Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Πρόωρες κάλπες στις 25 Ιανουαρίου


Για καφεδάκι, σουβλάκι και ρετσίνα έρχονται οι χαμηλόβαθμοι εκπρόσωποι των τοκογλύφων – δανειστών. Για τους υψηλόβαθμους, χλωμό το βλέπω. Συντηρείται κλίμα πολέμου. Ήδη έστειλαν τελεσίγραφο να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση με το ζήτημα των εκλογών και βλέπουμε.
Η κατάσταση τρέχει πλέον πολύ πιο γρήγορα. Την τρέχουν δηλαδή οι ξένοι δαμειστές της διεθνούς τοκογλυφίας. Βιάζονται να βάλουν στο "τσουβάλι" τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε αυτό είναι το σχέδιο Σόϊμπλε. Πως θα γινει αυτό; Μα με τον ιδιο τρόπο που έγινε με το ΠΑΣΟΚ. Συνασπισμός των ετερόκλητων ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ κατά τα πρότυπα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Γί αυτό και το στημένο σκηνικό με τη δήθεν αδιάλλακτη στάση τους!

Έτσι, στις 17 Δεκεμβρίου,δοεξάγεται η πρώτη ψηφοφορία, στις 22 η δεύτερη και στις 27 Δεκεμβρίου η τρίτη ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλα δείχνουν ότι θα είναι χωρίς αποτέλεσμα οι ψηφοφορίες. Δεν θα εκλεγεί από την παρούσα Βουλή Προεδρος της Δημοκρατίας. Οπότε συμφωνα με το Σύνταγμα, έχουμε πρόωρες εκλογές! Όπερ σημαίνει στις 25 Ιανουαρίου έχουμε πρόωρες εκλογές!
Για όσους δεν κατάλαβαν, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Η νέα χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Καλή δύναμη σε όλους!
VENCEREMOS!
ΡΑΦ
.......
Early polls on January 25
For coffee, souvlaki and retsina come the younger representatives of usurers - lenders. For senior, pale look. Maintained war climate. Already sent an ultimatum to the government to clear up the issue of elections and see.
The situation now runs much faster. Ie the current foreign dameistes international usury. Hurry to put in \ "bag \" Alexis Tsipras. Besides, that's the plan Schaeuble. How do I do this? But in the same way as was done with PASOK. SYRIZA coalition of disparate-SW in the PASOK-ND standards. Hence the staged scene with the alleged uncompromising attitude!
Thus, on December 17, doexagetai the first ballot, the second on 22 and 27 December, the third ballot for the election of the President of the Republic. Everything indicates that it will be to no avail votes. There will be elected by this House President of the Republic. So according to the Constitution, we have early elections! Which means on 25 January we have early elections!
For those who did not understand, the countdown began. The new year will be very different from its predecessors. Good luck to all!
VENCEREMOS!
RAF
..................
Рани анкете 25. јануара
За кафу, сувлаки и ретсина долазе млађе представнике зеленаше - кредитора. За виши, бледо изглед. Одржава рат климе. Већ послао ултиматум влади да рашчисти питање избора и видети.
Ситуација сада ради много брже. Тј тренутној страни дамеистес међународне зеленаштва. Пожури да их стави у \\\ "\\\ врећи" Алекис Ципрас. Осим тога, то је план Сцхаеубле. Како да то урадим ово? Али на исти начин као што је урађено са ПАСОК. СИРИЗА коалиција неједнаког-СВ у ПАСОК-НД-стандардима. Отуда изведена сцену са наводним бескомпромисном ставу!
Тако, 17. децембра, доекагетаи у првом кругу, други на 22. и 27. децембра, трећи гласачки листић за избор председника Републике. Све указује да ће бити без успеха гласова. Ту ће бити изабран од стране ове куће председника Републике. Дакле, по Уставу, имамо превремене изборе! Што значи 25. јануара имамо превремене изборе!
За оне који нису разумели, одбројавање је почело. Нова година ће бити веома другачији од својих претходника. Сретно свима!
