Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Και επισήμως προτεκτοράτο η Ελλάδα


Δεν τηρούν πια ούτε τα προσχήματα. Το διευθυντήριο της Ευρώπης, Κομισιόν το ονομάζουν, λειτουργεί πλέον ανοιχτά ως εντολοδόχος της διεθνούς τοκογλυφίας και παρεμβαίνει απροκάλυπτα στα εσωτερικά ζητήματα μιας υποτίθεται δημοκρατικής ανεξάρτητης χώρας. Και προσέξτε, ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η πλήρης εφαρμογή της «Ομοσπονδοποίησης» και του «Ευρωσυντάγματος». Με εντολές προφανώς του «φίλου» της Ελλάδας Ζαν Κλοντ Γιούνγκερ, η υφιστάμενή του και εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανίκα Μπράιτχαρτ, κληθείσα να σχολιάσει την υποψηφιότητα Δήμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ξεπέρασε κάθε όριο διπλωματικής δήλωσης και ουσιαστικά μόνο εντολή δεν έδωσε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες να ψηφίσουν τον Σταύρο Δήμα ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας!
Και βεβαίως, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από ξένους δημοσιογράφους, για την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση στα χρονικά της Ε.Ε. και ζητήθηκαν οι δέουσες εξηγήσεις. Είναι σαφές πια. Ζούμε εκ νέου την εποχή που ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις τα ξένα κέντρα εξουσίας. Το διευθυντήριο και η γερμανική Ευρώπη συνολικά, θεωρούν την Ελλάδα, ως ΑΠΟΙΚΙΑ, την έχουν θέσει υπό επιτροπεία! Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό, είναι το γεγονός ότι τα εγχώρια παπαγαλάκια εξυμνούσαν την παρέμβαση της Κομισιόν!
Εν κατακλείδι, δεν έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο. Όμως, δεν μπορώ να μην σχολιάσω την υποψηφιότητα του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τους ξένους τοκογλύφους δανειστές στη συγκεκριμένη στιγμή. Τον εμπιστεύονται, διότι τον θεωρούν δικό τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν βασικός υπουργός στο πρώτο μνημόνιο. Επί χρόνια εργάστηκε σε κορυφαία «μαγαζιά» της διεθνούς τοκογλυφίας, όπως η νομική εταιρία Sullivan & Cromwell, που εκπροσωπούσε «αποικιακά» συμφέροντα στον Παναμά, το Πεντάγωνο στη σφαγή Μάι Λάι, επίσης ήταν στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας με αρμοδιότητα την Αφρική. Προφανώς, θεωρούν και την Ελλάδα, αποικία.
ΡΑΦ
...................
And officially the protectorate Greece
No longer comply or appearances. The directors of Europe, the European Commission anomazoun now operates openly as mandated by international usury and interfere openly in the internal affairs of a supposedly democratic independent country. And watch out, yet not completed the full implementation of "federalism" and "Constitution". By commands obviously the "friend" of Greece Jean-Claude Juncker, current and representative of the European Commission Annika Braitchart Invited to comment on Dimas candidacy for the Presidency of the Republic, exceeded all diplomatic declaration threshold and essentially single command gave the Greeks and Greeks vote Stavros Dimas as President of the Republic! And of course, caused strong reactions by foreign journalists, for the unprecedented situation in the history of EU and requested the appropriate explanations. Clearly anymore. We live again the time raises and lowers governments foreign power centers. The directors and the German Europe as a whole, consider Greece as a colony, have put under guardianship! But what is worrying is the fact that domestic parrots praised the intervention of the European Commission!
In conclusion, I have something personal with the man. But I can not comment on the nomination as President of the Republic. He is the right man for foreign usurers lenders at this moment. I trust him because they consider their own. We must not forget that he was a key minister in the first memorandum. For years he worked in top "shops" of international usury, as the law firm Sullivan & Cromwell, representing 'colonial' interests in Panama, the Pentagon in the My Lai massacre, also was member of the World Bank with responsibility for Africa. Obviously, thought and Greece, a colony.
RAF
...................
И званично протекторат Грчка
Да нису у складу или појављивања. Директори Европе, Комисија аномазоун Европска сада послује отворено како је прописано међународним зеленаштва и мешати отворено у унутрашње ствари једне наводно демократске независној земљи. И пази, још није завршен пуну имплементацију "федерализма" и "Устав". По наредби очигледно "пријатеља" од Грчке Жан-Клод Јункер, струја и представник Европске комисије Анника Браитцхарт позване да коментаришу Димас кандидатуре за Предсједништво Републике, премашила све дипломатске изјава праг и суштински јединствене команде дао Грке и Грци гласају Ставрос Димас као председник Републике! И наравно, изазвало је бурна реаговања страних новинара, за преседана ситуацији у историји ЕУ и затражио одговарајуће објашњења. Јасно више. Опет живимо време подиже и спушта самоуправама страних центара моћи. Директори и немачки Европа као целина, размислите Грчку као колонију, ставили под старатељством! Али оно што је забрињавајуће је чињеница да домаћи папагаји похвалио интервенцију Европске комисије!
У закључку, имам нешто лично са човеком. Али ја не могу да коментаришем о именовању за председника Републике. Он је прави човек за иностране зеленаши кредитора у овом тренутку. Верујем му зато што сматрају својом. Не смемо заборавити да је он био кључни министар у првој меморандуму. Годинама је радио у врх "продавницама" међународног зеленаштва, као адвокатске фирме Сулливан & Цромвелл, представља "колонијалне" интересе у Панами, Пентагон у масакру у Ми Лаи, такође је био члан Светске банке који је одговоран за Африку. Очигледно, мислио и Грчка, колонија.
