Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Μαθήματα πατριωτισμού απο την Κύπρια ευρωβουλευτή


Έτσι συμπεριφέρονται και μιλούν οι πατριώτες πολιτικοί που σέβονται τους πολίτες που τους ψήφισαν. Πρωτίστως όμως σέβονται τους εαυτούς τους. «Έχουμε πόλεμο στα νερά της Κύπρου!». Αυτό είπε η ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Ελένη Θεοχάρους, απαντώντας τόσο στον μόνιμο αντιπρόσωπο της Τουρκίας στην Ε.Ε. Σελίμ Γενέλ όσο και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κριστόφ Φιλορί που τόλμησε να υπερασπιστεί την τελωνειακή ένωση Τουρκίας-Ε.Ε. και να μιλήσει για αναβάθμιση των σχέσεων των δύο πλευρών σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Την Κύπρια ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρους, την γνωρίσαμε και στο παρελθόν από τη σκληρή της γλώσσα κατά του Ε. Βενιζέλου, ο οποίος όταν ήταν προεδρεύων της Ε.Ε αποδέχθηκε έγγραφο με τον όρο «εκλιπούσα» και αναφερόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία που του κόμισαν οι Τούρκοι και ακύρωσε την αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Κυπριακή ΑΟΖ για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση και να πάει ο ίδιος στην Άγκυρα.
Όταν μάλιστα ο Ευρωπαίος εκπρόσωπος προσπάθησε να αντιδράσει για να υπερασπιστεί την Τουρκία η κ. Θεοχάρους τον αποστόμωσε λέγοντας ότι «και η Ρωσία είναι εξίσου σημαντική χώρα για την ΕΕ, περισσότερο σημαντική από την Τουρκία και στο εμπόριο και στην ενέργεια, αλλά της επιβλήθηκαν κυρώσεις». Και πρόσθεσε:«πόσω μάλλον που ανάλογα μέτρα θα έπρεπε να επιβληθούν στην Τουρκία, η οποία κατέχει κράτος μέλος της ΕΕ».
...............
Lessons in patriotism by the Cypriot MEPs
So behave and talk Patriots politicians who respect citizens who voted for them. Above all respect themselves. "We have a war in the waters of Cyprus!". That said the MEP and EPP Rally Helen Theocharus reply as the Permanent Representative of Turkey to the EU Selim Genel and the representative of the European Commission Jean Christophe Filori who dared to defend the customs union between Turkey and the EU. and talk about upgrading relations between the two parties on foreign policy issues.
The Cypriot MEP Eleni Theocharous, we met in the past by the harsh language in E. Venizelos, who was presiding when the EU accepted document the term "defunct" and referred to the Republic of Cyprus to the Turks and holders canceled the mission frigate in Greek Cypriot EEZ not to escalate the situation and go himself in Ankara.
When even the European representative tried to react to defend Turkey Mrs. Theocharus silenced him by saying that "Russia and is equally important country for the EU, more important than Turkey and trade and energy, but imposed sanctions' . He added, "let alone that such measures should be imposed in Turkey, which holds an EU Member State."
...............
Уроки патриотизма по кипрских депутатов Европарламента
Так ведут себя и говорить патриотов политиков, которые уважают граждан, которые голосовали за них. Прежде всего уважать себя. "У нас есть войны в водах Кипра!". Это заявил евродепутат и EPP Rally Хелен Theocharus ответим как Постоянного представителя Турции в ЕС Селим Genel и представитель Еврокомиссии Жан Кристоф Филори, кто осмелился защищать таможенный союз между Турцией и ЕС. и говорить о модернизации отношений между двумя сторонами по вопросам внешней политики.
Кипрский депутат Европарламента Элени Теохарус, мы встретились в прошлом суровой языка в Е. Венизелос, который был председательствующим, когда ЕС принял документ термин "несуществующей" и называют Республики Кипр к туркам и владельцев отменен фрегат миссия в греко-кипрской ИЭЗ не нагнетать обстановку и идти себе в Анкаре.
Когда даже Европейский представитель пытался реагировать, чтобы защитить Турция миссис Theocharus заставил его замолчать, сказав, что "Россия и в равной степени важной страной для ЕС, более важным, чем Турция и торговли и энергетики, но ввел санкции" , Он добавил, что "не говоря уже о том, что такие меры должны быть наложены в Турции, которая держит государства-члена ЕС."
...............
Лекције из патриотизма од кипарских МЕП
Тако се понашају и говоре патриоте политичаре који поштују грађане који су гласали за њих. Изнад свега се поштују. "Ми имамо рат у водама Кипра". То је рекао и заштите животне средине ПЕП рели Хелен Тхеоцхарус одговорити као стални представник Турске у ЕУ Селим Генел и представник Европске комисије Јеан Цхристопхе Филори који су се усудили да бране царинске уније између Турске и ЕУ. и разговарати о унапређењу односа између две странке о питањима спољне политике.
Кипарски МЕП Елени Тхеоцхароус, упознали смо се у прошлости оштре језика у Е. Венизелос, који је председавајући, када је ЕУ прихватила документ израз "Мртав" и односи се на Републику Кипар са Турцима и носилаца отказан мисија фрегата у кипарских Грка ЕЕЗ не ескалира ситуацију и оду се у Анкари.
Када чак европски представник покушао да реагује на брани га Турска госпођа Тхеоцхарус занемела рекавши да "Русија и једнако важна земља за ЕУ, важније од Турске и трговине и енергетике, али наметнула санкције" . Он је додао, "а камоли да се такве мере могу изрећи у Турској, која има држави чланици ЕУ."
...............
Lezioni di patriottismo da parte dei deputati ciprioti
Quindi, comportarsi e parlare Patriots politici che rispettano i cittadini che li hanno votati. Soprattutto rispettare se stesse. "Abbiamo una guerra nelle acque di Cipro!". Detto questo l'eurodeputato del PPE e Rally Helen Theocharus rispondono come il rappresentante permanente della Turchia presso l'UE Selim Genel e il rappresentante della Commissione europea Jean Christophe Filori che hanno avuto il coraggio di difendere l'unione doganale tra la Turchia e l'UE. e parlare di migliorare le relazioni tra le due parti su questioni di politica estera.
Il MEP-cipriota Eleni Theocharous, ci siamo incontrati in passato dal linguaggio aspro in E. Venizelos, che presiedeva quando l'UE ha accettato documento il termine "defunto" e di cui la Repubblica di Cipro ai Turchi e titolari annullata la fregata missione nella ZEE greco-cipriota non far degenerare la situazione e si vanno ad Ankara.
Quando anche il rappresentante europeo ha cercato di reagire per difendere la Turchia signora Theocharus lo zittì dicendo che "la Russia ed è stato altrettanto importante per l'Unione europea, più importante della Turchia e commercio e l'energia, ma ha imposto sanzioni ' . Ha aggiunto, "per non parlare che l'eventuale istituzione di tali misure in Turchia, che detiene uno Stato membro dell'UE."
...............