Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

«Ελάτε να συγκυβερνήσουμε»!


Είναι πανικόβλητος και υπό κατάρρευση ο άνθρωπος. Τον είδατε στις οθόνες σας. Είδατε τη γλώσσα του σώματος. Έμοιαζε σα χαμένος! Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι τα έδωσε όλα! Και τι δεν υποσχέθηκε. Εκλογές μέσα στο 2015 ενώ μέχρι χθες ήταν άκαμπτος και μιλούσε για το 2016. Ανασχηματισμό και κυβέρνηση λαρζ που μπορούν να χωρέσουν όλοι. Οφίτσια σε όλους! «Ελάτε να συγκυβερνήσουμε!» Είναι το επίσημο κάλεσμα ενός πρωθυπουργού σε όλους τους «αντιπολιτευόμενους», τους «ανεξάρτητους βουλευτές» να σταματήσουν τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις ψηφίζοντας Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τι αντάλλαγμα; Με μια κυβερνητική θέση!
Δηλαδή, τους καλεί να «συγκαλύψουν» για αρκετό καιρό ακόμη το «πλιάτσικο» που γίνεται στη χώρα μας και να γίνουν ουσιαστικά συνένοχοι στο οικονομικό και όχι μόνο έγκλημα αυτό. Πρόκειται για τη χειρότερη πολιτική περίοδο στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Eίναι μακράν ότι πολιτικά χείριστο γεγονός υπήρξε στην χώρα μας. Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που λίγα 24ωρα πριν, χρησιμοποίησε αγοραίες εκφράσεις κατά των «αντιφρονούντων» βουλευτών και χθες τους απηύθυνε πρόσκληση για να …συγκυβερνήσουν! Πόσος ευτελισμός της πολιτικής ζωής! Είναι μια επανάληψη της περίπτωσης Γιώργου Παπανδρέου λίγο πριν φύγει από την εξουσία! Εκείνος χρησιμοποίησε στο λεξιλόγιό του και τις …φυλακές! Όμως την κορύφωση του δράματος, του απόλυτου ευτελισμού της πολιτικής ζωή, την δίνουν οι βουλευτές που θα πουν «ναι»!
.............................
"Come coalition"!
Is panic and collapsing man. You saw on your screens. Did you see the body language. It looked like a loser! This explains the fact that gave it all! And what is not promised. Elections in 2015 and until yesterday was rigid and spoke for 2016. Reformation and Government larz that can fit everyone. Ofitsia everyone! "Come coalition!" Is the official call of a prime minister to all "opposition", the "independent members" to stop the rapid political developments voting for President. What return? With a government position! That is, their calls to "disguise" for some time even the "loot" that is in our country and become essentially complicit in this economy and not just crime. This is the worst time in the modern political history of our country. is by far the worst that political development has been in our country. This is the prime minister a few 24 hour ago, he used market expressions against "dissident" MPs yesterday sent the invitation to ... a coalition! How trivialization of politics! It is a repetition of the case George Papandreou shortly before leaving the power! He used the vocabulary and ... prisons! But the climax of the drama, the ultimate humiliation of political life, give the MPs who will say "yes"!
.............................
"Дођи коалицију"!
Је паника и урушава човек. Видели сте на својим екранима. Да ли сте видели говор тела. Изгледало је као губитник! Ово објашњава чињеницу да је све дао! А шта није обећао. Избори у 2015. и до данас било крута и говорио за 2016. Реформатион и Владе Ларз који стају свакога. Офитсиа свима! "Дођи коалицију!" Је званични позив једног премијера да све "опозицији", су "независни чланови" да зауставе брзе политичке токове гласање за председника. Шта се врате? Са владе позицији! То је, њихови позиви на "маска" за неко време чак "плен", односно у нашој земљи и постао суштински саучесници у овом привреди, а не само криминал. Ово је најгоре време у модерној политичкој историји наше земље. је далеко најгори који политички развој је у нашој земљи. Ово је премијер пре неколико 24 сата, он је јуче користи тржишне изразе против "дисидената" посланика послао позив да ... коалицији! Како тривијализовање политике! То је понављање случаја Јоргоса Папандреуа непосредно пре одласка моћ! Он је користио речничких и ... затворе! Али врхунац драме, највеће понижење политичког живота, дају посланици који ће рећи "да"!