РАФ
...................
И официально протекторатом Греция
Нет больше соответствовать или выступления. Руководители Европы, Европейская комиссия anomazoun в настоящее время действует открыто, как это предусмотрено международным ростовщичества и открыто вмешиваться во внутренние дела якобы демократического независимого государства. И следить, но не завершили полную реализацию «федерализм» и «конституции». По командам очевидно "друг" Греция Жан-Клод Юнкер, тока и представитель Еврокомиссии Анника Braitchart предложено прокомментировать Dimas кандидатуру на пост президента республики, превысил все дипломатические порог декларации и, по сути одна команда дала грекам и Греки голосование Ставрос Димас, как Президент Республики! И, конечно, вызвало бурную реакцию иностранных журналистов, беспрецедентной ситуации в истории ЕС и просила соответствующие разъяснения. Очевидно, больше. Снова Мы живем время поднимает и опускает правительствам зарубежных энергетических центров. Директора и германская Европа в целом, считают Грецию в качестве колонии, поставили под опекой! Но то, что вызывает беспокойство тот факт, что отечественные попугаи высоко оценил вмешательство Европейской комиссии!
В заключение, я что-то ничего с человеком. Но я не могу прокомментировать номинации на пост президента республики. Он тот человек, для иностранных ростовщиков кредиторов в данный момент. Я доверяю ему, потому что они считают, что их собственные. Мы не должны забывать, что он был ключевым министр в первом меморандуме. В течение многих лет он работал в лучших "магазинов" международного ростовщичества, так как юридической фирмы Sullivan & Cromwell, представляющий «колониальные» интересы в Панаме, Пентагон в Сонгми резне, а также был членом Всемирного банка с ответственностью для Африки. Очевидно, мысли и Греция, колония.
RAF
...................
E ufficialmente la Grecia protettorato
Non più rispettare o apparenze. Gli amministratori d'Europa, della Commissione europea anomazoun ora opera apertamente come richiesto dalla dell'usura internazionale e interferire apertamente negli affari interni di un paese indipendente apparentemente democratico. E attenzione, ma non completata la piena attuazione del "federalismo" e "Costituzione". Con i comandi ovviamente il "amico" della Grecia Jean-Claude Juncker, attuale e rappresentante della Commissione europea Annika Braitchart Invitato a commentare Dimas candidatura per la Presidenza della Repubblica, ha superato tutte le soglie di dichiarazione diplomatica e sostanzialmente unico comando ha dato i greci e voto greci Stavros Dimas in qualità di Presidente della Repubblica! E, naturalmente, provocato forti reazioni da parte dei giornalisti stranieri, per la situazione senza precedenti nella storia della UE e ha chiesto le spiegazioni del caso. Chiaramente più. Viviamo ancora il tempo solleva e abbassa governi centri di potere straniero. Gli amministratori e dell'Europa tedesca nel suo insieme, considerare la Grecia come una colonia, hanno messo sotto tutela! Ma ciò che è preoccupante è il fatto che i pappagalli domestici elogiato l'intervento della Commissione europea!
In conclusione, ho qualcosa di personale con l'uomo. Ma non posso commentare la nomina a Presidente della Repubblica. Lui è l'uomo giusto per i creditori usurai stranieri in questo momento. Mi fido di lui perché lo considerano loro. Non dobbiamo dimenticare che era un ministro chiave nel primo memorandum. Per anni ha lavorato nei migliori "negozi" di usura internazionale, come lo studio legale Sullivan & Cromwell, che rappresenta gli interessi dei coloniali "a Panama, il Pentagono nel massacro di My Lai, è stato anche membro della Banca Mondiale con delega per l'Africa. Ovviamente, il pensiero e la Grecia, una colonia.
RAF
...................
Y oficialmente el protectorado Grecia
Ya no cumplir o apariencias. Los directores de Europa, la Comisión Europea anomazoun ahora opera abiertamente a lo dispuesto por la usura internacional e interferir abiertamente en los asuntos internos de un país independiente supuestamente democrático. Y ojo, que no hayan finalizado la plena aplicación del "federalismo" y "Constitución". Por órdenes obviamente el "amigo" de Grecia Jean-Claude Juncker, actual y representante de la Comisión Europea Annika Braitchart Invitado a comentar Dimas candidatura a la Presidencia de la República, superado todas umbral de declaración diplomática y comando esencialmente solo dio a los griegos y voto griegos Stavros Dimas como Presidente de la República! Y, por supuesto, causó fuertes reacciones de los periodistas extranjeros, para la situación sin precedentes en la historia de la UE y pidió a las explicaciones adecuadas. Claramente más. Vivimos de nuevo el tiempo de subir y bajar los gobiernos centros de poder extranjero. Los directores y la Europa alemana en su conjunto, consideran a Grecia como una colonia, han puesto bajo tutela! Pero lo que es preocupante es el hecho de que los loros domésticos elogiaron la intervención de la Comisión Europea!
En conclusión, tengo algo personal con el hombre. Pero no puedo comentar sobre el nombramiento como Presidente de la República. Él es el hombre adecuado para usureros prestamistas extranjeros en este momento. Confío en él porque lo consideran propio. No hay que olvidar que era un ministro clave en el primer memorando. Durante años trabajó en los mejores "tiendas" de la usura internacional, como la firma de abogados Sullivan & Cromwell, que representa los intereses de los coloniales "en Panamá, el Pentágono en la masacre de My Lai, también era miembro del Banco Mundial con la responsabilidad de África. Obviamente, el pensamiento y Grecia, una colonia.
RAF
...................