Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Τι θέλουν οι δανειστές - τοκογλύφοι;

Μετά τα μέιλ σειρά έχει η τηλεδιάσκεψη. Οι τοκογλύφοι δανειστές απαίτησαν εδώ και τώρα δεσμεύσεις για τα συμφωνηθέντα από τον Χαρδούμπελη. Και ως ήταν φυσικό ο πρώην σύμβουλος του Σημίτη και νυν υπουργός των Οικονομικών, «ξεκαθάρισε» ότι είμαστε καλά παιδιά και θα κάνουμε τα πάντα που έχουμε υποσχεθεί και ας «πονάνε». Μιλάμε για …ψυχάρα ο άνθρωπος.

Όμως δεν βλέπω να είναι και πολύ φιλικοί οι τροϊκανοί με την κυβέρνηση θίασο της Ελλάδας. Και αυτό διότι η στάση τους τώρα έχει γίνει περισσότερο μαξιμαλιστική. Πρώτα έλεγαν για το δημοσιονομικό κενό, ότι είναι 2 δις και τώρα ξαφνικά λένε 2,5- 3 δις ευρώ. Όσο για την κυβέρνηση, μας παρουσιάζει ότι διαπραγματεύεται σκληρά και έγινε και βήμα σύγκλισης! Υποστηρίζει ότι το κενό για το 2015 είναι σχεδόν 1 δις και μάλιστα διαχειρίσιμο. Θα περικόψει δαπάνες και παράλληλα θα έχει έκτακτη φορολογία για έναν ακόμη χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών κήρυξε στάση πληρωμών παγώνοντας τις επιστροφές φόρου. Όπως αναφέρουν προϊστάμενοι εφοριών είναι να διευκολυνθεί ο προϋπολογισμός (!). Δηλαδή, πρέπει να εμφανίσουν αυξημένα έσοδα διότι στο 10μηνο του έτους παρουσιάζουν τρύπα 1,2 δισ. ευρώ!
Πάντως αν παρατηρήσουμε με καθαρό μυαλό τη στάση της τρόικας διαπιστώνουμε το εξής περίεργο. Αντί να δώσουν στον ελεγχόμενο και εντολοδόχο τους πρωθυπουργό της Ελλάδας κάτι τις για να το έχει ως ατού και να το χρησιμοποιεί ως πολιτικό όπλο στο εσωτερικό της χώρας, οι τοκογλύφοι δανειστές κάνουν το αντίθετο. Γίνονται μαξιμαλιστές, απαιτούν περισσότερα και μάλιστα λίγο πριν από την εκλογή του Προέδρου, γεγονός που μαθηματικά οδηγεί σε αδιέξοδο αυτή η λογική. Θέλουν εκλογές τελικά οι δανειστές και το διευθυντήρο των Βρυξελλών;
ΡΑΦ
...........
What do lenders - loan sharks?
After the series of emails has videoconferencing. The moneylenders lenders demanded here and now commitments agreed by Chardoumpeli. And naturally the former adviser Simitis and current Minister of Finance, "made clear" that we are good guys and will do everything we promised and we "hurt". We're talking about ... Psycharis man.
But I can see is very friendly with the government troikanoi troupe of Greece. This is because their attitude has now become more maximalist. First they said the budget gap, that is 2 billion and now suddenly say 2,5- 3 billion. As for the government, shows us that it is negotiating hard and became step convergence! He argues that the gap for 2015 is nearly 1 billion and even manageable. Will cut costs and at the same time has an extraordinary tax for another year.
In this context, the Ministry of Finance declared default by freezing tax refunds. As heads of state tax authorities is to facilitate the budget (!). That should get increased revenue because of the 10-month year show hole 1.2 billion. EUR!
However, if we observe a clear mind attitude Troika find the following strange. Instead of giving the test agent and the Prime Minister of Greece on something to have it as a trump card and use it as a political weapon in the country, the moneylenders lenders do the opposite. Are maximalism require more and even shortly before the election, in which mathematics leading nowhere this logic. Want elections finally lenders and steered Brussels?
RAF
...........
Шта зајмодавци - зеленаши?
Након низа е-поште има конференције. У зајмодаваца зајмодавци захтевали овде и сада договорене обавезе по Цхардоумпели. И наравно бивши саветник Симитис је и садашњи министар финансија, "јасно" да смо ми добри момци и да ће учинити све што смо обећали и да "боли". Говоримо о човеку ... Псицхарис.
