Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Πούτιν: Καμία υποχώρηση στο θέμα του εμπάργκο


- Οργή στον ευρωπαϊκό Νότο για τις κυρώσεις, με την Ιταλία να χάνει πάνω από 20 δις ευρώ το τρέχον έτος
Του Απόστολου Χρ. Ρόσσιου
Είναι προφανές πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται τυχαία στη θέση που βρίσκεται. Ούτε βεβαίως, οι μεγάλες του διπλωματικές νίκες στην παγκόσμια σκακιέρα σημειώθηκαν λόγω συγκυρίας. Η κάθε κίνηση του ρώσου ηγέτη εδράζεται σε δύο πυλώνες: στην στρατηγική και στην απόφαση. Και αυτή η σύνθεση δημιουργεί και το θετικό αποτέλεσμα για τον πρόεδρο Πούτιν, γεγονός που εξακολουθούν να μην λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι Δυτικοί. Στο θέμα ειδικά των κυρώσεων, τα ελεγχόμενα δυτικά ΜΜΕ είχαν για αρκετό καιρό προεξοφλήσει την ήττα της Μόσχας στο ζήτημα των κυρώσεων και είχαν προαναγγείλει ούτε λίγο ούτε πολύ, μια ταπεινωτική για την Ρωσία στάση, η οποία θα εκλιπαρούσε για «νέα σελίδα» στις σχέσεις Δύσης – Ρωσίας!


Δυστυχώς όμως και αυτή τη φορά, τα κέντρα αποφάσεων και τα ελεγχόμενα ΜΜΕ «έπεσαν έξω». Μόλις χθες, προφανώς με εντολή του Κρεμλίνου και του ίδιου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξέι Μεσκόφ, ξεκαθάρισε ότι «η Μόσχα δεν πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία για να «ξεπαγώσουν» οι σχέσεις με τη Ε.Ε.».
Σύμφωνα με σαφείς δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, που δεν επιδέχονται διαφορετικής ερμηνείας, ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε με έμφαση λέγοντας ότι «εκείνοι είναι που «πάγωσαν» τις σχέσεις μας, εκείνοι θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία επαναπροσέγγισης και εμείς θα την εξετάσουμε».
Ενδεικτικό δε της αποφασιστικότητας της Μόσχας για το εν λόγω ζήτημα αποτελεί και η αποστροφή του κ. Μεσκόφ, ο οποίος τόνισε πως αυτήν την στιγμή δεν εξετάζεται καν το θέμα σύγκλισης Συνόδου Ρωσίας - Ε.Ε. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι πραγματοποιούνται παράλληλες επαφές σε υποθέσεις εργασίας!
Ωστόσο, κομβικής σημασίας συνάντηση θα έχει την Πέμπτη και την Παρασκευή, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ, ο Ρώσος υπουργός των εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι.
Αντιδράσεις στην Ιταλία
Το ζήτημα όμως των αντίμετρων που αποφάσισε η Ρωσία ως απάντηση στις κυρώσεις της Δύσης, έχει προκαλέσει σοβαρότατες ζημιές, ειδικά στον ευρωπαϊκό Νότο. Στην Ιταλία, σύμφωνα με τον Βιντσέντσο Τράνι τον επικεφαλής της μεγάλης ιταλικής επενδυτικής εταιρίας General Invest, τα αντίμετρα της Μόσχας θα κοστίζουν πολύ περισσότερα από τα 22 δις ευρώ (!) που επισήμως δίνουν οι ιταλικές αρχές για το τρέχον έτος. «Μιλάμε για περίπου 20 έως 22.000.000.000 € καθαρή ζημιά για το τρέχον έτος», λέει ο ίδιος. Μιλώντας ενόψει του τέταρτου ρωσο-ιταλικού οικονομικού φόρουμ, ο Τράνι είπε «οι κυρώσεις δεν προσφέρουν τίποτε το θετικό» και πρόσθεσε ότι «την μεγαλύτερη ζημιά από τα ρωσικά αντίμετρα την υπέστη ο γεωργικός τομέας».
