Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Επίθεση των ισλαμοφασιστών μέσω Τουρκίας στο ΚόμπανιΑπό σήμερα το πρωί, 29 Νοεμβρίου 2014, η Τουρκία συνεργάζεται και απροκάλυπτα πλέον με το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Από τα ξημερώματα, το Κόμπανι δέχεται πολυμέτωπη επίθεση από την ISIS, η οποία ξεκίνησε ΜΕΣΑ από τα τουρκικά σύνορα. Χρησιμοποιήθηκαν αυτοκίνητα φορτωμένα με εκρηκτικά και υπάρχει και βίντεο με μισθοφόρους της τρομοκρατικής οργάνωσης να περνάνε στην περιοχή του Κόμπανι από την πλευρά των τουρκικών συνόρων.

Η πλευρά των συνόρων από τη μεριά του Κόμπανι βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Μονάδων Λαϊκής Προστασίας (YPG), αλλά η άλλη πλευρά βρίσκεται, αυτή τη στιγμή, υπό τον έλεγχο της ISIS. Αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
.................
Assault islamofasiston via Turkey to the troupe
Since this morning, November 29, 2014, Turkey collaborates openly now with the Islamic Caliphate. By dawn, the troupe receives fronts attacked by ISIS, which started through the Turkish border. Used cars loaded with explosives and there's video mercenary terrorist organization to spend in the region of the troupe from the side of the Turkish border.
The side of the border on the part of the troupe is under the control of the People's Protection Units (YPG), but the other side is, at this time, under the control of ISIS. This information is confirmed by the Syrian Human Rights Observatory.
.................
Ассаулт исламофасистон преко Турске до трупе
Од јутрос, 29. новембар, 2014, Турска сарађује отворено сада са Исламском калифата. До зоре, трупа прима фронтове напали ИСИС, која је почела преко турске границе. Половни аутомобили натоварен експлозивом и ту је видео плаћеник терористичка организација да проведу у региону трупе са стране турске границе.
Стране границе од стране трупе под контролом Народне заштите јединица (ИПГ), али друга страна је, у овом тренутку, под контролом ИСИС. Ова информација је потврђена од стране сиријске Опсерваторије за људска права.
.................
Нападение islamofasiston через Турцию в труппу
С сегодняшнего утра 29 ноября 2014 года, Турция сотрудничает открыто теперь с исламского халифата. К рассвету, труппа получает фронты нападению ISIS, который начался через турецкой границы. Подержанные автомобили, начиненный взрывчаткой, и есть видео наемник террористическая организация провести в регионе труппы со стороны турецкой границы.
Стороне границы на части труппы под управлением Народного охране единиц (YPG), но другая сторона, в это время, под контролем ISIS. Эта информация подтверждается Сирийской обсерватории по правам человека.
.................
Assault islamofasiston attraverso la Turchia per la troupe
Da questa mattina, 29 novembre 2014, la Turchia collabora apertamente ora con il califfato islamico. All'alba, la troupe riceve fronti attaccato da ISIS, che ha iniziato attraverso il confine con la Turchia. Auto usate carico di esplosivo e non c'è il video un'organizzazione terrorista mercenario di trascorrere nella regione della troupe dal lato del confine turco.
Il lato del confine da parte della compagnia è sotto il controllo di protezione Unità popolare (YPG), ma l'altro lato è, in questo momento, sotto il controllo di ISIS. Questa informazione è confermata dal siriano Osservatorio per i diritti umani.
.................