Али ја могу да видим је веома пријатан са владином троиканои трупе Грчке. То је због тога што је њихов став је сада постала још максималистички. Прво су рекли буџетски дефицит, који је 2 милијарде и сада одједном кажу 2,5- 3 милијарде. Што се тиче владе, показује нам да је тешко преговара и постао корак конвергенција! Он тврди да је јаз за 2015. је скоро 1 милијарду, па чак и контролисати. Ће смањити трошкове и истовремено има изванредну порез за још годину дана.
У том контексту, Министарство финансија прогласило подразумевани замрзавањем порезе. Као шефови држава пореских власти је да се олакша буџет (!). То би требало да се повећа приход, због 10-месец година шоу рупу на 1,2 милијарде. ЕУР!
Међутим, ако посматрамо бистар ум став тројка наћи следеће чудно. Уместо давања тестираног средства и премијер Грчке о нечему да га као адут и користити га као политичко оружје у земљи, зајмодавци зајмодаваца уради супротно. Су макималисм захтевају више, па чак и непосредно пре избора, у којој математике нигдје водећи ову логику. Желим избори коначно зајмодаваца и стееред Брисел?
РАФ
...........
Что делать кредиторы - ростовщики?
После серии писем имеет видеоконференции. Ростовщиков кредиторы потребовали здесь и сейчас обязательства, согласованные Chardoumpeli. И, естественно, бывший советник Симитиса и нынешний министр финансов, "ясно", что мы хорошие ребята, и сделаем все от нас обещали и мы "больно". Мы говорим о ... Psycharis человека.
Но я вижу, очень дружен с правительственной troikanoi труппы Греции. Это потому, что их отношение в настоящее время становятся все более максималист. Сначала говорили, что бюджетный дефицит, то есть 2 млрд, и теперь вдруг сказать 2,5- 3000000000. Что касается правительства, показывает нам, что он ведет переговоры трудно и стал шагом сближение! Он утверждает, что разрыв в 2015 году почти 1 млрд и даже управляемым. Будет сократить расходы и в то же время имеет внеочередное налог еще на один год.
В этом контексте, Минфин объявил дефолт, заморозив возврат налогов. Как руководители государственных налоговых органов является содействие бюджет (!). Это должно получить увеличение доходов из-за 10-месячный год шоу отверстие 1,2 млрд. Евро!
Тем не менее, если мы наблюдаем ясный ум отношение Тройка найти следующее странно. Вместо того, чтобы тест-агента и премьер-министра Греции о чем-то, чтобы иметь его в качестве козыря и использовать его в качестве политического оружия в стране, ростовщиков кредиторы делать противоположное. Есть максимализм требует все больше и даже незадолго до выборов, в которых не математику, ведущей в никуда эту логику. Хотите выборы наконец кредиторов, направляя Брюссель?
RAF
...........
Che cosa istituti di credito - strozzini?
Dopo la serie di messaggi di posta elettronica ha videoconferenza. I finanziatori usurai hanno chiesto qui e ora impegni concordati dal Chardoumpeli. E naturalmente l'ex consigliere Simitis e attuale ministro delle Finanze, "chiarito" che noi siamo bravi ragazzi e faremo tutto ciò che abbiamo promesso e noi "male". Stiamo parlando di ... Psycharis uomo.
Ma posso vedere è molto amichevole con il governo troikanoi troupe della Grecia. Questo perché il loro atteggiamento è diventato più massimalista. Prima hanno detto che il deficit di bilancio, che ammonta a 2 miliardi e ora, improvvisamente, dice 2,5- 3 miliardi. Per quanto riguarda il governo, ci mostra che si sta negoziando duramente ed è diventato punto di convergenza! Egli sostiene che il divario per il 2015 è quasi 1 miliardo e anche gestibile. Ridurrà i costi e allo stesso tempo ha una tassa straordinaria per un altro anno.
In questo contesto, il Ministero delle Finanze ha dichiarato default congelamento rimborsi fiscali. Come capi delle autorità fiscali dello Stato è quello di facilitare il budget (!). Questo dovrebbe ottenere un aumento delle entrate a causa dei 10 mesi dell'anno mostrano buco di 1,2 miliardi. Di euro!
Tuttavia, se osserviamo un atteggiamento mente chiara Troika trovare il seguente strano. Invece di dare l'agente di test e il primo ministro della Grecia su qualcosa per avere come un asso nella manica e usarlo come arma politica nel paese, i finanziatori usurai fanno il contrario. Sono massimalismo richiedono più e anche poco prima delle elezioni, in cui la matematica che porta da nessuna parte questa logica. Vuoi elezioni, infine, istituti di credito e guidato di Bruxelles?
RAF
...........