Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο νέος "εθνάρχης" και ο βοηθός του

Ευχαριστούμε Θεέ μου που μας έστειλες τον Σαμαρά και όπως μας λέει συνεχώς βγαίνουμε από το μνημόνιο. Χάρις στον πρωθυπουργό μας, τον νέο εθνάρχη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο που έβαλε «πάτο στο βαρέλι», «επιστρέφουμε στην κανονικότητα». Τώρα θα μου πείτε για πια κανονικότητα μιλάς; αυτή της εξαθλίωσης; Της φτώχειας; Των αυτοκτονιών; Των λουκέτων; Της ανθρωπιστικής κρίσης; Του ξεπουλήματος των πάντων στα κοράκια της διεθνούς τοκογλυφίας; Της παράδοσης της Εθνικής κυριαρχίας; Της ισοπέδωσης ενός ολόκληρου λαού; Της κατάργησης της Δημοκρατίας και των στοιχειωδών δικαιωμάτων; Ψηλά γράμματα! Όπως σας πήρανε χαμπάρι!

Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω τι υπέγραψε (μνημόνιο) η πλειοψηφία των βουλευτών που ορκίστηκε πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους, ως αντιπρόσωποι του ελληνικού Έθνους και που εξανίστανται όταν οι πολίτες τους χαρακτηρίζουν ως εθελόδουλους και οσφυοκάμπτες:
«Το προϊόν αξιοποίησης (δηλ. η περιουσία του δημοσίου) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας» ( Κεφ. Α Άρθρο 1 παράγραφος 2). Μεταβιβάζονται στο Ταμείο, το γνωστό ΤΑΙΠΕΔ, o ορυκτός πλούτος της χώρας η εκμετάλλευση του οποίου ανήκει σε δημόσιους οργανισμούς (Κεφ Α άρθρο 2 παρ. 4 – β) ), αποθεματικά σε ρευστό που διαθέτουν κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις και όποια έσοδα έχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις, πχ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, πριν από την πώλησή τους. (Κεφ. Α΄ Άρθρο 2 παρ 5).
Στη συνέχεια, στο Β’ κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Περιουσία- Έσοδα-Διάθεση εσόδων» αποσαφηνίζεται τι μεταβιβάζεται στο γνωστό ταμείο ΤΑΙΠΕΔ προς ξεπούλημα και χωρίς ανταλλάγματα. Προσέξτε, τίποτε δεν γλυτώνει: μεταβιβάζονται στο ταμείο, χωρίς αντάλλαγμα: κινητές αξίες εταιρειών, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτά εν ολίγοις, για να θυμόμαστε διότι από τα Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης θα πάθουμε μαλ@κίανση εγκεφάλου, όπως πάει η υπόθεση.
.............
The new \ "ethnarch \" and his assistant
Thank God my Samaras sent us and tells us constantly coming out of your memorandum. Thanks to our Prime Minister, the new national leader Samaras and the Vice-put "bottom of the barrel", "return to normality". Now you tell me any more regularity talk? this misery? Of Poverty? Of suicides? Of padlocks? Her humanitarian crisis? By selling off everything in Ravens international usury? Her delivery of the National sovereignty? By leveling of an entire people? Abolition of democracy and fundamental rights? High print! As I took it noticing!
However, to remind you what you signed (memorandum) the majority of the Members who swore allegiance to the Constitution and laws of the state, as representatives of the Greek Nation and exanistantai when people characterize them as ethelodoulous and osfyokamptes:
"The product recovery (ie. The property of the public) is used exclusively for the payment of the public debt of the country" (Ch. A. Article 1 paragraph 2). Delegate to the Fund, known HRADF, o mineral wealth of the country whose holding is owned by public bodies (Article 2 Section A Fri the 4th - b)), liquid reserves available to profitable public enterprises and any proceeds are public enterprises, eg. electricity, water, prior to the sale. (Ch. A. Article 2 paragraph 5).
Then, in the second chapter entitled "Disposal of property income-revenue" clarifies what is transferred to fund HRADF known to sell out without consideration. Take nothing saves: transferred to the fund, without consideration: securities companies, pecuniary rights, rights management and exploitation, vested economic interests, intangible rights and operating rights, property included in the Privatization Program. These assets are vested in the Fund, with full ownership and possession and the State disclaims any right on them by the publication of the decision of D.E.A.A. in the Government Gazette. These, in short, to remember because of the Mass will Stupefy us getting hea @ kiansi brain, as the case goes.
.............
Нови \\\ "етхнарцх" и његов помоћник
Хвала Богу мој нас Самарас шаље и говори нам стално излази из меморандума. Захваљујући нашем премијеру, нови национални лидер Самарас и потпредседник-пут "дно бурета", "повратак у нормалност". Сада ми реци виље регуларности разговор? овој беди? Сиромаштва? Самоубистава? Од катанца? Њен хуманитарна криза? Продајом Офф све што је у Равенс међународној зеленаштва? Њена испорука националног суверенитета? Би нивелација целог народа? Укидање демократије и основних права? Хигх Принт! Као што сам узео да примећујем!
