Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Σε λίγο θα κάνουν και ....αντάρτικο!


Δεν πρόλαβε να τελειώσει η «σκληρή διαπραγμάτευση» στο Παρίσι και άρχισαν τα …παπαγαλάκια να μιλάνε για πόλεμο τρόικας – κυβέρνησης. Σε λίγο θα βγούνε αντάρτες και οι …ντερμπεντέρηδες! Δεν μασάει πλέον ο κόσμος λέμε! Το έχετε πάρει χαμπάρι ή όχι;
Τελικά δεν αντέχεται άλλο αυτός ο άνθρωπος! Για τον Χαρδούβελη ομιλώ! Ο «τσάρος» της οικονομίας λοιπόν, μετά το φιάσκο στο Παρίσι, αφού πρώτα μας ενημέρωσε ότι διαπραγματεύεται σκληρά, μας λέει λίγο μετά ότι «τα δύσκολα χρόνια τα αφήνουμε πίσω! Η κακή κατάσταση έχει τελειώσει ανοίγει ο δρόμος για μια αναπτυξιακή πορεία …!».


Και το …χαστούκι ήρθε λίγο μετά από Bloomberg μεριά! Κάνοντας απολογισμό των όσων έγιναν στη γαλλική πρωτεύουσα ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την Τρόικα, το διεθνές πρακτορείο, σημείωσε πως η έξοδος από το Μνημόνιο είναι πλέον αόριστη!
Συνεχίζοντας, το Bloomberg επισημαίνει: Ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλει να βγει από το Μνημόνιο μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά ….. θα το μάθει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, στο Eurogroup. Αυτό το θέμα δεν λύθηκε στο Παρίσι, ενώ έμεινε ανοιχτό το πότε το επιστρέψει η Τρόικα στην Αθήνα. Κατά τα λοιπά, έρχονται μέρες ανάκαμψης! Ντροπή!
..............
He will do .... guerrilla!
He did not finish the "tough negotiations" in Paris and began ... budgies to talk about war troika - government. He will go out rebels and ... ntermpenterides! No longer chew people say! You've got wind or not?
Eventually are fed this man! For Hardouvelis speak! The "Czar" of the economy, therefore, after the fiasco in Paris, after informed that our negotiating hard, says shortly after that "the difficult years we leave behind! Poor finished opens the way for a growth path ...! ".
And ... slap came shortly after Bloomberg hand! Taking stock of what became the French capital between the Greek side and the Troika, international agency, noted that the output of the Memorandum is more vague!
Continuing, Bloomberg notes: The Greek prime minister wants to get out of the Memorandum by the end of the year, but ... .. will learn until December 8, the Eurogroup. This issue was not resolved in Paris and stayed open when the troika returns to Athens. Moreover, come days recovery! Shame!
..............
Он ће учинити .... герилски!
Он није завршио "тешке преговоре" у Паризу и почела ... будгиес да говоре о ратној тројке - влади. Он ће изаћи побуњенике и ... нтермпентеридес! Више не цхев људи кажу! Имаш ветар или не?
На крају су храњени овог цовека! За Хардоувелисом говори! "Цар" економије, дакле, после фијаска у Паризу, након информисан да наш преговарачки тешко, каже убрзо након што су "тешке године смо иза напусти! Јадни завршен отвара пут за путању раста ...! ".
И ... шамар је дошао убрзо након Блоомберг руци! Утврђивање нивоа постао француски капитал између грчке стране и тројке, међународна агенција, приметио да излаз из Меморандума је више нејасан!
Настављајући, Блумберг наводи: Грчки премијер жели да изађе из Меморандума до краја године, али ... .. ће научити до 8. децембра Еврогрупе. Ово питање није решено у Паризу и остао отворен када тројка враћа у Атини. Штавише, цоме дана паузе! Срамота!
..............
Egli farà .... guerriglia!
Non ha finito le "difficili negoziati" a Parigi e cominciò ... pappagallini a parlare di guerra troika - governo. Egli uscirà ribelli e ... ntermpenterides! Non più masticare dicono! Hai il vento o no?
Alla fine sono alimentati quest'uomo! Per Hardouvelis parlare! Il "Zar" dell'economia, quindi, dopo il fiasco di Parigi, dopo aver informato che il nostro duro negoziato, dice poco dopo che "gli anni difficili ci lasciamo alle spalle! Poor finito apre la strada ad un percorso di crescita ...! ".
E ... schiaffo arrivato poco dopo mano Bloomberg! Facendo di ciò che divenne la capitale francese tra la parte greca e la Troika, agenzia internazionale, ha osservato che l'uscita del Memorandum è più vago!
Proseguendo, Bloomberg Note: Il primo ministro greco vuole uscire del memorandum per la fine dell'anno, ma ... .. impareranno fino 8 dicembre l'Eurogruppo. Questo problema non è stato risolto a Parigi ed è rimasto aperto quando la troika ritorna ad Atene. Inoltre, arrivato giorni di recupero! Vergogna!
..............