Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Νεοσυντηρισμός και ηγεμονικό σχέδιο των ΗΠΑ

Ο νεοσυντηρητισμός είναι η ιδεολογία τύπου “ America uber alles”, η Αμερική πάνω απο όλους. Οι νεοσυντηρητικοί πιστεύουν ότι η ιστορία έχει διαλέξει την Αμερική ως Παγκόσμιο Ηγεμόνα και γί αυτό τον λόγο είναι “εξαιρετική” και “απαραίτητη”. Ο ίδιος ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα το έχει δηλώσει πολλές φορές. Αυτή η ιδεολογία δίνει στους νεοσυντηρητικούς τεράστια δύναμη και επιρροή και αυτή η εμπιστοσύνη και δύναμη καθιστά τους νεοσυντηρητικούς ριψοκίνδυνους.

Για να επιτύχουν την ατζέντα τους οι νεοσυντηρητικοί προπαγανδίζουν τον Αμερικανικό πληθυσμό και τα συμμαχικά τους κράτη. Οι “πόρνες” τους συστήματος, μεταφέρουν τα ψέμματα των νεοσυντηρητικών στο ανυποψίαστο κοινό. Μερικά παραδείγματα : "Η Ρωσία εισέβαλε και κατέλαβε τμήματα της Ουκρανίας" , Ο Πούτιν σκοπεύει μα αναστήσει την Σοβιετική Αυτοκρατορία", " Η Ρωσία είναι ένα μαφιόζικο κράτος με έλλειψη Δημοκρατίας", "Η Ρωσία είναι απειλή για τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη", "Είναι απαραίτητος ο στρατιωτικός εναγκαλισμός της Ρωσίας από δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Αμερικής στα σύνορά της". " Η Κίνα η οποία είναι σύμμαχος της Ρωσίας πρέπει να περικυκλωθεί απο Αμερικανικές βάσεις που θα ελέγχουν τις θαλάσσιες οδούς".
Οι νεοσυντηρητικοί και ο πρόεδρος Ομπάμα έκαναν σαφές ότι η Αμερική δεν θα δεχθεί την Ρωσία και την Κίνα ως κυρίαρχες χώρες με οικονομική και εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη από τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον. Η Ρωσία και η Κίνα είναι δεκτές ως υποτελή κράτη. Οπως η Αγγλία, Ευρώπη, Ιαπωνία, Καναδάς και Αυστραλία. Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική των νεοσυντηρητικών είναι μια πολιτική ενός τελικού πολέμου.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα κρέμεται στα χέρια λίγων παραφρόνων ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις ισχύος στην Ουάσιγκτον. Η αντιΡωσική προπαγάνδα είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο Πούτιν είναι ο νέος “Χίτλερ” αναφέρει ο Daniel Zubov σε ενα κοινό συνέδριο τριών Αμερικανικών Think Tanks (Δεξαμενών Σκέψεων).
..............
Неосинтирисмос и хегемонијски Амерички план
Неоконзервативизам је врста идеологије "Америца убер аллес", Америци преко свега. Неоконзервативци верују да историја изабрао Америку као светски владар и зато разлог је "одличан" и "неопходна". Он председник Барак Обама је рекао много пута. Ова идеологија даје неоконзервативци огромну моћ и утицај и то поверење и снагу чини неоконзервативци авантуриста.
Да би се постигао свој план неоконзервативци пропагирају амерички народ и њихове савезничке државе. "Проститутке" систем, носећи лажи неоконзервативци у безазлен јавности. Неки примери: \ "Русија инвазију и окупирали делове Украјине \" Путин је намерава али васкрсне совјетске империје \ ", \" Русија је мафијашка држава са недостатком Република \ ", \" Русија је претња земљама Балтић, Пољска и широм Европе \ ", \" Неопходно је војна загрљај Русије од стране НАТО-а и америчких снага на њеним границама \ ". \" Кина, која је савезник Русије мора бити окружена Американац базе ће контролисати морских путева \ ".
Неоконзервативци и председник Обама јасно ставио до знања да Америка неће прихватити Русију и Кину као суверене земље са економском и спољне политике, независно од интереса Вашингтона. Русија и Кина су прихваћени као вазал државе. Као Великој Британији, Европи, Јапану, Канади и Аустралији. Јасно је да је политика неоконзервативци политичка коначни рат.