ВЕНЦЕРЕМОС!
РАФ
..............
Ранние опросы 25 января
Для кофе, Сувлаки и рецина приходят молодые представители ростовщиков - кредиторов. Для старшего, бледно-взгляд. Поддерживается война климата. Уже ультиматум правительству, чтобы прояснить вопрос о выборах и посмотреть.
Ситуация в настоящее время работает намного быстрее. Т.е. текущей внешней dameistes международного ростовщичества. Спешите, чтобы положить в \\\\\\\ "мешок \\\\\\\" Алексис Tsipras. Кроме того, это план Шойбле. Как я могу это сделать? Но так же, как это было сделано с ПАСОК. СИРИЗА коалиция разрозненных-SW в стандартах ПАСОК-НД. Поэтому постановочная сцена с предполагаемым бескомпромиссной позиции!
Таким образом, на 17 декабря doexagetai первом туре голосования, второй на 22 и 27 декабря в третий избирательный бюллетень для выборов Президента Республики. Все указывает на то, что это будет ни к чему не голосов. Там будет избран этом доме Президента Республики. Так, согласно Конституции, у нас есть досрочные выборы! Это означает, 25 января у нас досрочные выборы!
Для тех, кто не понял, отсчет начался. Новый год будет сильно отличаться от своих предшественников. Удачи всем!
Мы победим!
RAF
.............´.
Las encuestas el 25 de enero
Para el café, souvlaki y retsina vienen los representantes más jóvenes de usureros - prestamistas. Por la alta, pálida mirada. Mantenido clima de guerra. Ya envió un ultimátum al gobierno para aclarar el tema de las elecciones y ver.
La situación ahora corre mucho más rápido. Es decir, la corriente dameistes extranjeros usura internacional. Date prisa para poner en \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ saco" Alexis Tsipras. Además, ese es el plan Schaeuble. ¿Cómo puedo hacer esto? Pero de la misma manera como se hizo con el PASOK. SYRIZA coalición de dispar-SW en las normas PASOK-ND. De ahí la puesta en escena escena con la supuesta actitud intransigente!
Así, el 17 de diciembre de doexagetai la primera votación, la segunda el 22 y 27 de diciembre, la tercera votación para la elección del Presidente de la República. Todo indica que será para ningún voto en vano. No serán elegidos por esta Cámara el presidente de la República. Así que de acuerdo a la Constitución, tenemos elecciones anticipadas! Lo que significa que el 25 de enero tenemos elecciones anticipadas!
Para aquellos que no entendía, comenzó la cuenta regresiva. El nuevo año será muy diferente de sus predecesores. Buena suerte a todos!
VENCEREMOS!
RAF
.........
I primi sondaggi il 25 gennaio
Per il caffè, souvlaki e retsina vengono i più giovani rappresentanti di usurai - finanziatori. Per anziano, pallido sguardo. Gestito clima di guerra. Già inviato un ultimatum al governo di chiarire la questione delle elezioni e vedere.
La situazione ora funziona molto più veloce. Ie la corrente dameistes stranieri l'usura internazionale. Affrettatevi a mettere in \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "sacco \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Alexis Tsipras. Inoltre, questo è il piano Schaeuble. Come posso fare questo? Ma nello stesso modo come è stato fatto con PASOK. SYRIZA coalizione di disparate-SW nelle norme PASOK-ND. Da qui la scena in scena con l'atteggiamento presunto intransigente!
Così, il 17 dicembre, doexagetai il primo scrutinio, il secondo il 22 e il 27 dicembre, il terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Tutto indica che sarà inutilmente voti. Ci saranno eletti dal Parlamento Presidente della Repubblica. Quindi, secondo la Costituzione, abbiamo elezioni anticipate! Il che significa che il 25 gennaio abbiamo elezioni anticipate!
Per coloro che non hanno capito, il conto alla rovescia è iniziato. Il nuovo anno sarà molto diverso dai suoi predecessori. Buona fortuna a tutti!
VENCEREMOS!
RAF