Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Πόση ταπείνωση ακόμη για τον ελληνικο λαό;

Του Απόστολου Ρόσσιου
Και το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας! Ο κυβερνητικός θίασος συνεχίζει τις παραστάσεις υπό το άγρυπνο βλέμμα των ξένων τοκογλύφων δανειστών. Ετσι λοιπόν, από το φαινόμενο της «σκληρής διαπραγμάτευσης» έφτασαν να εκλιπαρούν την τρόικα να επιστρέψει στην Ελλάδα για την "αξιολόγηση". Την ίδια στιγμή,
έσκιζαν τα μνημόνια και όπως έλεγαν τα παπαγαλάκια βγαίνουμε από το τούνελ και πάμε στην ανάπτυξη. Όμως αντί η χώρα να βγει από τα μνημόνια, έρχεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ανακοινώνει ότι «πιθανώς» να παραταθεί το υπάρχον μνημόμιο για «τεχνικούς λόγους». Πόση ταπείνωση μπορεί να αντέξει ο ελληνικός λαός;


Στη συνέχεια άρχισε ένας «ανένδοτος» αγώνας, που κήρυξε η κυβέρνηση κατά των δανειστών, σύμφωνα με τα παπαγαλάκια. Και εκεί που ο ελληνικός λαός πίστεψε ότι η κυβέρνηση «ματώνει» στην διαπραγμάτευση, το Σάββατο, αργά, η ελληνική πλευρά κλείνει άρον – άρον το μέτωπο, δίνοντας τα πάντα στους εκπροσώπους των δανειστών: Ασφαλιστικό, ΦΠΑ, νέες περικοπές, δημοσιονομικό κενό, ληξιπρόθεσμα! Σε όλα συμφώνησαν! Και τι έλαβαν; Μια "καλή" δήλωση της τρόικας για την κυβέρνηση, που θα την χρησιμοποιήσουν στην πορεία.
Και αναφορικά με την επιβεβαίωση της συμφωνίας για το λεγόμενο δημοσιονομικό κενό, λίγες ώρες μετά την αποδοχή των όρων της τρόικας, ήρθε το "χαστούκι" από το Βερολίνο:
Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο κοινοτικές πηγές, κάνει λόγο για τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα! Μάλιστα αναφέρεται σε απόφαση που ελήφθη στις Βρυξέλλες, για στήριξη ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τα χρήματα που θα πάρει η χώρα απο το ESM. Και οπως προβλέπει το καταστατικό του εν λόγω Οργανισμού, κάθε κράτος που θα δανείζεται χρήματα, θα σημάνει αυτοδικαίως και υπογραφή μνημονίου, που σημαίνει, μέτρα, περικοπές κλπ.
Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, τα παπαγαλάκια και ο κυβερνητικός θίασος επιχειρούν να παραπλανήσουν, να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, κατασκευάζοντας μέσω της γνωστής προπαγάνδας, μια άλλη πραγματικότητα.
Ήδη ανέλαβαν εργολαβία για να προλειάνουν το έδαφος για τα νέα μέτρα καθώς και να περάσουν το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι ειναι περίπου υποχρεωτική η υπογραφή για νέο μνημόνιο.
Πρώτος ο Στουρνάρας, ο οποίος διαμηνύει συνεχώς, ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι δίκαιος φόρος και ότι πρέπει να συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση με την τρόικα άμεσα!
Από κοντά και ασθμαίνων ο Ποταμίσιος, ο οποίος ομως έχει πιο "προχωρημένη" θέση. Ζήτησε συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα! Συγκυβέρνηση, πρότεινε.
Και βεβαίως τα συστημικά διαπλεκόμενα ΜΜΕ, χαρακτήρισαν την πρόταση πολύ καλή και ως καίρια παρέμβαση! Και πιο λέτε είναι επιχείρημα του Ποταμίσιου; «Στη χειρότερη περίπτωση τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσουν εμπειρία για αυτό που θέλουν να κάνουν, ενώ στην καλύτερη θα προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος»! Πρόκειται για πραγματικό θίασο...
ΡΑΦ
...............
How much humiliation even for GREEK people?
Apostolos Rossios
And the absurd theater continues in the country of Phaedra Orange! The government continues troupe performances under the watchful gaze of foreign usurers lenders. Thus, the phenomenon of "hard bargaining" came to beg the troika to return to Greece to \\\ "\\\ evaluation". At the same time,
eskizan understandings and they said the parrots come out of the tunnel and go to development. But instead the country to emerge from the memoranda, comes the Deputy Prime announces that "probably" be extended for "technical reasons." How much humiliation the Greek people can not afford?
Then began an "uncompromising" struggle, declared by the government against creditors, according to the parrots. And where the Greek people believed that the government "bleeds" in negotiation, Saturday, slowly, the Greek side closes Aron - Aron forehead, giving everything to the representatives of lenders: Insurance, VAT, new cuts, fiscal gap, overdue ! In all agreed! And what took? A \\\ "\\\ good" statement of the troika for the government, which will use it in the process.
And regarding the confirmation of the agreement on the so-called fiscal gap, a few hours after the acceptance of the troika came to Berlin:
The German magazine Der Spiegel, citing EU sources, speaks of third rescue package for Greece! Indeed refers to decision made in Brussels for support totaling 10 billion euros. This is money that will take the place of the ESM. And in accordance with Statute of the Agency, each state will borrow money, you mean right and Memorandum signed, which means, measures, cuts etc.
However, even in this case, parrots and government troupe attempt to mislead, deceive the Greek people, making known through propaganda, another reality.
Already took contractors to pave the way for the new measures and to get the message to the Greek people that is about mandatory signing a new memorandum.