Међутим, да вас подсетим шта сте потписали меморандум () већину чланова који су се заклели Уставом и законима државе, као представници грчког народа и еканистантаи када их људи окарактерисали као етхелодоулоус и осфиокамптес:
"Опоравак производа (тј. Имовина јавности) се користи искључиво за исплату јавног дуга земље" (Цх. А. Члан 1 став 2). Делегира Фонду, познат ХРАДФ, о рудног богатства земље чији Холдинг је у власништву јавних органа (члан 2 Члан 4. Пет - б)), течне резерве доступни профитабилних јавних предузећа и каквом приходу су јавна предузећа, нпр. струја, вода, пре продаје. (Цх. А. Члан 2 став 5).
Затим, у другом поглављу под насловом "Одлагање приход од имовине и прихода од" појашњава шта се преноси да финансирају ХРАДФ познат продати без разматрања. Таке ништа штеди: прешао у фонд, без обзира ХОВ компаније, имовинска права, управљање правима и експлоатација, стечена економски интереси, нематеријалних права и радних права, имовина укључена у програм приватизације. Ова средства су додељена у Фонду, са пуном власништву и поседовање и држава се одриче било какво право на њих објављивањем одлуке Д.Е.А.А. у Влади листу. То, укратко, да се сети због масовног ће запањити нас добити грејање @ кианси мозак, као што је случај иде.
.............
Новый \\\\\\\ "этнархом" и его помощник
Слава Богу, мой Самарас послал нас и говорит нам постоянно приходят из вашего меморандума. Благодаря нашим премьер-министром, новый национальный лидер Самарас и вице-положить "нижней части ствола", "возвращение к нормальности». Теперь вы рассказать мне больше регулярности разговор? это несчастье? Бедности? Из самоубийств? Из замков? Ее гуманитарный кризис? К распродавать все, что в Ravens международного ростовщичества? Ее доставка Национального суверенитета? К выравнивания целого народа? Отмена демократии и основных прав? Высокая печать! Как я взял это замечать!
Тем не менее, чтобы напомнить вам, что вы подписали (меморандум) большинство членов, которые присягнули на верность Конституции и законов государства, как представители греческой нации и exanistantai когда люди характеризуют их как ethelodoulous и osfyokamptes:
"Восстановление продукт (то есть. Достоянием общественности) используется исключительно для выплаты государственного долга страны» (гл. А. Статья 1 пункт 2). Делегировать в Фонд, известный HRADF, о полезных ископаемых в стране, холдинг принадлежит государственных органов (статья 2 Раздел пт 4-й - б)), запасы жидких доступные для прибыльных государственных предприятий и любых доходов являются государственные предприятия, например. электричество, вода, до продажи. (Ch. A. Статья 2 пункт 5).
Тогда, во второй главе «выбытия подоходного дохода" уточняет, что передается на финансирование HRADF известный продать без рассмотрения. ничего не берите экономит: переданы в фонд, без рассмотрения: ценные бумаги компании, денежные права, управление правами и эксплуатация, корыстные экономические интересы, нематериальные права и операционные права, недвижимости, включенных в Программу приватизации. Эти активы возложена на Фонд, с полной собственности и владения, и государство отказывается от каких-либо прав на них путем публикации решения D.E.A.A. в правительственной газете. Это, в общем, вспомнить из Мессы будет одурманить нас становится АЭМ @ kiansi мозг, как дело идет.
.............
El nuevo " etnarca" y su ayudante
Gracias a Dios mi Samaras nos mandó y nos dice constantemente que sale de su memorando. Gracias a nuestro Primer Ministro, el nuevo líder nacional Samaras y el "fondo del barril" poner-Vice, "volver a la normalidad". Ahora usted me dice hablar más regularidad? esta miseria? De la pobreza? De los suicidios? De candados? Su crisis humanitaria? Por la venta de todo en Ravens usura internacional? Su entrega de la soberanía nacional? Por la nivelación de todo un pueblo? Abolición de la democracia y de los derechos fundamentales? Alta impresión! Como me lo tomé a notar!
Sin embargo, para recordarle lo que usted firmó (memorando) la mayoría de los miembros que juraron lealtad a la Constitución y las leyes del estado, como representantes de la nación griega y exanistantai cuando la gente les caracterizan como ethelodoulous y osfyokamptes:
"La recuperación del producto (es decir. La propiedad del público) se utiliza exclusivamente para el pago de la deuda pública del país" (Ch. A. Artículo 1, apartado 2). Delegar en el Fondo, HRADF conocido, o la riqueza mineral del país cuya explotación es propiedad de organismos públicos (artículo 2 Sección A Vier la cuarta - b)), las reservas líquidas disponibles para las empresas públicas rentables y cualquier ingreso son las empresas públicas, por ejemplo. electricidad, agua, antes de la venta. (Ch. A. Artículo 2, párrafo 5).
Luego, en el segundo capítulo titulado "La eliminación de la propiedad ingresos ingresos" aclara lo que se transfiere para financiar HRADF conocido a vender sin consideración. No toméis nada ahorra: transferido al fondo, sin tener en cuenta: las compañías de valores, derechos patrimoniales, la gestión y la explotación de los derechos, los intereses económicos creados, los derechos intangibles y derechos de explotación, propiedad incluidas en el programa de privatización. Estos activos están investidos en el Fondo, con la plena propiedad y posesión y el Estado renuncia a cualquier derecho sobre ellos por la publicación de la decisión de D.E.A.A. en el Boletín Oficial del Estado. Estos, en definitiva, para recordar a causa de la Misa se Stupefy darnos hea @ kiansi cerebro, como el caso va.