Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Αλλαγή γεωστρατηγικής πολιτικής

Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και πάρα πολλοί πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών κατανοούν πλέον ότι η πολιτική ατζέντα που θέλει να επιβάλει η Ουάσιγκτον στην ΕΕ δεν είναι προς το συμφέρον αυτής της ηπείρου και των εθνών που την απαρτίζουν. Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ουάσιγκτον απαιτούν επανακαθορισμό. Η τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία είναι διαμετρικά αντίθετη με τα συμφέροντα του μέσου ευρωπαίου πολίτη, ανεξαρτήτως εθνικής υπόστασης.
Να υπενθυμίσουμε ότι ακόμη και πολιτικοί που δεν ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο όπως οι πρώην καγκελάριοι της Γερμανίας Helmut Schmidt και Gerhard Schroeder (SPD), αλλά και ο υπεύθυνος της εξωτερικής πολιτικής του CDU Philipp Missfelder έχουν επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της προσέγγισης της ΕΕ με την Μόσχα και απομάκρυνσης από την επιρροή της Ουάσιγκτον και των σχεδίων της περί μονοπολικότητας.
Είναι σαφές ότι και στη χώρα μας απαιτείται πλέον αλλαγή στην γεωπολιτική στρατηγική, στροφή στην γεωπολιτική της πολυπολικότητας με στρατηγικό εταίρο τη Ρωσία. Πρέπει να μπει τέλος στο μονοπώλιο των «ατλαντιστών» στην μονολιθική γεωπολιτική που έχει ως τελικό στόχο την παγκόσμια κυριαρχία της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Η αλλαγή της γεωπολιτικής στρατηγικής θα εδράζεται στην εθνοκεντρική πολιτική, και θα στοχεύει στην Ευρώπη των εθνών-κρατών και θα έχει ως βάση τη σχέση με τη Ρωσία ως στρατηγικού εταίρου.
Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει απαγκίστρωση της Ευρώπης από την Ουάσιγκτον και το διεθνές τοκογλυφικό κέντρο των τραπεζών.
Είναι πρόδηλο το συμφέρον κρατών - εθνών της Ευρώπης και δεν είναι άλλο παρά η πολυεπίπεδη εμβάθυνση των σχέσεων με την Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανακαθοριστούν και να επαναπροσδιοριστούν οι διατλαντικές σχέσεις. Σχέσεις που έως σήμερα ήταν σχέσεις υποταγής της Ευρώπης στην ηγεμονία της Ουάσιγκτον.
Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη δημιουργείται μια νέα σελίδα στο επίπεδο των συμμαχιών στη βάση της αντιγερμανικής Ευρώπης.
Αυτή τη σελίδα θα πρέπει να τη γράψουν με χρυσά γράμματα οι πραγματικοί Ευρωπαϊστές, που σέβονται τη Δημοκρατία και την διαφορετικότητα του κάθε έθνους – κράτους.
Η Ελληνορωσική συμμαχία προσανατολίζεται προς αυτή την πορεία έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της Πατρίδας και του Έθνους και ως πυξίδα το τρίπτυχο : ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
.........
Mnogo evropskih lidera, ali i vrlo mnogo građana evropskih država shvati da od sada politički program koji želi nameće Vašington u OJ je u interesu ovog kontinenta i naroda koji ga sačinjavaju. Odnosi između Vašingtona i OJ zahtevaju ponovno definiciju. Radi kriza u Ukrajini je dijametralno suprotan sa interesima srednjeg evropskog građanina, nezavisne nacionalne supstance. Podseti da i političari koji ne pripadaju u nacionalističkom prostora kao bivših rektora Nemačke Helmut Schmidt i Gerharda Šredera (SPD), ali i osoba zadužena za spoljašnje politike CDU Philipp Missfelder navrata oni su postavili u korist približavanje OV sa Moskvom i uklanjanje od uticaja Vašingtona i njenih crteža [PERI] [monopolikotitas]. To je izričit da u našoj zemlji je takođe potreban ubuduće promeniti u geopolitičkom strategijom, uključite u geopolitici [polipolikotitas] sa strateškim partnerom Rusijom. To bi trebalo da ulazi u kraj monopolu "[atlantiston]" u monolitne geopolitike koja ima za cilj kao konačnom svetskom suvereniteta novog poretka stvari. Promena geopolitičke strategije [edrazetai] u [] ethnokentriki politike, a imaće za cilj u Evropi nacija-država.