.............................
"Приходите коалиции"!
Есть паника и рушится человек. Вы видели на ваших экранах. Вы видели язык тела. Это выглядело как неудачник! Это объясняет тот факт, что дал все это! А то, что не обещал. Выборы в 2015 году и до вчерашнего дня был жестким и высказались за 2016 Реформации и Правительства Larz что может поместиться всем. Ofitsia всех! "Приходите коалицию!" Является официальным вызов премьер-министра для всех "оппозиции", "независимые члены", чтобы остановить быстрые политические события голосование за президента. Что вернуться? С позиции правительства! То есть, их призывы к "маскировка" в течение некоторого времени, даже "грабить", который находится в нашей стране и стать по существу соучастником в этой экономике, а не только преступлением. Это худшее время в современной политической истории нашей страны. на сегодняшний день самое худшее, что политическое развитие было в нашей стране. Это премьер-министр несколько 24 час назад, он использовал рыночные выражения против "инакомыслящих" депутатов вчера послал приглашение ... коалиции! Как тривиализация политике! Это повторение случае Джордж Папандреу незадолго до ухода власть! Он использовал словарный запас и ... тюрьмы! Но кульминацией драмы, конечная унижение политической жизни, дать депутатам, кто скажет "да"!
.............................
"Vieni coalizione"!
È panico e collasso uomo. Hai visto sui vostri schermi. Hai visto il linguaggio del corpo. Sembrava un perdente! Questo spiega il fatto che ha dato tutto! E ciò che non è promesso. Elezioni nel 2015 e fino a ieri era rigida e parlava per il 2016. Riforma e governo Larz che può andare bene a tutti. Ofitsia tutti! "Vieni coalizione!" È la chiamata ufficiale di un presidente del Consiglio a tutti "opposizione", i "membri indipendenti" per fermare gli sviluppi politici rapidi votare per il presidente. Cosa ritorno? Con una posizione di governo! Cioè, le loro chiamate a "mascherare" per qualche tempo anche il "bottino" che è nel nostro Paese e diventare essenzialmente complici in questa economia, e non solo la criminalità. Questo è il momento peggiore nella moderna storia politica del nostro Paese. è di gran lunga il peggiore che lo sviluppo politico è stato nel nostro paese. Questo è il primo ministro poche 24 ore fa, ha usato espressioni di mercato contro i parlamentari "dissidenti" ha inviato ieri l'invito a ... una coalizione! Come banalizzazione della politica! Si tratta di una ripetizione del caso George Papandreou poco prima di lasciare il potere! Ha usato le prigioni vocabolario e ...! Ma il culmine del dramma, l'umiliazione ultimo della vita politica, dare ai parlamentari che diranno "sì"!
.............................
"Ven coalición"!
¿Es el pánico y el hombre colapso. Ustedes vieron en sus pantallas. ¿Has visto el lenguaje corporal. Se veía como un perdedor! Esto explica el hecho de que lo dio todo! Y lo que no está prometida. Las elecciones en 2015 y hasta ayer era rígido y hablaron de 2016. Reforma y de Gobierno Larz que puede caber todos. Ofitsia todos! "Ven coalición!" ¿Es la convocatoria oficial de un primer ministro para todos "oposición", los "miembros independientes" para detener los acontecimientos políticos rápidos votar por el presidente. Lo que volver? Con un cargo en el gobierno! Es decir, sus llamadas a "disfraz" por algún tiempo, incluso el "botín" que se encuentra en nuestro país y se convierten esencialmente cómplices de esta economía y no sólo el crimen. Este es el peor momento en la historia política moderna de nuestro país. es de lejos el peor que el desarrollo político ha estado en nuestro país. Este es el primer ministro hace algunos 24 horas, utilizó expresiones de mercado contra los diputados "disidentes" ayer envió la invitación a ... una coalición! Cómo banalización de la política! Es una repetición del caso de George Papandreou poco antes de dejar el poder! Utilizó el vocabulario y ... prisiones! Pero el punto culminante del drama, la máxima humillación de la vida política, dan los diputados que dirán "sí"!
.............................