First Stournaras, who constantly has a message that the ENFIA is a fair tax and must be agreed by the Greek government with the Troika immediately!
From near and winded the fluvial, which however has more \\\ "\\\ advanced" position. Requested participation of SYRIZA in negotiations with the Troika! Coalition proposed.
And certainly systemic interlocking media characterized the proposal very good and as a key intervention! And most telling argument is the river? "At worst strains of SYRIZA will gain experience for what they want to do, and at best will propose solutions to address the problem"! This is a real troupe ...
RAF
...............
Колико понижења чак и за грчког народа?
Апостолос Россиос
И апсурд позориште наставља у земљи Федра Оранге! Влада наставља трупа наступа под будним погледима страних кредитора зеленаши. Тако, феномен "хард преговарања" дошао да моли за тројку да се врати у Грчку да \\\\\\\ "\\\\\\\ процену". Истовремено,
ескизан схватања и они су рекли да папагаји изађу из тунела и идите на развој. Али уместо да земља изађе из меморандума, долази потпредседник Владе најављује да "вероватно" бити продужен за "техничких разлога." Колико понижења грчки народ не може себи да приушти?
Тада је започела "бескомпромисну борбу", објављена од стране владе против поверилаца, према папагаја. А где грчки народ верује да је влада "крвари" у преговорима, субота, полако, грчка страна затвара Арон - Арон чело, дајући све да представницима кредитора: осигурање, ПДВ, нове резове, фискални дефицит, касни ! У свим сложили! А шта је? \\\\\\\ "\\\\\\\ Добро" изјава тројка за владу, која ће га користити у процесу.
И у вези са потврђивању Споразума о такозваном фискални јаз, неколико сати након прихватања тројке дошао у Берлин:
Немачки часопис Дер Спиегел, позивајући се на изворе ЕУ, говори о трећем пакета помоћи за Грчку! Заиста се односи на одлуке у Бриселу за подршку у износу од 10 милијарди евра. Ово је новац који ће заузети место на ЕСМ. И у складу са статутом Агенције, свака држава ће позајмити новац, зар не мислиш и меморандум потписан, што значи, мере, посекотине итд
Међутим, чак и у овом случају, папагаји и влада трупе покушај обмањивања, обмањује грчки народ, предност познат кроз пропаганду, другу реалност.
Већ је извођачима радова да отвори пут за нове мере и да добијете поруку грчком народу који је око обавезно потписивање новог меморандума.
Прво Стоурнарас, који стално има поруку да ЕНФИА је фер порез и мора бити договорен од стране грчке владе са тројком одмах!
Од близу и даха флувијални, која међутим има више \\\\\\\ "напредну" \\\\\\\ позицију. Тражени учешће СИРИЗА у преговорима са тројком! Коалиција предложио.
И свакако системски спона медији окарактерисали су предлог веома добар и као кључни интервенцију! И највише говори аргумент је река? "У најгорем случају сојева СИРИЗА ће стећи искуство за оно што желе да ураде, а у најбољем случају ће предложити рјешења за рјешавање проблема"! Ово је прави трупа ...
РАФ
...............
Сколько унижения даже для греческого народа?
Apostolos Rossios
И театре абсурда продолжается в стране Федра Orange! Правительство продолжает труппы выступления под пристальным взглядом иностранных ростовщиков кредиторов. Таким образом, феномен "трудных переговоров" пришел просить тройку, чтобы вернуться в Грецию, чтобы \\\\\\\\\\\\\\\ "оценку \\\\\\\\\\\ \\\\ ". В то же время,
eskizan понимание и они сказали, что попугаи выйти из туннеля и идите к развитию. Но вместо того, чтобы страна выйти из меморандумов, приходит вице-премьер заявляет, что "вероятно" будет продлен еще на "техническим причинам". Сколько унижения греческий народ не может себе позволить?
Тогда начал "бескомпромиссный" борьбу, объявленный правительством от кредиторов, в соответствии с попугаями. А там, где греческие люди верили, что правительство "кровоточит" в переговорах, суббота, медленно, греческая сторона закрывает Aron - Арон лоб, давая все, чтобы представители кредиторов: страхование, НДС, новые сокращения, бюджетный дефицит, просроченная ! В все согласились! И то, что взял? \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ Хорошо" заявление тройки для правительства, которое будет использовать его в этом процессе.
И об утверждении соглашения о так называемом финансового разрыва, через несколько часов после принятия тройки приехал в Берлин:
Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в ЕС, говорит о третьей пакет спасательных мер для Греции! Действительно относится к решению, принятому в Брюсселе за поддержку на общую сумму 10 млрд евро. Это деньги, которые займут место в ЭОР. И в соответствии с Уставом Агентства, каждое государство будет брать деньги, вы имеете в виду право и Меморандум, подписанный, значит, меры, порезы и т.д.
Тем не менее, даже в этом случае, попугаи и правительство труппы попытке ввести в заблуждение, обмануть греческий народ, делая известны через пропаганду, другую реальность.
Уже взял подрядчиков, чтобы проложить путь для новых мер и получить сообщение для греческого народа, что составляет около обязательное подписание нового меморандума.
Во-первых Stournaras, которые постоянно есть сообщение, что ENFIA является справедливой налоговой и должны быть согласованы правительством Греции с тройкой немедленно!
Из ближнего и наматывается речной, который, однако, имеет больше \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ передовые» позиции. Запрашиваемая участие СИРИЗА в переговорах с тройкой! Предложил коалиции.
И, конечно, системные блокировки СМИ охарактеризовали предложение очень хорошо, и в качестве ключевого вмешательства! И наиболее ярким аргументом является река? "В худшем же случае штаммов СИРИЗА получает опыт за то, что они хотят сделать, а в лучшем случае предлагают решения для решения проблемы"! Это реальная труппа ...
RAF
...............