Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Κυνική ομολογία Χαρδούβελη για νέο μνημόνιο


Τι άλλο θα ακούσουμε ακόμη από αυτό τον κύριο, τον εντολοδόχο των δανειστών και τοποθετημένο στα οικονομικά της Ελλάδας! Για τον πρώην σύμβουλο του Σημίτη λέω και νυν υπουργό των Οικονομικών. Και τα λέει με κυνικό τρόπο χωρίς να κοκκινίζει!
Είπε στο Reuters ότι και μετά την έξοδο από το μνημόνιο, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε μια ενδιάμεση μεταβατική περίοδο περιορισμένης εποπτείας (6-12μήνες) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Ομολογεί ουσιαστικά ότι θα χρειαστεί η Ελλάδα νέο μνημόνιο. Αυτό είναι κατ’ αρχήν απάντηση στο δίδυμο Σαμαρά – Βενιζέλου και τα παπαγαλάκια τους που μας έχουν ζαλίσει με το γεγονός ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο και λύθηκαν τα προβλήματά μας.

Το δεύτερο είναι πιο ουσιαστικό και "αδειάζει" και τον ίδιο τον Χαρδούμπελη, σύμβουλο του Σημίτη και υπουργού των Οικονομικών. Σύμφωνα με το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το οποίο συνυπέγραψαν όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, κάθε κράτος που είναι χρεωμένο, έχει ελλείμματα και έχει πάρει δάνεια, θα βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση μέχρι να ξοφλήσει το 70% των δανείων που έχει λάβει! Αυτό είναι σαφές. Καταλάβατε κύριε Χαρδούμπελη και αγαπητά μου παπαγαλάκια; Σε επιτήρηση!
Επίσης, σε περίπτωση που η Ελλάδα, χρησιμοποιήσει τα 11,5 δις ευρώ από τη λεγόμενη πιστωτική γραμμή στήριξης, τότε αυτοδικαίως θα υπογραφεί μνημόνιο! Κατανοητό; Και αυτό επειδή σε μια απόστροφή του χθες ο κ. Γκίκας Χαρδούμπελης, ο πρώην σύμβουλος του Σημίτη και νυν υπουργός των Οικονομικών, είπε κάτι που έχει τη σημασία του: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει την υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων της. Μπορεί να μην είναι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, αλλά θα είναι ασφαλείς στο πίσω κάθισμα και εσύ θα έχεις έναν προφυλακτήρα, ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό να μπορέσεις να αντλήσεις κεφάλαια». Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να λένε ούτε ανέκδοτα, τελικά.
...........
Cynical homology Hardouvelis for new Memorandum
What else will still hear from this gentleman, the trustee and creditors located in Greece's finances! For former adviser Simitis say, now Minister of Finance. And says cynically without blush!
He told Reuters that after leaving the memorandum, Greece is an interim transitional period of limited supervision (6-12mines) from the European Union and the IMF. Essentially admits that Greece will need the new memorandum. This is in principle answer the duo Samara - Venizelos and the lovebirds have stun us with the fact that we go by the Memorandum and solved our problems.
The second is more substantial and \ "empty \" and himself Chardoumpeli, Simitis adviser and minister of Finance. According to the Financial Stability Pact, which was signed all the states - members of the Eurozone, each state is charged, has shortcomings and has taken loans, will be under constant supervision until xoflisei 70% of loans taken! This is clear. Got Chardoumpeli and dear sir my budgies? In surveillance!
Also, in the event that Greece, use 11.5 billion from the so-called credit support line, you will be automatically signed Memorandum! Understandable? This is because an apostrophe yesterday Mr. Chardoumpelis Gikas, former adviser Simitis and current Finance Minister, said something that has its own meaning: "Greece will continue to have the support of its European partners. It may not be co-drivers in the car, but it will be safe in the back seat and you will have a bumper, so if something bad happens to be able to raise capital. " People do not know how to say no jokes, eventually.
...................
Циничан хомологија Хардоувелис за нови меморандум
Шта друго ће још чути од овог господина, повереника и поверилаца се налази у Грчкој финансијама! За бивши саветник Симитиса кажу, сада министар финансија. И каже цинично, без руменила!
Он је рекао Ројтерсу да је након изласка из меморандума, Грчка је привремени прелазни период ограничени надзор (6-12минес) из Европске уније и ММФ-а. У суштини признаје да ће Грчка требати нови меморандум. То је у принципу одговорити на Дуо Самара - Венизелос и заљубљене су нас запањио са чињеницом да идемо Меморандумом и решавају наше проблеме.
