Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Το πρώτο «καμπανάκι» του Σημίτη

Σε πρόσφατο σημείωμα είχα επισημάνει την στρατηγική του Κ. Σημίτη, η οποία χρονολογείται από το 1996 και δεν είναι άλλο από το παράδειγμα της ιταλικής «Ελιάς». Πρόκειται για τον μύθο της Κεντροαριστεράς ο οποίος μέσω των εξαπτέρυγών του, ήδη βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Μπορεί φαινομενικά να υπάρχει «διαφορά» μεταξύ των κομμάτων και των ομάδων που ήδη δημιουργούνται στον χώρο της λεγόμενης Κεντροαριστεράς. Η «διαφορά» έγκειται στο ζήτημα της ηγεσίας. Ποιος θα ηγείται; Στο ερώτημα αυτό η πολιτική μορφή, το μοντέλο της «Ελιάς» έχει την απάντηση. Μπορούν όλοι να συμμετάσχουν, χωρίς να νιώθουν «ριγμένοι». Πρέπει λοιπόν πρώτα δημιουργηθούν οι ομάδες και τα κόμματα, το οποίο έγινε ήδη.
Και έρχεται λοιπόν χθες, ένας εκ των ανθρώπων του Σημίτη και του οικονομικού κατεστημένου του Σίτι, ο Η. Μόσιαλος και ανάβει το «πράσινο φως», μεταφέροντας ουσιαστικά την πρόταση Σημίτη: «Η μόνη λύση είναι η κοινή πορεία όλων των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι μέχρι την ΔΗΜΑΡ και τους Μεταρρυθμιστές». Καταλάβατε;
By the way που λένε και στην Ευρώπη, ο κ. καθηγητής και πρώην πρωθυπουργός κ. Σημίτης είχε καιρό να μας απασχολήσει ο ίδιος. Θα πάει στις 9 Δεκεμβρίου να μιλήσει στο London School of Economics, για την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, με ειδικές αναφορές στην Ελλάδα. Θα μιλήσει και για τα swaps; Τα ξέρει πολύ καλά!
ΡΑΦ
...............
The first "bell" of Simitis
In a recent note I said the strategy of K. Simitis, which dates from 1996 and is none other than the example of Italian 'Olive'. This is the myth of the center-left who through the cherubim, already began to be realized. Can apparently be "difference" between the parties and groups already created in the area of so-called center-left. The "difference" is the question of leadership. Who leads? To this question the political form, the model of "Olive" has the answer. Everyone can participate without feeling 'thrown'. So we first create the groups and parties, which was already. And then comes yesterday, one of the people of Simitis and economic establishment of the City, Mr. Mossialos and lit the "green light" transfers substantially the proposal Simitis: "The only solution is the common path of all the forces of the center-left, PASOK and the River until the DIMAR and Reformists'. Understood?
By the way who say in Europe, Mr. Professor kainproin Prime Minister. Simitis had time to ask ourselves the same. It will go on December 9 to talk to London School of Economics, the European debt crisis, with specific references to Greece. Will speak on swaps; Knows very well!
RAF
...............
Први "Звоно" из Симитис
У недавном напомени сам рекао стратегију К. Симитис, који датира из 1996. године и који је нико други до примеру италијанског "Оливе". Ово је мит о левог центра која кроз херувима, већ је почео да се реализује. Очигледно може бити "разлика" између странака и група већ створених у области тзв левог центра. "Разлика" је питање лидерства. Ко води? Да би се то питање политичке форме, модел "Оливе" има одговор. Свако може да учествује без страха "бачен". Тако смо прво створити групе и партије, што је већ. А онда долази јуче, један од људи из Симитис и економске оснивању Градског, господина Моссиалос и упалили "зелено светло" трансфере знатно предлог Симитис: "Једино решење је заједнички пут свих снага напустио центар-, ПАСОК и река до Димар и Реформисти '. Јасно?
Узгред, који кажу у Европи, господине професоре каинпроин премијер. Симитис је имао времена да се запитамо исто. Она ће ићи 9. децембра да разговара са Лондон Сцхоол оф Ецономицс, криза Европске дуга, са специфичним референцама у Грчку. Говориће о трампи; Зна добро!
РАФ
...............
La primera "campana" de Simitis
En una nota reciente que dije la estrategia de K. Simitis, que data de 1996, y no es otro que el ejemplo de la italiana 'Olivo'. Este es el mito de la centro-izquierda, que a través de los querubines, que ya comenzó a hacerse realidad. Aparentemente puede ser "diferencia" entre los partidos y los grupos ya creados en la zona de la llamada centro-izquierda. La "diferencia" es la cuestión del liderazgo. ¿Quién conduce? A esta pregunta la forma política, el modelo de "Olive" tiene la respuesta. Todo el mundo puede participar sin sentirse 'tirado'. Así que primero creamos los grupos y partidos, que ya era. Y luego viene ayer, una de las personas de Simitis y el establecimiento económico de la ciudad, el Sr. Mossialos y encendió las transferencias de "luz verde" sustancialmente la propuesta de Simitis: "La única solución es el camino común de todas las fuerzas de centro-izquierda, PASOK y el río hasta la DIMAR y Reformistas '. ¿Entendido?
Por cierto que dicen que en Europa, el Sr. Profesor primer ministro kainproin. Simitis tuvo tiempo de preguntarse lo mismo. Se irá el 9 de diciembre para hablar con la London School of Economics, la crisis de la deuda europea, con referencias específicas a Grecia. Hablará sobre swaps; Sabe muy bien!
RAF
...............