«Η ζημιά για την Ιταλία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν από τους υπουργούς», είπε ο επικεφαλής της επενδυτικής εταιρίας και χτύπησε το καμπανάκι λέγοντας ότι «στην πραγματική οικονομική ζωή, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών έχει επηρεαστεί, και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένες ιταλικές επιχειρήσεις έχουν καταθέσει αγωγές αμφισβητώντας την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να υποστηρίξει την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Και στην Ισπανία
Σε ανάλογο κλίμα κινείται και η Ισπανία με τον Ισπανό Ύπατο αρμοστή, Carlos Espinosa de los Monteros, ο οποίος σε χθεσινή συνέντευξή του στην ρωσική εφημερίδα Kommersant, ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να σταματήσει η κούρσα των κυρώσεων και των αντίμετρων και η λήψη νέων» τόνισε ο ισπανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος και συμπλήρωσε: «Ο δεύτερος στόχος είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να αφήσουμε τις κυρώσεις στο παρελθόν». «Πρέπει να εργαστούμε σκληρά γι΄ αυτό, πρόσθεσε.
.....................................
Putin: No retreat on the issue of the embargo
- Wrath of the European South on penalties, with Italy losing over 20 billion euros this year
Apostolos Ch. Rossios
It is obvious that the Russian President Vladimir Putin is not random in seat. Neither, of course, the great victories in the diplomatic world stage occurred due to climate. Each movement of the Russian leader rests on two pillars: strategy and decision. And this composition creates a positive result for President Putin, which still do not heed Westerners. In the special issue of sanctions, controlled Western media had for some time anticipated the Moscow defeat on the issue of sanctions and had announced more or less, a humiliating attitude to Russia, which implored for "new page" in the West relations - Russia!
Unfortunately this time, decision centers and controlled media 'fell out'. Just yesterday, apparently by order of the Kremlin and that Vladimir Putin, the Russian Deputy Foreign Minister Alexei Meskof, clarified that "Moscow will not take the initiative to" thaw "relations with the EU."
Under clear statements of the news agency Interfax, which can not be interpreted differently, the Russian deputy foreign minister stressed emphatically saying that "those who are" frozen "our relations, they should take the initiative of rapprochement and we will review it" .
Indicative is the determination of Moscow for this issue is and aversion Mr. Meskof, who stressed that this time not even consider the Russian Synod convergence issue - EU However, he suggested that parallel contacts made on assumptions!
However, crucial meeting will be Thursday and Friday on the sidelines of the meeting of the Council of OSCE Foreign Ministers, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov with the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogkerini.
Reactions in Italy
The question of the countermeasures decided by Russia in response to the sanctions of the West, has caused severe damage, especially in the European South. In Italy, according to Vincenzo Trani the head of the great Italian investment company General Invest, countermeasures Moscow will cost much more than the 22 billion (!) Formally give the Italian authorities for the current year. "We talk for about 20 to 22.000.000.000 € net loss for the current year," he says. Speaking in view of the fourth Russian-Italian economic forum, Trani said "sanctions do not offer anything positive" and added that "the greatest damage from Russian countermeasures suffered by the agricultural sector."
"The loss to Italy is much higher than those announced by ministers," said the head of the investment company and rang the bell saying that "the real economic life, a large number of companies affected, and serious problems" . According to him, some Italian companies have filed lawsuits challenging the decision of the government to support sanctions against Russia.
And in Spain
In similar background is Spain with Spanish High Commissioner, Carlos Espinosa de los Monteros, who yesterday interview to Russian newspaper Kommersant, called for an immediate end to sanctions against Russia. "Our primary purpose is to stop the race of sanctions and countermeasures and download new," said a Spanish senior officer and added: "The second objective is to try to find compromises that allow us to leave the sanctions in the past" . "We have to work hard for it, he added.
.....................................
Путин: Нема повлачења по питању ембарга
- Вратх оф тхе Европске Југа о казнама, са Италијом губи преко 20 милијарди евра ове године
Апостолос Цх. Россios
Очигледно је да руски председник Владимир Путин није случајан у седишту. Ни, наравно, великих побједа у дипломатској светској сцени дошло због климе. Сваки покрет руског лидера почива на два стуба: стратегије и одлуке. А ово састав ствара позитиван резултат за председника Путина, који још увек не послуша западњаци. У специјалном издању санкција, контролисани западни медији имали за неко време предвидео пораз Москви о питању санкција и да је више или мање најавио, понизавајуци став према Русији, која је замолио за "нову страницу" у односима Западне - Русија!
Нажалост овај пут, доносиоци центри и контролисани медији 'испао'. Само јуче, очигледно по налогу Кремља и тој Владимир Путин, руски заменик министра иностраних послова Алексеј Мескоф, појаснио да "Москва неће преузети иницијативу за" одмрзавање "односа са ЕУ."