Други је више значајна и \\\ "\\\" празнине и сам Цхардоумпели, Симитис саветник и министар финансија. Према финансијским Пакта о стабилности, који је потписао све државе - чланови еврозоне, свака држава се терети, има недостатака и да је одведен кредите, биће под сталним надзором док кофлисеи 70% кредита узетих! То је јасно. Гот Цхардоумпели и драги господине моје Будгиес? У надзора!
Такође, у случају да Грчка, користе 11,5 милијарди из такозване кредитне подршке линије, бићете аутоматски потписан Меморандум! Разумљиво? То је зато што призивање јуче господин Цхардоумпелис ГИКАС, бивши саветник Симитис и садашњи министар финансија, рекао је нешто што има своје значење: "Грчка ће наставити да има подршку својих европских партнера. То не може да се возачи у ауту, али то ће бити сигурно у задњем седишту, а ви ћете имати браник, па ако се нешто лоше деси да би могли да подигну капитал. " Људи не знају како да кажем не шале, на крају.
.................
Циничный гомологии Hardouvelis для нового Меморандума
Что еще еще услышите от этого господина, попечителя и кредиторов, расположенного в финансах Греции! Для бывший советник Симитисом сказать, сейчас министр финансов. И говорит цинично, без румян!
Он сказал Рейтер, что после выхода из меморандума, Греция является промежуточным переходный период ограниченного надзора (6-12mines) от Европейского союза и Международного валютного фонда. По сути признает, что Греция понадобится новый меморандум. Это, в принципе, ответить на дуэт Самара - Венизелос и влюбленным оглушить нас с тем, что мы идем по Меморандума и решить наши проблемы.
Во-вторых, более существенное и \\\\\\\ '\\\\\\\ пустеет »и сам Chardoumpeli, Симитиса консультанта и министр финансов. В соответствии с финансовым Пакта стабильности, который был подписан всеми государствами - членами еврозоны, каждое государство взимается, имеет недостатки и не взяла кредиты, будет находиться под постоянным контролем, пока xoflisei 70% кредитов, взятых! Это ясно. Got Chardoumpeli и милостивый мои волнистых попугайчиков? В наблюдением!
Кроме того, в том случае, Греция, использовать 11500000000 от так называемой кредитной линии поддержки, вы будете автоматически подписаны Меморандум! Понятно? Это потому, что апостроф вчера г-н Chardoumpelis Gikas, бывший советник Симитисом и министра финансов ток, что-то сказал, что имеет свой собственный смысл: "Греция будет продолжать оказывать поддержку своих европейских партнеров. Оно не может быть штурманы в машине, но это будет безопасно на заднем сиденье, и вы будете иметь бампер, так что если что-то плохое случается, чтобы иметь возможность привлекать капитал ". Люди не знают, как сказать не шутки, в конце концов.
...................
Homología Cínico Hardouvelis de nuevo Memorando
¿Qué más aún oiré desde este caballero, el síndico y los acreedores se encuentra en las finanzas de Grecia! Para el ex asesor Simitis decir, ahora ministro de Finanzas. Y dice cínicamente y sin rubor!
Él le dijo a Reuters que después de dejar el memorando, Grecia es un período de transición provisional de supervisión limitada (6-12mines) de la Unión Europea y el FMI. Esencialmente admite que Grecia necesitará el nuevo memorándum. Esto es, en principio, a responder el dúo Samara - Venizelos y los tortolitos nos han aturdir con el hecho de que vamos por el Memorando y solucionamos nuestros problemas.
El segundo es más sustancial y \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ vacía" y él mismo Chardoumpeli, Asesor del Ministro Simitis y de Hacienda. De acuerdo con el Pacto de Estabilidad Financiera, que fue firmado todos los Estados - miembros de la zona euro, se cobra cada estado, tiene deficiencias y ha tomado préstamos, estará bajo la supervisión constante hasta xoflisei 70% de los préstamos tomados! Esto es claro. Got Chardoumpeli y querido señor mis periquitos? En la vigilancia!
Además, en el caso de que Grecia, use 11,5 mil millones de la llamada línea de apoyo al crédito, se le inscribió automáticamente Memorando! Comprensible? Esto se debe a un apóstrofe ayer el Sr. Chardoumpelis Gikas, ex asesor Simitis y el ministro de Finanzas actual, dijo algo que tiene su propio significado: "Grecia seguirá teniendo el apoyo de sus socios europeos. Puede que no sea copilotos en el coche, pero va a estar a salvo en el asiento trasero y usted tendrá un tope, por lo que si algo malo le sucede a ser capaz de reunir capital ". La gente no sabe cómo decir no hay chistes, con el tiempo.