Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Μομφή στον Γιούνγκερ για τη φοροαπάτη στο Λουξεμβούργο


«Πρόταση μομφής» κατά του νέου προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνγκερ κατέθεσαν 75 ευρωβουλευτές για την υπόθεση «LuxLeaks» που αφορά στις προκλητικές φοροαπαλλαγές των εταιρειών που έχουν ως έδρα το Λουξεμβούργο. Η εν λόγω υπόθεση κλονίζει το τελευταίο διάστημα το μεγάλο Δουκάτο ενώ ανάγκασε τον Γιούνγκερ (άμεσα εμπλεκόμενος ως ο τότε πρωθυπουργός) να σπεύσει πρόσφατα στην Ευρωβουλή να δώσει εξηγήσεις , οι οποίες όμως δεν έπεισαν τους ευρωβουλευτές.
Ωστόσο, οι δύο μεγάλες ευρωομάδες, (Σοσιαλιστές-σοσιαλδημοκράτες και Λαϊκό κόμμα), με δηλώσεις των προέδρων τους, έδωσαν την πλήρη κάλυψη και στήριξή τους στον Γιούγκερ.
Σημειώνεται ότι πριν από μια εβδομάδα, η ευρωομάδα της αριστεράς είχε προαναγγείλει ότι θα καταθέσει μομφή κατά του Γιούνγκερ σε περίπτωση που συγκέντρωνε τον απαιτούμενο αριθμό (76) των ευρωβουλευτών. Είχε αποκλείσει ωστόσο τη συνεργασία με τους «ευρωσκεπτικιστές. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς επιβεβαίωσε πως έλαβε την πρόταση η οποία αναμένεται να συζητηθεί στην προσεχή ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Για να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες συγκεντρώθηκαν συνολικά οι υπογραφές 76 ευρωβουλευτών από την πολιτική ομάδα «Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας». Πρόκειται για την ομάδα που περιλαμβάνει ευρωβουλευτές του Βρετανού ευρωσκεπτικιστή Νάιτζελ Φάρατζ, του Ιταλού Μπέπε Γκρίλο, αλλά και του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίδας Μαρίν Λε Πεν.
Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι ο Ζαν Κλωντ Γιούνγκερ είχε υποσχεθεί ότι ως πρόεδρος της Κομισιόν θα περιορίσει την φοροαπάτη ενώ ως πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έκανε ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο δεν περιόρισε την απάτη αλλά έκανε πλούσια τη χώρα του σε βάρος των ευρωπαϊκών κρατών. Πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο πολλών δις ευρώ καθώς υπήρξε φοροδιαφυγή με «νόμιμο τρόπο» μέσω φορολογικών παραδείσων
Ως γνωστόν η Κύπρος για μια ανάλογη πρακτική, τιμωρήθηκε πολύ σκληρά σε σημείο να δεχθεί το ΔΝΤ και τις αποφάσεις του μεταξύ των οποίων και το «κούρεμα» καταθέσεων των πολιτών της χώρας.
ΡΑΦ
..........
Reproach in Juncker for tax evasion in Luxembourg
"Motion of censure" against the new Commission President Jean-Claude Juncker submitted 75 MEPs on the case «LuxLeaks» on the provocative tax breaks for companies that are based in Luxembourg. This case shakes lately the Grand Duchy and forced Juncker (directly involved as the then prime minister) recently hurrying in the European Parliament to explain, but which did not convince MEPs. However, the two major evroomades (Socialists-Social Democrats and People's Party), with statements of their presidents, gave full coverage and support them in Giougker.
Note that a week ago, the Eurogroup of the left had announced that it will submit slur against Juncker where gathered the required number (76) of MEPs. He however exclude cooperation with "Eurosceptics. The President of the European Parliament Martin Schulz has confirmed that the proposal which will be discussed at the next plenary session of the European Parliament next week in Strasbourg. To move the relevant procedures in total collected 76 signatures of MEPs from the political group 'Europe of Freedom and direct democracy. " This is the group that includes Members of the British Eurosceptic Nigel Farage, Italian Beppe Grillo, and the National Front of a French Marine Le Pen.