Под јасним изјавама за агенцију Интерфакс, која се не може другачије тумачити, руски заменик министра иностраних послова нагласио недвосмислено каже да "они који су" замрзнути "наши односи, они треба да преузму иницијативу приближавања и ми ћемо га прегледати" .
Индикативно је одређивање Москве за ово питање је и одбојност господин Мескоф, који је нагласио да није овог пута ни разматрати Руски Синод конвергенције проблем - у ЕУ Међутим, он је предложио да паралелне контакти врши на претпоставкама!
Међутим, кључно састанак ће бити у четвртак и петак на маргинама састанка Савета министара иностраних послова ОЕБС, руски министар иностраних послова Сергеј Лавров са високим представником ЕУ за спољне послове и безбедносну политику Федерица Могкерини.
Реакције у Италији
Питање на контра одлучује Русије као одговор на санкције Запада, изазвала је велику штету, посебно у европском југу. У Италији, према Винцензо Трани шеф великог италијанског инвестиционог друштва Опште Инвест, контра-мере Москва ће коштати много више него 22 милијарди (!) Формално дају италијанским властима за текућу годину. "Ми разговарамо о 20 до 22.000.000.000 € нето губитак за текућу годину", каже он. Говорећи с обзиром на четвртом руски-италијанског економског форума, Трани рекао "санкције не нуде ништа позитивно" и додао да је "највећа штета од руских контра претрпели пољопривредни сектор."
"Пораз од Италије је много више од оних најавио министри", рекао је шеф инвестиционе компаније и позвонио рекавши да је "прави привредни живот, велики број компанија утиче и озбиљне проблеме" . Према његовим речима, неке италијанске компаније су поднели тужбе оспорава одлуку владе да подржи санкције против Русије.
А у Шпанији
У сличном позадини је Шпанија са шпанском Високог комесаријата, Царлос Еспиноса де лос Монтерос, који су јуче интервјуу Руски новинског Коммерсант, позвао на хитан прекид санкција против Русије. "Наш примарни циљ је да се заустави трку санкција и противмера и преузимање нове," рекао је шпански вишег официра и додао: "Други циљ је да покушамо да пронађемо компромисе који нам омогућавају да напусти санкције у прошлости" . "Морамо да радимо напорно за њега, додао је он.
.....................................
Путин: Нет отступление по вопросу эмбарго
- Гнев Европейского Юга по пенальти, с Италией потерять более 20 млрд евро в этом году
Apostolos Ch. Rosso
Очевидно, что президент России Владимир Путин не случайно в кресле. Ни, конечно, великие победы в дипломатической мировой арене не произошло из-за климата. Каждое движение российского лидера основывается на двух столпах: стратегии и решения. И эта композиция создает положительный результат для президента Путина, который до сих пор не прислушаться Запада. В специальном выпуске санкций, контролируемые западные СМИ в течение некоторого времени ожидается Московский поражение по вопросу о санкциях и объявил, более или менее, унизительное отношение к России, которая умоляла за "новую страницу" в отношениях Запада - Россия!
К сожалению, это время, решение центры и СМИ, контролируемые «выпал». Только вчера, по-видимому по приказу Кремля и, что Владимир Путин, замминистра иностранных дел России Алексей Meskof пояснил, что "Москва не будет брать на себя инициативу в« оттепель »отношений с ЕС".
Под четким информационного агентства Интерфакс, которая не может быть истолковано по-разному, России заместитель министра иностранных дел подчеркнул, решительно заявив, что "те, кто" замороженные "наши отношения, они должны взять на себя инициативу сближения, и мы рассмотрим его" ,
Показательно определение Москве этому вопросу и отвращение г-н Meskof, который подчеркнул, что на этот раз даже не рассматривают вопрос о сходимости Русский синодальный - ЕС Тем не менее, он предположил, что параллельные контакты сделаны на предположениях!
Тем не менее, важно встреча будет четверг и пятницу в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, министр иностранных дел России Сергей Лавров с Верховным представителем ЕС иностранных дел и политики безопасности Федерика Mogkerini.
Реакции в Италии
Вопрос контрмер решили Россией в ответ на санкции Запада, вызвало серьезные повреждения, особенно в Европейском Юге. В Италии, согласно Винченцо Трани главой великого итальянского инвестиционной компании General Invest, контрмеры Москва будет стоить гораздо больше, чем 22000000000 (!) Формально дать итальянские власти на текущий год. "Мы говорим в течение приблизительно от 20 до 22.000.000.000 € чистого убытка за текущий год", говорит он. Выступая в связи с четвертой России-Италии экономическом форуме, Трани сказал: "Санкции не предлагают ничего позитивного" и добавил, что "наибольший ущерб от российских контрмер, понесенные в сельскохозяйственном секторе."
