Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Εθνικά επικίνδυνοι οι άνθρωποι

Λοιπόν έχουν ξεφύγει εντελώς οι άνθρωποι. Και σίγουρα έχουν χάσει τη μπάλα. Μα είναι δυνατόν, να γίνεται της τρελής στη πρόκληση, με τους Τούρκους να κάνουν βόλτες και να περιδιαβαίνουν όλο το Αιγαίο, να παρενοχλούνε το πολιτικό αεροσκάφος που πετούσε ο ίδιος ο Δένδιας (!), να πετάνε ως τη Μύκονο και να λέει ο πιλότος ότι ... χάθηκε, το ωκεανογραφικό να βρίσκεται κοντά στο Καστελλόριζο, να κάνουν κανονονική εισβολή στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, να απειλούν τον ελληνισμό και ο φερόμενος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας να ετοιμάζει κόκκινα χαλιά για τον Αχμέτ;

Θα συγκληθεί ίσως, λένε, το Ανώτατο Συμβούλιο στην Αθήνα τον άλλο μήνα για αποκλιμάκωση της έντασης. Ήθελα νάξερα, εκεί στη συγκυβέρνηση της συμφοράς τι στο καλό διπλωματικά εγχειρίδια διαβάζετε; Μα αυτό ακριβώς ζητάει εναγωνίως η Άγκυρα. Να την νομιμοποιήσετε ως βασικό συνομιλητή και να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών ως βασικός παίκτης. Και μπράβο σας το καταφέρατε! Το ξαναλέω: είστε επικίνδυνοι για τη χώρα!
................
National dangerous people
Well have escaped completely people. And certainly have lost the ball. But is it possible to be mad to challenge, with the Turks to stroll and wander around the Aegean, to harass the civil aircraft flew himself Dendias (!), To fly to Mykonos and tells the pilot that ... lost, the oceanographic be located near Kastellorizo make kanononiki invasion in the territorial waters of Cyprus, threatening the Greeks and the alleged Prime Minister of Greece to prepare a red carpet for Ahmed?
You may convene, say, the Supreme Council in Athens next month to defuse tensions. I naxera, there sygkyvernisi calamity what the heck diplomatic read manuals? But it just asks anxiously Ankara. Be the legalization as a key interlocutor and sit at the negotiating table as a key player. And your thumbs succeed! I repeat: you are dangerous for the country!
................
Национални опасни људи
Па су потпуно побегли људе. И свакако су изгубили лопту. Али да ли је могуће да се љутим да оспори, с Турцима да шетају и лутају Егеју, да малтретира грађански авиони сам Дендиас (!), Да летим на Миконос и говори пилота који ... лост, океанографско се налази у близини Кастеллоризо направити канононики инвазију у територијалним водама Кипра, претећи Грке, као и наводну премијера Грчке да припреми црвени тепих за Ахмед?
Можете сазвати, кажу, Врховни савет у Атини следећег месеца да смири тензије. Ја накера, тамо сигкиверниси цаламити Не знам зашто дипломатске прочитане приручнике? Али то је само пита забринуто Анкари. Будите легализација као главни саговорник и седну за преговарачки сто као кључног играча. И палац успети! Понављам: ти си опасан за земљу!
................
Национальные опасные люди
Ну, избежал полностью человек. И, конечно, потеряли мяч. Но это можно с ума, чтобы бросить вызов, с турками, чтобы прогуляться и побродить вокруг Эгейского моря, чтобы преследовать воздушных судов гражданской авиации летал сам Dendias (!), Чтобы лететь в Миконос и рассказывает пилот, что ... потерял, океанографические быть расположены рядом Kastellorizo сделать kanononiki вторжение в территориальных водах Кипра, угрожая греков и, как утверждается премьер-министр Греции подготовить красный ковер для Ахмеда?
Вы можете провести, скажем, Верховный Совет в Афинах в следующем месяце, чтобы разрядить напряженность. Я naxera, есть sygkyvernisi бедствия, какого чёрта дипломатические инструкции прочитали? Но это только просит тревогой Анкара. Будьте легализация в качестве ключевого собеседника и сидеть за столом переговоров в качестве ключевого игрока. И ваши пальцы получится! Я повторяю: вы опасны для страны!
................
Persone pericolose nazionali
Beh sono sfuggiti completamente persone. E certamente hanno perso la palla. Ma è possibile essere pazzo a sfidare, con i turchi per passeggiare e girovagare per il Mar Egeo, a molestare la aeromobili civili si volò Dendias (!), Per volare a Mykonos e racconta il pilota che ... ha perso, la oceanografica essere situato nei pressi di Kastellorizo fare invasione kanononiki nelle acque territoriali di Cipro, minacciando i Greci e la presunta Primo Ministro greco per preparare un tappeto rosso per Ahmed?
Si può convocare, dire, il Consiglio Supremo di Atene il mese prossimo per disinnescare le tensioni. I Naxera, ci sygkyvernisi calamità che diamine manuali di lettura diplomatiche? Ma si chiede solo ansia Ankara. Essere la legalizzazione come interlocutore chiave e sedersi al tavolo dei negoziati come un giocatore chiave. E i pollici successo! Ripeto: sei pericoloso per il paese!
................