот человек, когда он говорит, что это невероятно? Я говорю за вице-премьер-министр заявил, что "не собирался сдаваться раздражающих мер продолжительных переговоров с тройкой». Он продолжал ожесточенные сказав, что его страна не будет поддаваться на новых мер жесткой экономии! Тот же курс в подобных тонах, делает премьер-министр теоретически управляет страной А. Самарас. В настоящее время известна во всем мире, что Греция проходит в четвертом финансовом рейха с гауляйтера
Raichenmpach, Fouchtel и комиссары в каждом министерстве и в каждом муниципалитете загружен. Мудрый понятно!
Помните, пресловутые «красные линии»? Забудьте полностью! Вы скажете, может быть, никогда и не было? Это слишком.
Он сделал для нас "допинг" вице-президент правительства и ПАСОК и Демократической стороне для жестких переговоров и новых крепостей РУПЕЛЬ созданной правительством и приходит снова ... пощечину
Греческое правительство готово уступить давлению со стороны кредиторов, но и присутствие МВФ в стране, сказал во вчерашнем отчете в Bloomberg. Новый "пощечина" упал с всплеском в Maximos Mansion.
И хуже для правительства и премьер-министра Антониса Самараса, теоретически prothypourgefei является то, что не вписывается опровержения. Показывает агентству, что Греция согласилась открыть дискуссию по кредитной линии и участие МВФ в заседании EuroWorking группы, состоявшемся 27 ноября в Брюсселе! Это означает, что наша страна приняла все требования ростовщики - кредиторов и, таким образом, возвращает Тройка в Греции, чтобы оценить, неся с ее нового меморандума (!). Получил то, что это? Для политических жуликов рисунок!
После Bloomberg приходит и Spiegel и довести до конца Правительства Самарской - Венизелос и с хунты выражений. Он сравнивает Грецию как "пациента, который был в интенсивной и решает выполнять сам." Же говорится и фашистская Пападопулос. Это подводит нас здесь провести поколений, четырнадцать и все же ... Мы с гордостью!
.............