Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Οι τοκογλύφοι δανειστές και οι ...πρόθυμοι!

Το έχουμε καταλάβει τελικά το παιχνίδι με τους τοκογλύφους δανειστές ή όχι; Παίρνουν τα χρήματά τους στο ακέραιο αλλά και τοκισμένα μέσω των δανείων που μας δίνουν υποτίθεται. Επιπλέον παίρνουν όλα τα έσοδα του ελληνικού κράτους και το χειρότερο: παίρνουν σε εξευτελιστικές τιμές τον παραγωγικό-εμπορικό και βιομηχανικό τομέα της χώρας μας, μέσω των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων.
Αλήθεια, ποιος νοήμων αξιοπρεπής πολίτης αυτής της χώρας με στοιχειώδη σεβασμό στη γη που γεννήθηκε, με σεβασμό στον άνθρωπο, θα μπορούσε να συναινέσει σε ένα τέτοιου μεγέθους έγκλημα; Ουδείς υποθέτω! Και όμως υπήρξαν άνθρωποι που το έπραξαν. Σίγουρα θα τους κρίνει η ιστορία και ο ελληνικός λαός.
...................
The usurers and lenders eager ...!
We have finally understood the game with moneylenders lenders or not? They get their money in full and with interest through loans that give us supposed. Moreover take all revenue Greek state and the worst: they take a ridiculous price-productive commercial and industrial sectors of our country, through the so-called reforms. Really, what intelligent decent citizen of this country with respect to the earth elemental born, with respect to humans, could agree a crime of such magnitude? No one I guess! And yet there were people who did. Definitely will judge the story and the Greek people.
...................
Gli usurai e istituti di credito desiderosi ...!
Abbiamo finalmente capito il gioco con usurai istituti di credito o no? Ottengono il loro denaro in pieno e con interesse attraverso prestiti che ci danno presunto. Inoltre prendere tutte le entrate dello Stato greco e il peggio: prendono un ridicolo settori commerciali e industriali a prezzo produttiva del nostro Paese, attraverso le cosiddette riforme. Davvero, che cosa intelligente decente cittadino di questo paese rispetto alla elementale terra nata, per quanto riguarda gli esseri umani, potrebbe concordare un crimine di tale portata? Nessuno immagino! Eppure ci sono state persone che hanno fatto. Sicuramente giudicherà la storia e il popolo greco.
...................
Зеленаши и зајмодавци жељни ...!
Коначно смо схватили ову утакмицу са зајмодаваца зајмодаваца или не? Добијају свој новац у потпуности и са занимањем кроз кредите које дају нам треба. Штавише Сав приход грчке државе и најгоре: узму смешна цена-продуктивни комерцијалне и индустријске секторе наше земље, кроз тзв реформе. Заиста, шта интелигентно пристојан грађанин ове земље у односу на Земљу Елементал рођен, у вези са људима, могао да се сложи злочин таквих размера? Нико ваљда! А ипак је било људи који су радили. Дефинитивно ће судити причу и грчког народа.
...................