Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Μονόδρομος η αλλαγή γεωστρατηγικής πολιτικής


- έξοδος από την ευρωζώνη και στρατηγική συμμαχία με Ρωσία - BRICS
Η επιλογή Σαμαρά για το πρόσωπο του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας απλώς επιβεβαιώνει τα όσα οι μη "παραμυθιασμένοι" έλεγαν και υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι: στην εποχή των μνημονίων δεν κυβερνά η κυβέρνηση των Αθηνών. Δεν μπορει να προτείνει ο πρωθυπουργεύων Αντώνης Σαμαράς, πρόσωπο που δεν έχει καμία τύχη ως υποψήφιος. Πρόκειται για ομολογία ήττας! Και αυτό είναι σαφές σε όλους τους έχοντες κοινόν Νου.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο προτάθηκε απο τους ξένους τοκογλύφους δανειστές, καθώς χαίρει εκτίμησης και να μην ξεχνούμε ότι υπηρέτησε για αρκετά χρόνια την Παγκόσμια τράπεζα ως στέλεχος αλλά και σε οικονομικά σχήματα της διεθνούς τοκογλυφίας. Η κίνηση των τοκογλύφων με την πρόταση Δήμα στοχεύει σε πρόωρες εκλογές! Και ο απότερος στόχος, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεγάλος συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ότι υπάρχει άλλο από το σάπιο πολιτικό σύστημα. Απομένει να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Ωστόσο, η μόνη διέξοδος είναι αλλαγή γεωστρατηγικής πολιτικής, σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με τη Ρωσία και τις χώρες των BRICS, δημιουργία "νομισματικού" μηχανισμού (πολιτική) και έξοδος από την ευρωζώνη και από το κλαμπ του Δ´ οικονομικού Ράϊχ. Μόνον τότε η χώρα θα σταθεί εκ νέου στα πόδια της. Και αυτός ειναι πλέον μονόδρομος! VENCEREMOS !
ΡΑΦ
.....................
One way changing geostrategic policy
The choice of Samara for the face of the candidate for the Presidency of the Republic merely confirms what non \ "paramythiasmenoi \" say and argue and argue that: in the era of the memoranda did not govern the government of Athens. We can propose the prothypourgefon Antonis Samaras, a person not having any luck as a candidate. This confession of defeat! And it is clear to all holders of common sense. The person proposed by foreign usurers lenders, as is appreciated and not to forget that he served for several years the World Bank as a member but also in economic patterns of international usury. Movement of usurers with Dimas Proposal aims at early elections! And apoteros goal is SYRIZA. The large SYRIZA coalition with ND and PASOK that is other than the rotten political system. It remains to see the next moves. However, the only way out is changing geostrategic policy, concluding strategic agreements with Russia and the countries of the BRICS, create \ "monetary \" mechanism (policy) and exit from the eurozone and the club's financial S'Reich. Only then the country will stand again on its feet. And he is now one way! VENCEREMOS!
RAF
.....................
Један од начина мења политику геостратешки
Избор Самара за лице кандидата за Предсједништво Републике само потврђује оно што не \\\ "\\\ парамитхиасменои" кажу и тврде и тврде да: у ера меморандума није управљају владу Атине. Можемо предложити протхипоургефон Антонис Самарас, лице које нема никакву срећу као кандидат. Ово признање пораза! И јасно је да све носиоце здравог разума. Лице које је предложено од стране страних кредитора зеленаши, као је добродошла и да не забораве да је он служио за неколико година Светска банка као члан већ и у економским моделима међународне зеленаштва. Кретање зеленаше са Димас предлог за циљ ванредне изборе! И апотерос циљ је СИРИЗА. Велики СИРИЗА коалиција са НД и ПАСОК који је осим трулог политичког система. Остаје да видимо следеће потезе. Међутим, једини излаз се мења геостратешки политику, закључивши стратешке споразуме са Русијом и земљама БРИЦ, стварајући \\\ "\\\ монетарни" механизам (политика) и излазак из еврозоне и финансијске С'Реицх клуба . Тек тада ће земља поново стане на своје ноге. И он сада је један од начина! ВЕНЦЕРЕМОС!
