Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Ποιοι είναι συνεργάτες των ισλαμοφασιστών;


Για δύο χρόνια πόλεμο έχουν συγκεντρώσει πολεμικό υλικό ο ι ισλαμοφασίστες του «ισλαμικού κράτους». Αυτό λένε τα στοιχεία του ΟΗΕ που έχουν δημοσιευτεί, σύμφωνα με τα οποία το Isis κερδίζει περίπου μεταξύ 850 χιλιάδων και 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα από το πετρέλαιο το οποίο πουλάει στην μαύρη αγορά. Μας λέτε παρακαλώ, ποιος αγοράζει το πετρέλαιο και σε ποιες τιμές;
............


Who are partners of Islamo-fascists?
For two years war have gathered the ordnance j islamofasistes the 'Islamic state'. This says UN figures that have been published, according to which the Isis wins between about 850 000 and $ 1.6 million a day from oil which sells on the black market. Tell us please, who buys the oil and at what prices?
............
Ко су партнери Исламо-фашиста?
За две године рата окупило се на оружје ј исламофасистес на "исламске државе." Шта кажу бројке УН које су објављене, према којем Изида зарађује око 850.000 и између 1,6 милиона долара дневно од нафте које продаје на црном тржишту. Реците нам, молим вас, ко купи уље и под којим ценама?
............
Кто является партнерами исламо-фашистов?
В течение двух лет войны собрали оружие J islamofasistes «исламского государства». Что говорят цифры ООН, которые были опубликованы, в соответствии с которым Исида зарабатывает примерно между 850 000 и $ 1,6 млн в день от нефти, которая продает на черном рынке. Скажите, пожалуйста, кто покупает нефть и на то, что цены?
............
Chi sono i partner di islamo-fascisti?
Per due anni di guerra hanno raccolto le armi islamofasistes j di "Stato islamico". Cosa dicono i dati delle Nazioni Unite che sono stati pubblicati, secondo la quale la Iside guadagna circa tra 850.000 e 1,6 milioni dollari al giorno dal petrolio che vende sul mercato nero. Dicci, per favore, che compra il petrolio ea quali prezzi?
............