Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Φοβούνται και θέλουν αλλαγή Συντάγματος


Είναι απίστευτη η πρεμούρα του Σαμαρά να πάει στην αναθεώρηση του Συντάγματος, που έχει συνδέσει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι λέει σε γενικές γραμμές; Ότι πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος από την παρούσα Βουλή διότι αν προκύψουν εκλογές τότε η επόμενη διαδικασία αναθεώρησης θα γίνει μετά από πέντε χρόνια, όπως αναφέρει το Σύνταγμά μας. Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένας βασικός λόγος για να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή και να παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικαστικής διερεύνησης , των μνημονίων.

Το έχω ξαναπεί: μην ακούτε τις μεγαλοστομίες που λέγονται για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ότι θα αλλάξουν πολλά άρθρα, θα γίνει πιο δημοκρατικό και σύγχρονο το Σύνταγμα και άλλες μπαρουφολογίες. Ένα πράγμα έχουν στο μυαλό τους οι συγκυβερνώντες. Να περάσουν στο Σύνταγμα τα μνημόνια και τους νόμους που έχουν ψηφίσει κατ΄ εντολή του Δ’ Οικονομικού Ράιχ και των εκφραστών Μέρκελ-Σόιμπλε. Ποιος ο λόγος; Οι ίδιοι θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο από μελλοντικά δικαστήρια και οι τοκογλύφοι δανειστές με τα εγχώρια φερέφωνά τους θα συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους.
ΡΑΦ
.............
Fear and want change Constitution
It is incredible the premoura Samaras to go to the revision of the Constitution, which has linked the election of the President of the Republic with the revision of the Constitution. What does it say in general? That should be elected President of this House because if elections occur then the next revision process will be made after five years, as stated in our Constitution. So then, you realize that this is a key reason not elected President of the Republic by this House and to remain open to the possibility of judicial investigation, the memoranda.
I've said it before: do not listen to the rants called for the revision of the Constitution. That will change a lot of articles, you will become more democratic and modern Constitution and other baroufologies. One thing they have in their minds the sygkyvernontes. Pass the Constitution understandings and laws have voted in command of the Fourth Reich Economics and Merkel-Schäuble expression. Why? They will have the peace of mind by future courts and usurers lenders with their domestic mouthpieces will continue their pious work.
RAF
............
Страх и желе промену Устава
То је невероватно премоура Самарас да одете на преглед Устава, који је повезан са избором председника Републике са ревизијом Устава. Оно што он каже уопште? То би требало да буде изабран за председника овог дома, јер ако постоје избори онда следећа процес ревизије ће бити донета након пет година, као што је наведено у нашем Уставу. Па онда, схватите да је ово кључни разлог за изабраног председника Републике ове куће и да остану отворена за могућност судске истраге, меморандумима.
Ја сам то рекао раније: не слушајте јеца позивали за ревизију Устава. То ће променити многе ствари ће постати демократска и модеран устав и друге бароуфологиес. Једна ствар коју имају у својим главама сигкивернонтес. Пасс Устава схватања и законе који су гласали у команди Четвртог Рајха Економском и изрази Меркелова Шојбле. Који је разлог? Они ће имати мир ума од стране будућих судова и зајмодаваца кредитора са домаћим гласници ће наставити благословени рад.
РАФ
..........
La paura e vogliono cambiare Costituzione
E 'incredibile il premoura Samaras per andare alla revisione della Costituzione, che ha legato l'elezione del Presidente della Repubblica, con la revisione della Costituzione. Che cosa dice in generale? Questo dovrebbe essere eletto Presidente del Parlamento, perché se le elezioni si verificano quindi il prossimo processo di revisione sarà effettuata dopo cinque anni, come indicato nella nostra Costituzione. Allora, ci si rende conto che questo è un motivo chiave non eletto presidente della Repubblica dal Parlamento e di rimanere aperti alla possibilità di indagini giudiziarie, il memorandum.
L'ho detto prima: non ascoltare gli sproloqui chiesto la revisione della Costituzione. Che cambierà un sacco di articoli, si diventa più democratici e moderni baroufologies Costituzione e le altre. Una cosa che hanno nella loro mente le sygkyvernontes. Passare il intese Costituzione e le leggi hanno votato al comando dell'espressione Quarto Reich Economia e Merkel-Schäuble. Perché? Avranno la pace della mente da tribunali future e finanziatori usurai con i loro portavoce nazionali continueranno la loro opera pia.
RAF
.............
El miedo y quiere cambiar Constitución
Es increíble la premoura Samaras para ir a la revisión de la Constitución, que se ha vinculado a la elección del Presidente de la República con la revisión de la Constitución. ¿Qué dice en general? Eso debería ser elegido Presidente de esta Cámara, porque si se producen elecciones luego el siguiente proceso de revisión se hará después de cinco años, como se indica en nuestra Constitución. Entonces, te das cuenta de que esta es una razón clave no electo Presidente de la República por esta Cámara y permanecer abiertos a la posibilidad de una investigación judicial, los memorandos.
Lo he dicho antes: no escuchan a las diatribas pidieron la revisión de la Constitución. Eso va a cambiar un montón de artículos, que se convertirá en baroufologies Constitución y otras más democráticas y modernas. Una cosa que tienen en sus mentes las sygkyvernontes. Pasar los entendimientos y las leyes Constitución han votado al mando de la expresión Cuarto Reich Economía y Merkel-Schäuble. ¿Por qué? Ellos tendrán la tranquilidad de saber por tribunales futuros y usureros prestamistas con sus voceros nacionales continuarán su obra piadosa.
RAF
.................
Страх и хотите изменить Конституцию
Это невероятно premoura Самарас, чтобы перейти к обзору Конституции, которая связана выборы Президента Республики с пересмотром Конституции. То, что он говорит в целом? Это должно быть избран президентом Дом, потому что если есть выборы, то процесс следующий обзор будет сделан после пяти лет, как указано в нашей Конституции. Итак, вы понимаете, что это является основной причиной для не избранного Президента Республики по Дом и оставаться открытыми к возможности судебного следствия, меморандумов.
Я говорил это раньше: не слушать тирады призвали к пересмотру Конституции. Это будет меняться много статей станет более демократической и современной Конституцию и другие baroufologies. Одна вещь, что у них есть в их сознании в sygkyvernontes. Проходят понимания Конституции и законов, которые голосовали в команде Четвертого Рейха экономики и выражений Меркель-Шойбле. В чем причина? Они будут иметь душевное спокойствие на будущих судов и ростовщиков кредиторов с отечественными мундштуков продолжит благословенную работу.
RAF