Imperativ je potreba postoji razdvajanje Evrope iz Vašingtona i međunarodnu [] tokoglifiko centar banaka. Da li je očigledan interes država - nacija Evrope i on nije druga uprkos [poliepipedi] produbljivanje odnosa sa Rusijom. To znači da će to biti trebalo [epanakathoristoin] i ponovo definisali [] diatlantikes odnosa. Odnosi koji su do danas odnosi pokoravanja Evrope u hegemonije Vašingtona. U Grčkoj već iu Evropi je stvorio novu stranicu u nivou saveza u bazu [antigermanikis] Evropi. Ova stranica će biti Trebalo mu pisati zlatnim slovima pravi [Eiropaistes], koji poštuju demokratiju i različitost svakog naroda - države. [Ellinorosiki] alijansa upućuje na ovaj kurs ima kao jedinstven kriterijum interes domovine i nacije i kao kompas u triptih: nacionalne nezavisnosti-narodnog suvereniteta-socijalna pravda.
..............................
Множество европейских руководителей но также очень множество граждан европейских положений постигает henceforth что политическая повестка дня она хочет наводит вашингтон в OJ к интересу этих материка и наций составляют его. Отношения между OJ и вашингтоном требуют переопределенности. Идущий кризис в Украине диаметрально - противоположность с интересами средств европейского гражданина, независимо национального вещества. Remind что даже политиканы не принадлежат в националистическом космосе как бывшие chancellors Германии Helmut Schmidt и Герхард Шредер (SPD), но также персона in charge of exterior политика CDU Philipp Missfelder повторно они были установлены в благосклонность подход OJ с Moscow и удаление от влияния вашингтона и ее чертежей [peri] [monopolikotitas]. Оно точн что в нашей стране находится также NEOBXODIMO henceforth изменение в геополитической стратегии, поворот в geo - политика [polypolikotitas] с стратегическим соучастником Россией. Оно входит в конец в монополию «[atlantiston]» в монолитовом geo - политике aim at как выпускные экзамены суверенство мира новыйа порядок вещей. Изменение геополитической стратегии [edrazetai] в политике [ethnokentriki], и направит в Europe наци-положения.
Будет повелительной потребностью существует отцепление Europe от вашингтона и международный центр [tokoglyfiko] кренов. Очевиден интерес положений - нации Europe и его не другим несмотря на [polyepipedi] углублять отношений с Россией. Это намеревается что будет предположено [epanakathoristoyn] и re-defined отношениям [diatlantikes]. Отношениями до сегодня не быть отношения subjugation Europe в гегемонизме вашингтона. В Греции но также в Europe создает новой странице в уровне союзничеств в основании [antigermanikis] Europe. Эта страница будет предположено пишет его с золотистыми письмами реальными [Eyropaistes], тем уважением народовластие и разнообразностью каждой нации - положения. Союзничество [Ellinorosiki] направляет к этому курсу имея как уникально критерий интерес Homeland и нации и как компас triptych: НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ INDEPENDENCE-POPULAR SOVEREIGNTY-SOCIAL.
..............................
A lot of European leaders but also very a lot of citizens of European states comprehend henceforth that the political agenda that it wants imposes Washington in the OJ is to the interest of this continent and nations that compose him. The relations between OJ and Washington require re-definition. The running crisis in Ukraine is diametrically opposite with the interests of medium European citizen, independent national substance. Remind that even politicians that do not belong in the nationalistic space as the former chancellors of Germany Helmut Schmidt and Gerhard Schroeder (SPD), but also the person in charge of exterior policy of CDU Philipp Missfelder repeatedly they have been set in favour the approach of the OJ with Moscow and removal from the influence of Washington and her drawings [peri] [monopolikotitas]. It is explicit that in our country is also required henceforth change in the geopolitical strategy, turn in the geopolitics [polypolikotitas] with strategic partner Russia. It should enters end in the monopoly “[atlantiston]” in the monolithic geopolitics that aims at as final the world sovereignty of New Order of Things. The change of geopolitical strategy [edrazetai] in the [ethnokentriki] policy, and will aim in Europe of nations-state.
It is imperative need exists disengagement of Europe from Washington and the international [tokoglyfiko] centre of banks. Is obvious the interest of states of - nations of Europe and he is not other despite the [polyepipedi] deepening of relations with Russia. This means that it will be supposed [epanakathoristoyn] and are re-defined the [diatlantikes] relations. Relations that until today were relations of subjugation of Europe in the hegemony of Washington. In Greece but also in Europe is created a new page in the level of alliances in the base of [antigermanikis] Europe. This page it will be supposed write him with golden letters real [Eyropaistes], that respect the Democracy and the diversity of each nation of - state. [Ellinorosiki] alliance directs to this course having as unique criterion the interest of Homeland and Nation and as compass the triptych: NATIONAL INDEPENDENCE-POPULAR SOVEREIGNTY-SOCIAL JUSTICE.