Цео човечанство виси у рукама неколико поремећених мушкараца и жена на позицијама моћи у Вашингтону. Анти-руска пропаганда је на историјски високом нивоу. Путин је нова "Хитлер је", каже Данијел Зубов у заједничкој конференцији три амерички НИЦ (тхинк танк).
.................
Neosyntirismos и гегемон США план
Неоконсерватизм тип идеологии "Америка убер Alles", Америки над всем. Неоконсерваторы считают, что история выбрала Америку как правителя мира, и именно поэтому причина "отлично" и "надо". Президент Он Барак Обама заявил, что во много раз. Эта идеология дает неоконсерваторы огромную власть и влияние и эту уверенность и сила делает неоконсерваторы приключений.
Для достижения своей повестки дня неоконсерваторы пропагандировать американского народа и его государств-союзников. "Проститутки" система, неся ложь неоконсерваторов в ничего не подозревающего населения. Некоторые примеры: \\\ "Россия вторглась и оккупировала часть Украины \\\" Путин намерен, но воскресить советской империи \\\ "\\\" Россия является мафиозное государство с нехваткой Республики \\\ " , \\\ "Россия является угрозой для стран Балтии, Польши и во всей Европе \\\" \\\ "Надо военные объятия России НАТО и американских войск на границе \\ \ ". \\\" Китай, который является союзником России должен быть окружен американских баз будет контролировать морские пути \\\ ".
Неоконсерваторы и президент Обама ясно дал понять, что Америка не будет принимать Россия и Китай в качестве суверенных стран с экономической и внешней политики, независимо от интересов Вашингтона. Россия и Китай приняли в качестве вассальных государств. Как в Великобритании, Европе, Японии, Канаде и Австралии. Понятно, что политика неоконсерваторов является политическим последняя война.
Все человечество висит в руках нескольких душевнобольных мужчин и женщин в органах власти в Вашингтоне. Анти-русский пропаганда на исторически высоких уровнях. Путин новая "Гитлер", говорит Дэниел Зубов в совместной конференции трех американских аналитических центров (мозгового).
...........
Neosyntirismos y plan de Estados Unidos hegemónico
El neoconservadurismo es el tipo de ideología "América uber alles", América sobre todos. Los neoconservadores creen que la historia ha elegido Estados Unidos como Gobernante Mundial y es por eso que la razón es "excelente" y "necesario". Él Presidente Barack Obama ha dicho muchas veces. Esta ideología da neoconservadores enorme poder e influencia y que la confianza y la fuerza hace que los neoconservadores aventurero.
Para lograr su agenda los neoconservadores propagandizan el pueblo estadounidense y sus estados aliados. El "prostitutas" del sistema, llevando las mentiras de los neoconservadores en público desprevenido. Algunos ejemplos: \\\\\\\ "Rusia invadió y ocupó partes de Ucrania \\\\\\\" Putin tiene la intención pero resucitar el imperio soviético \\\\\\\ "\\\\\ \\ "Rusia es un estado de la mafia con la falta República \\\\\\\" \\\\\\\ "Rusia es una amenaza para los países bálticos, Polonia y en toda Europa \\\\ \\\ "\\\\\\\" Es necesario abrazo militar de Rusia por la OTAN y las fuerzas estadounidenses en sus fronteras \\\\\\\ ". \\\\\\\" The China que es un aliado de Rusia debe estar rodeado de bases estadounidenses controlarán las rutas marítimas \\\\\\\ ".
Los neoconservadores y el presidente Obama dejó en claro que Estados Unidos no aceptará Rusia y China como países soberanos con la economía y la política exterior independiente de los intereses de Washington. Rusia y China son aceptados como estados vasallos. Como el Reino Unido, Europa, Japón, Canadá y Australia. Está claro que la política de los neoconservadores es una guerra final político.
Toda la humanidad pende de las manos de unos pocos hombres y mujeres desquiciadas en posiciones de poder en Washington. La propaganda anti-rusa se encuentra en niveles históricamente altos. Putin es el nuevo "Hitler", dice Daniel Zubov en una conferencia conjunta de los tres grupos de reflexión Americanos (think tank).