Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Δεν σε θέλει ο λαός!


Και όμως ο πρωθυπουργός αποθεώθηκε στο Ναύπλιο! Εκατοντάδες πολίτες, φώναζαν συνθήματα έξω από το δημαρχείο της πόλης: "Δεν σε θέλει ο λαός πάρ' την πεθερά και μπρος!". Παράλληλα, εγκάθετοι αστυνομικοί του ΣΥΡΙΖΑ εμπόδισαν χιλιάδες λαού στο Ναύπλιο να πλησιάσουν τον πρωθυπουργό!
«Η μοίρα θέλησε να γίνω πρωθυπουργός της χώρας στις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, αλλά αυτές οι δύσκολες στιγμές δεν θα κρατήσουν ακόμα πολύ», είπε συγκινημένος ο πρωθυπουργός από τις φωνές των πολιτών που ολοένα δυνάμωναν έξω από το δημαρχείο και του ζητήσουν να σηκωθεί να φύγει! Τελικά πρόκειται για το απίστευτο φιάσκο του πρωθυπουργού στην ίδια την γενέτειρα της συζύγου του.


Δεν είχε ο πρωθυπουργός μόνο υποδοχή «θερμή». Ανάλογη και χειρότερη είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι υπουργός Δημόσιας διοίκησης από τους σχολικούς φύλακες, που τον περίμεναν στη Βέροια. Πανό, συνθήματα και αποδοκιμασίες στην ώρα της ομιλίας του. Το είδαν το έργο εκεί στο Μαξίμου γι’ αυτό ξορκίζουν τις εκλογές.
.............
We want you people!
Yet the Prime Minister hailed in Nafplion! Hundreds of people, shouted slogans outside the city hall: \ "We want people to take her away \ 'the mother and forth! \". Meanwhile, cut through police SYRIZA prevented thousands of people in Nafplio to deify the Prime Minister!
"The fate wanted to become prime minister of the country in the most difficult moments in recent decades, but these difficult times will not keep still much," said the prime minister touched by the voices of citizens increasingly rapidly refreshed outside the town hall and ask to get up to leave! Ultimately it is the incredible fiasco Prime the very birthplace of his wife.
Not only was the prime minister slot "hot." Similar worse had Kyriakos Mitsotakis, the Minister of Public Administration from the school guards, who were waiting for Veria. Banners, slogans and booing the time of his speech. Viewed work there at Maximos about it exorcises the elections.
.............
Ми вам желимо људе!
Ипак премијер поздравио у Нафплион! Стотине људи, узвикивали пароле ван градске скупштине: \\\ "Желимо да људи је одведе \\\ 'мајку и четврти \\\!". У међувремену, прошао кроз полицијску СИРИЗА спречила хиљаде људи у Напфлион да деифи премијера!
"Судбина је желео да постане премијер земље у најтежим тренуцима у последњим деценијама, али овим тешким временима неће држати даље много", рекао је премијер додирне гласовима грађана све брзо освежавају испред градске дворане и замолити да устанем да напусте! На крају крајева то је невероватно фијаско премијер врло родном његове супруге.
Не само да је премијер слот "вруће". Слично горе имао Кириакос Мицотакис, министар за државну управу из школских стражара, који су чекали Вериа. Банери, слогани и Бооинг време његовог говора. Гледано рад тамо у Максима о томе екорцисес изборе.
.............
Ti vogliamo gente!
Ma il primo ministro ha salutato a Nafplion! Centinaia di persone, slogan fuori il municipio gridato: \\\\\\\ "Vogliamo che la gente di portarla via \\\\\\\ 'la madre e indietro \\\\\\\". Nel frattempo, tagliare SYRIZA polizia ha impedito a migliaia di persone in Nafplio per divinizzare il Primo Ministro!
"Il destino ha voluto diventare primo ministro del paese nei momenti più difficili degli ultimi decenni, ma questi tempi difficili non mancherà di tenere ancora molto", ha detto il primo ministro toccato dalle voci dei cittadini sempre più rapidamente rinfrescato davanti al municipio e chiedere di alzarsi lasciare! In definitiva è l'incredibile fiasco Prime stessa città natale di sua moglie.
Non solo slot primo ministro "hot". Simile peggio aveva Kyriakos Mitsotakis, il Ministro della Pubblica Amministrazione dalle guardie della scuola, che erano in attesa di Veria. Striscioni, slogan e fischi al momento del suo discorso. Visto il lavoro lì a Maximos proposito esorcizza le elezioni.
.............