Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Σρέντερ κατά Μέρκελ για τις κυρώσεις


Ανοιχτά βγαίνουν πλέον στην ίδια την Γερμανία πρώην και νυν κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες και επικρίνουν την τακτική του Βερολίνου στο ζήτημα των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Χθες ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ λέγοντας ότι «η Δύση έκανε λάθος θεωρώντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση της Ρωσίας για την Ουκρανία», για να προσθέσει «Θεωρώ ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας να πιστεύει κάποιος ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να κάνουν τη Ρωσία να συμπεριφερθεί με τον τρόπο που αναμένει η Δύση».
Είναι γνωστό ότι ο πρώην γερμανός καγκελάριος έχει έναν τρόπον τινά ρόλο γεφυροποιού μεταξύ Μόσχας – Βερολίνου εκ της θέσεως που κατέχει. Ωστόσο, η αποστροφή του αυτή είναι σαφής αιχμή και στρέφεται κατά της ίδιας της Άγκελας Μέρκελ, η οποία μόλις πριν από λίγες ημέρες, υποστήριξε ότι, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι περίπου αναγκαίες. Ο σοσιαλδημοκράτης Σρέντερ, στην κατακλείδα του υποστήριξε ότι: «Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη, αν εξωθούν στα άκρα τη Ρωσία…».
...................
Schroeder during Merkel on penalties
Open now come to the same Germany and former leading politicians and criticize the tactics of Berlin on the issue of sanctions against Moscow. Yesterday the former German Chancellor Gerhard Schroeder, he used harsh language speaking at University of Regensburg, saying that "the West was wrong in finding that the economic sanctions that could change the attitude of Russia to Ukraine", adding "I think it is in fiction to believe that sanctions could make Russia to behave in the manner expected by the West. " It is known that the former German chancellor has a somewhat bridging role between Moscow - Berlin from the position held. But aversion is clearly tipped and turned against itself, Angela Merkel, who just a few days ago, argued that the sanctions against Russia are about necessary. The Social Democrat Schroeder, in the coda claimed that: "There can be no peace in Europe if extrude the edges Russia ...".
...................
Шредер током Меркел о казнама
Отворено сада долазе на исте Немачкој и бившим водећим политичарима и критикују тактику Берлину о питању санкција против Москве. Јуче бивши немачки канцелар Герхард Шредер, користио је оштар језик говори на Универзитету у Регенсбургу, рекавши да "Запад није у реду када је закључило да су економске санкције које би могла промијенити став Русије у Украјину" додајући ", мислим да је у фикција је веровати да се санкције направити Русију да се понашају на начин очекује од Запада. " Познато је да је бивши немачки канцелар има нешто моста улогу између Москве - Берлин са позиције одржаној. Али аверзија је јасно скренуо и окренуо против себе, Ангела Меркел, која је пре само неколико дана, тврдио да су у вези неопходно санкције против Русије. Социјалдемократа Шредер, у Цода тврдио да: "Не може бити мира у Европи уколико истиснути ивице Русија ...".
...................
Schroeder durante Merkel ai calci di rigore
Aperto ora giunti alla stessa leader politici Germania e per gli ex criticare la tattica di Berlino, sulla questione delle sanzioni contro Mosca. Ieri l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, ha usato linguaggio aspro parlando all'Università di Regensburg, dicendo che "l'Occidente ha sbagliato nel ritenere che le sanzioni economiche che potrebbero cambiare l'atteggiamento della Russia in Ucraina", aggiungendo "credo che sia in narrativa a credere che le sanzioni potrebbero fare la Russia a comportarsi nel modo previsto dall'Occidente. " E 'noto che l'ex cancelliere tedesco ha un ruolo un po' di ponte tra Mosca - Berlino dalla posizione ricoperta. Ma l'avversione è chiaramente capovolto e si rivolse contro se stessa, Angela Merkel, che solo pochi giorni fa, hanno sostenuto che le sanzioni contro la Russia sono circa necessari. Il socialdemocratico Schroeder, in coda ha affermato che: "Non ci può essere pace in Europa, se estrudere gli spigoli Russia ...".
...................