Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Κουρελόχαρτο το Σύνταγμα


Τη Δευτέρα ο κυβερνητικός θίασος Σαμαρά-Βενιζέλου θα προχωρήσει στην δεύτερη κατά σειρά κορυφαία ανθελληνική πράξη του δράματος που παίζεται τα τελευταία χρόνια στις πλάτες του ελληνικού λαού. Θα προχωρήσει σε κύρωση της παράτασης της μνημονιακής σύμβασης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου! Ένα κορυφαίο ζήτημα που υπερβαίνει ακόμη και αυτή τη Βουλή των Ελλήνων, όπως είναι η παράταση της μνημονιακής σύμβασης το «περνάνε» με Πράξη Νομοθετικοϋ Περιεχομένου! Βέβαια οι εθελόδουλοι των Αθηνών, το ξέρουν το «έργο». Το έχουν …ξαναπαίξει στις 12 Δεκεμβρίου 2012, όταν κυρώθηκε η πρώτη τροποποίηση του μνημονίου μεταξύ της Ελλάδας και του EFSF.
Αν δεν γνωρίζετε σας ενημερώνω ότι λέει μεταξύ άλλων : παραίτηση αμετάκλητα και άνευ όρων από οποιαδήποτε ασυλία, παραίτηση ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας, κ.λ.π. Καταλάβατε γιατί πρόκειται για ανθελληνική πράξη;
Ωστόσο, θεωρώ ότι η επόμενη Βουλή, οφείλει να αναζητήσει όλες τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα κατατεθούν ως τις εκλογές. Κανείς δεν γνωρίζει, λόγω χρόνου τι ψηφίζεται (τροπολογίες εννοώ). Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει αυτές τις ώρες στο Κοινοβούλιο. Σε μια μέρα είχαν κατατεθεί περί τις 80 τροπολογίες (!) εκ των οποίων οι 12 υπουργικές, σε τρία νομοσχέδια των οποίων η ψήφιση έχει προγραμματιστεί έως και τη Δευτέρα. Αυτή είναι η Δημοκρατία που ευαγγελίζονται, αυτό είναι το Κοινοβούλιό τους!
........
Kourelocharta Constitution
On Monday the government troupe Samaras and Venizelos will open the second most leading anti-Greek act of the drama being played in recent years on the backs of the Greek people. Will proceed to ratification of the extension of mnimoniakis contract with Legislative Act Content! A top issue that exceeds even that the Greek Parliament, such as the extension of the contract mnimoniakis "pass" with legislative act! Certainly the ethelodouloi Athens, knows the "project". They have never played ... on December 12, 2012, when the first amendment of the Memorandum was ratified between Greece and the EFSF. If you do not know to inform you that tells you among other things: resign irrevocably and unconditionally from any immunity, immunity waiver on grounds of national sovereignty, etc. Understand why it is anti-Greek practice?
However, I believe that the next parliament, should seek all the amendments tabled and deposited as the elections. Nobody knows, because what time passed (amendments mean). It's incredible what happens this time in Parliament. In one day had filed about 80 amendments (!) Of which 12 ministerial, three bills whose adoption is planned until Monday. This is the Republic who preach, this is their House!
...........
Отпаци од папира Устав
У понедељак влада трупа Самарас и Венизелос ће отворити другу по лидерску против грчки акт драме се игра у последњих неколико година на леђима грчког народа. Да ли ће наставити да ратификацију продужењу уговора са мнимониакис законодавних аката садржај! Највећи проблем који превазилази чак да је грчки парламент, као што су проширење уговора мнимониакис "пасс" са законодавном акту! Свакако етхелодоулои Атина, зна "пројекат". Они никада нису играли ... 12. децембра 2012, када је ратификован први амандман Меморандума између Грчке и ЕФСФ. Ако не знате да вас обавестим да вам каже, између осталог: оставку неопозиво и безусловно из било ког имунитета, имунитет одрицање на основу националног суверенитета, итд Разумем зашто је против грчки пракса?
Међутим, верујем да следећи парламент, треба да траже све амандмане које је поднио и депоноване као избора. Нико не зна, јер оно што је време одмицало (амандмани значе). То је невероватно шта се дешава овог пута у парламенту. У једном дану су поднели око 80 амандмана (!) Од чега 12 на министарском, три рачуни чије је усвајање планирано до понедељка. Ово је Република који проповедају, ово је њихова кућа!
..........
Rottami di carta della Costituzione
Lunedi 'la troupe governo Samaras e Venizelos si aprirà il secondo atto anti-greco più leader del dramma si gioca in questi ultimi anni sulle spalle del popolo greco. Procederà alla ratifica della proroga del mnimoniakis contratto con Decreto Content! Una questione top che supera anche che il Parlamento greco, come l'estensione del contratto mnimoniakis "pass" con atto legislativo! Certamente il ethelodouloi di Atene, conosce il "progetto". Non hanno mai giocato ... il 12 dicembre 2012, quando la prima modifica del memorandum è stato ratificato tra la Grecia e l'EFSF. Se non sapete di informarvi che ti dice tra l'altro: dimettersi irrevocabilmente e incondizionatamente da qualsiasi immunità, revoca dell'immunità per motivi di sovranità nazionale, etc. Capire perché è pratica anti-greco?
Tuttavia, credo che il prossimo parlamento, dovrebbe cercare tutti gli emendamenti presentati e depositati come le elezioni. Nessuno sa, perché ciò che il tempo passava (emendamenti significa). E 'incredibile quello che succede questa volta in Parlamento. In un giorno si era presentato circa 80 emendamenti (!) Di cui 12 ministri, tre disegni di legge la cui adozione è prevista fino a Lunedi. Questa è la Repubblica che predicano, questa è la loro casa!