"Потеря в Италию гораздо выше, чем объявлено министров", сказал глава инвестиционной компании и позвонил заявил, что "реальной экономической жизни, большое количество компаний оказывают и серьезные проблемы" , По его словам, некоторые итальянские компании подали иски оспаривая решение правительства по поддержке санкций против России.
А в Испании
В подобной фона Испания с испанским Верховного комиссара, Карлос Эспиноза де-лос-Монтерос, который вчера интервью русским газеты Коммерсант, призвал к немедленному прекращению санкций против России. "Наша главная цель, чтобы остановить гонку санкций и мер противодействия и скачать новые," сказал испанский старший офицер и добавил: "Вторая цель заключается в попытке найти компромиссы, которые позволяют нам выйти санкции в прошлом" , "Мы должны работать для него, добавил он.
.....................................
Putin: No se retiro en el tema del embargo
- Ira del sur de Europa en los penaltis, con Italia a perder más de 20 millones de euros este año
Apostolos Ch. Rossios
Es obvio que el presidente ruso, Vladimir Putin, no es al azar en el asiento. Ni, por supuesto, las grandes victorias en el escenario mundial diplomática se produjo debido al clima. Cada movimiento del líder ruso se basa en dos pilares: estrategia y decisión. Y esta composición crea un resultado positivo para el presidente Putin, que todavía no prestamos atención a los occidentales. En el número especial de sanciones, medios de comunicación occidentales controladas desde hacía algún tiempo anticipa la derrota de Moscú sobre la cuestión de las sanciones y ha anunciado más o menos, una actitud humillante para Rusia, que imploró para "nueva página" en las relaciones Oeste - Rusia!
Lamentablemente esta vez, los centros de decisión y medios de comunicación controlados 'cayó'. Ayer mismo, al parecer por orden del Kremlin y que Vladimir Putin, el vicecanciller ruso Alexei Meskof, aclaró que "Moscú no tomará la iniciativa a" descongelar "las relaciones con la UE."
Bajo claras declaraciones de la agencia de noticias Interfax, que no puede ser interpretada de manera diferente, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia subrayó enfáticamente diciendo que "los que están" congelados "de nuestras relaciones, deberían tomar la iniciativa de acercamiento y vamos a revisarlo" .
Indicativo es la determinación de Moscú para este problema es la aversión y el Sr. Meskof, quien destacó que esta vez ni siquiera considerar la cuestión convergencia Sínodo de Rusia - UE Sin embargo, sugirió que los contactos paralelos hechas en suposiciones!
Sin embargo, crucial reunión será el jueves y el viernes en el marco de la reunión del Consejo de Ministros de la OSCE Exteriores, el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Federica Mogkerini.
Reacciones en Italia
La cuestión de las contramedidas decididas por Rusia en respuesta a las sanciones de Occidente, ha causado graves daños, sobre todo en el sur de Europa. En Italia, según Vincenzo Trani la cabeza de la gran sociedad de inversión general italiano Invest, contramedidas Moscú costará mucho más que los 22 millones (!) Formalmente dar a las autoridades italianas para el año en curso. "Hablamos de unos 20 a 22.000.000.000 € pérdida neta para el año en curso", dice. En declaraciones a la vista del cuarto foro económico ruso-italiana, Trani dijo que "las sanciones no ofrecen nada positivo" y ha añadido que "el mayor daño de contramedidas rusas sufridas por el sector agrícola."
"La derrota ante Italia es mucho más alta que las anunciadas por los ministros", dijo el jefe de la empresa de inversión y tocó el timbre diciendo que "la vida real económica, un gran número de empresas afectadas, y problemas graves" . Según él, algunas empresas italianas han presentado demandas contra la decisión del gobierno para apoyar sanciones contra Rusia.
Y en España
En el fondo es parecido con España Español Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, quien entrevista ayer al diario ruso Kommersant, pidió el cese inmediato de las sanciones contra Rusia. "Nuestro principal objetivo es detener la carrera de las sanciones y contramedidas y descarga nueva", dijo un alto funcionario español y ha añadido: "El segundo objetivo es tratar de encontrar compromisos que nos permitan salir de las sanciones en el pasado" . "Tenemos que trabajar duro para ello, añadió.
.....................................