РАФ
.....................
Один из способов изменения геостратегической политики
Выбор Самаре для лица кандидата в Президенты Республики лишь подтверждает то, что не \\\\\\\ "\\\\\\\ paramythiasmenoi" говорить и спорить и утверждать, что: в эпоху меморандумов не управлял правительство в Афинах. Мы можем предложить prothypourgefon Антонис Самарас, лицом, не имеющим каких-либо успехов в качестве кандидата. Это признание поражения! И это понятно для всех держателей здравого смысла. Лицо, предложенное иностранных ростовщиков кредиторов, как понятно и не забывать, что он служил в течение нескольких лет Всемирный банк в качестве члена, но и в экономической структуре международной ростовщичества. Движение ростовщиков с Dimas предложения, направленные на досрочных выборах! И apoteros целью является СИРИЗА. Большой СИРИЗА коалиция с НД и ПАСОК что иное, как гнилой политической системы. Остается увидеть следующие шаги. Тем не менее, единственный выход меняется геостратегическое политику, заключая стратегические соглашения с Россией и странами БРИКС, создавая \\\\\\\ "денежно-кредитной \\\\\\\" механизм (политика) и выход из еврозоны и клуб S'economic рейха. Только тогда страна будет снова встать на ноги. И теперь он один способ! Мы победим!
RAF
.....................
Un modo per cambiare la politica geostrategica
La scelta di Samara per il volto del candidato alla Presidenza della Repubblica non fa che confermare ciò che non \\\\\\\\\\\\\\\ "paramythiasmenoi \\\\\\\\\\\\\\ \ "dicono e sostengono e sostengono che: nell'era del memorandum non governava il governo di Atene. Siamo in grado di proporre la prothypourgefon Antonis Samaras, una persona che non avendo alcuna fortuna come candidato. Questa confessione di sconfitta! Ed è chiaro a tutti i possessori di buon senso. La persona proposta da istituti di credito usurai stranieri, come è apprezzato e non dimenticare che è stato per diversi anni la Banca Mondiale come un membro, ma anche nei modelli economici di usura internazionale. Il movimento di usurai con la proposta Dimas volta a elezioni anticipate! E apoteros obiettivo è SYRIZA. La grande coalizione SYRIZA con ND e PASOK che è diverso dal sistema politico marcio. Resta da vedere le prossime mosse. Tuttavia, l'unica via d'uscita sta cambiando la politica geostrategica, la conclusione di accordi strategici con la Russia e dei paesi dei BRICS, creando \\\\\\\\\\\\\\\ "monetaria \\\\\\\\\\ Meccanismo \\\\\ "(politica) e l'uscita dalla zona euro e S'Reich finanziaria del club. Solo allora il paese starà di nuovo in piedi. Ed ora è un modo! VENCEREMOS!
RAF
.....................
Una forma de cambiar la política geoestratégica
La elección de Samara para la cara del candidato a la Presidencia de la República no hace sino confirmar lo que no \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "paramythiasmenoi \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", dicen y afirman y sostienen que: en la era de los memorandos no gobernaba el gobierno de Atenas. Podemos proponer la prothypourgefon Antonis Samaras, una persona que no tenga un poco de suerte como candidato. Esta confesión de la derrota! Y está claro que todos los titulares de sentido común. La persona propuesta por los prestamistas usureros extranjeros, como se aprecia y no olvidar que se desempeñó durante varios años el Banco Mundial como miembro, sino también en los patrones económicos de la usura internacional. El movimiento de los usureros con la propuesta Dimas dirigida a elecciones anticipadas! Y la meta es apoteros SYRIZA. La gran coalición SYRIZA con ND y PASOK que es distinto del sistema político podrido. Queda por ver los próximos movimientos. Sin embargo, la única salida está cambiando la política geoestratégica, la celebración de acuerdos estratégicos con Rusia y los países de los BRICS, creando \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ mecanismo "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ monetaria" (política) y la salida de la zona euro y el Club S'economic Reich. Sólo entonces el país va a presentarse de nuevo en pie. Y ahora es una manera! VENCEREMOS!
RAF
.....................