The irony of the matter is that Jean-Claude Juncker had promised that as president of the European Commission will limit tax evasion and as Prime Minister of Luxembourg did just the opposite. Not only limited to fraud but did rich country at the expense of European states. This is a big scandal several billion euros as there was tax evasion by "legally" through tax havens
As we know the Cyprus for a similar practice was punished very hard to point to accept the IMF and its decisions including the "haircut" of deposits of the country's citizens.
RAF
..........
Censurare in per evasione fiscale Juncker in Lussemburgo
"Mozione di censura" contro il nuovo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha presentato 75 deputati Caso «LuxLeaks», relativa alle franchigie provocatorie di società con sede in Lussemburgo. Questo caso scuote ultimamente il Granducato e costretto Juncker (direttamente coinvolti come l'allora primo ministro) di correre di recente al Parlamento europeo di dare spiegazioni, ma non ha convinto i deputati. Tuttavia, i due principali evroomades (sociali democratici-socialisti e Partito Popolare), le dichiarazioni dei loro Presidenti, hanno dato una copertura completa e sostenere la loro Giougker.
Si noti che una settimana fa, l'Eurogruppo di sinistra aveva annunciato che presenterà denuncia contro Juncker se quelle raccolte il numero (76) dei deputati. Tuttavia ha escluso la cooperazione con gli "euroscettici. Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha confermato che ha ricevuto la proposta che sarà discussa in occasione della prossima sessione plenaria della settimana prossima Parlamento europeo a Strasburgo. Per avviare le relative procedure di firme totali raccolte 76 deputati del gruppo politico 'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta'. Questo gruppo include gli inglesi euroscettici deputati Nigel Farage, italiano Beppe Grillo, e il Fronte Nazionale, Marine Le Pen francese.
L'ironia di questo è che Jean-Claude Juncker ha promesso che come presidente della Commissione europea ridurrà l'evasione fiscale e, come Primo Ministro del Lussemburgo ha fatto esattamente l'opposto. Non si limita solo alla frode, ma ha fatto ricco paese a scapito delle nazioni europee. Questo è un grande scandalo diversi miliardi dato che era la frode di "legalmente" attraverso i paradisi fiscali
Cipro è ben noto che una pratica simile è stato punito molto difficile da punto di accettare il Fondo monetario internazionale e le decisioni, compresi i depositi "taglio di capelli" dei cittadini del paese.
RAF
..........
Замерају у Јункер за утају пореза у Луксембургу
"Захтев од цензуре" против новог председника комисије Жан-Клод Јункер подноси 75 Посланици ЕП на случај «ЛукЛеакс» на провокативним пореске олакшице за компаније које имају канцеларије у Луксембургу. Овај случај у последње време потреса Великог Војводства и присиљени Јункер (директно укључена као тадашњег премијера) недавно журио у Европском парламенту да објасни, али који нису уверили Посланици ЕП. Међутим, два главна евроомадес (социјалисти-социјалдемократе и Народна странка), са изјавама њихових председника, дао пуну покривеност и подржавамо их у Гиоугкер.
Имајте на уму да пре недељу дана, Еврогрупе на левој је најавила да ће поднети опаска против Јункер где окупила потребан број (76) из МЕП. Он међутим искључује сарадњу са "евроскептика. Председник Европског парламента Мартин Шулц је потврдио да је предлог који ће бити разматран на наредној пленарној седници следеће недеље Европског парламента у Стразбуру. За кретање одговарајуће процедуре у укупно прикупљених 76 потписа посланика ЕП из политичке групације "Европа слободе и директне демократије." Ово је група која укључује чланове британске еуроскептичних Нигел Фараге, италијанског Беппе Грилло, и Националног фронта француског Марине Ле Пен.
Иронија је у томе да Жан-Клод Јункер је обећао да као председник Европске комисије ће ограничити утају пореза и као премијер Луксембурга урадио управо супротно. Не само ограничени на превару али јесте богата земља на рачун европских држава. Ово је велики скандал неколико милијарди евра, а постојао је утаја пореза од стране "легално" кроз пореске оазе
Као што знамо је Кипар за Слична пракса је кажњен веома тешко да прихвате тачке ММФ и своје одлуке, укључујући и "шишање" депозита грађана у земљи.
РАФ
..........