Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Πούτιν: Νιώθουμε αήττητοι γιατί έχουμε δίκιο

Η προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία ήταν μια στρατηγική απόφαση που ελήφθη μετά από πολύ σκέψη, τόνισε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη συνέντευξη που έδωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, συμπληρώνοντας πως «όταν ένας Ρώσος αισθάνεται πως πράττει σωστά, γίνεται αήττητος!». Οι κυρώσεις που επέβαλλε η Δύση, η πτώση στις τιμές του πετρελαίου, η βουτιά που κάνει το ρούβλι, είναι πράγματα που τα περιμέναμε, συνέχισε ο πρόεδρος Πούτιν: «Τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να έχει “καταστροφικές συνέπειες” για την ρωσική οικονομία.
Ποτέ δεν λαμβάνω μια απόφαση χωρίς να έχω μελετήσει τις συνέπειες για τη χώρα μου. Δεν έχω λάβει αυθαίρετα απόφαση, εδώ και 15 χρόνια... Και εάν δεν μπορώ να διαβλέψω τις συνέπειες, προτιμώ να περιμένω» συμπλήρωσε ο Πούτιν.
....................
Putin: We feel invincible because we are right
The annexation of the Crimea in the Russian Federation was a strategic decision taken after much thought, said Russian President Vladimir Putin, in an interview with news agency TASS, adding that "when a Russian feels that doing right, is invincible!". The sanctions imposed by the West, the fall in oil prices, the dip makes the ruble, are things that we expected, continued the president Putin: "None of this is to have" catastrophic consequences "for the Russian economy. Never make a decision without having studied the implications for my country. I have not received arbitrary decision, for 15 years ... And if I can not envision the consequences, I prefer to wait, "added Putin.
....................
Путин: Осећамо непобедив јер смо у праву
Припајање Крима у Руској Федерацији је стратешка одлука донета после дугог размишљања, рекао је руски председник Владимир Путин, у интервјуу за новинску агенцију ТАСС, додајући да "када руски осећа да радите праву, је непобедив!". Тхе санкција Запад, пад цена нафте, потапањем чини рубље, су ствари које смо очекивали, наставио је председник Путин: "Ништа од овога није да имају" катастрофалне посљедице "за руске привреде. Никада не донесе одлуку, а да проучавао импликације за своју земљу. Нисам добио одлука арбитраже, за 15 година ... И ако ја не могу да предвидим последице, више волим да чекам, "додао Путина.
....................
Putin: Ci sentiamo invincibili, perché siamo nel giusto
L'annessione della Crimea nella Federazione russa è stata una decisione strategica presa dopo lunghe riflessioni, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista con l'agenzia di stampa TASS, aggiungendo che "quando un russo ritiene che facendo bene, è invincibile!". Le sanzioni imposte dall'Occidente, la caduta dei prezzi del petrolio, il tuffo fa il rublo, sono cose che ci aspettavamo, ha continuato il presidente Putin: "Niente di tutto questo è di avere" conseguenze catastrofiche "per l'economia russa. Non prendere una decisione senza aver studiato le implicazioni per il mio paese. Non ho ricevuto decisione arbitraria, per 15 anni ... E se non riesco a immaginare le conseguenze, preferisco aspettare ", ha aggiunto Putin.
...................
Путин: Мы считаем, непобедимая, потому что мы правы
Присоединение Крыма в Российской Федерации было принято стратегическое решение принято после долгих размышлений, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, добавив, что "когда русский чувствует, что делает правая, непобедим!". Санкции, введенные Западом, падение цен на нефть, падение делает рубль, вещи, которые мы ожидали, продолжил президент Путин: "Ничто из этого не должно иметь« катастрофические последствия »для российской экономики. Никогда не делайте решение, не изучив последствия для моей страны. Я не получил произвольное решение, в течение 15 лет ... И если я не могу представить себе последствия, я предпочитаю подождать ", добавил Путин.
....................