Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Πανωλεθρία Ομπάμα στις ενδιάμεσες εκλογές


Και πλέον ο ισχυρός και αδιαμφισβήτητος Μπαράκ Ομπάμα είναι πρόεδρος υπό κηδεμονία. Μεγάλο το στραπάτσο στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί ηττήθηκαν κατά κράτος από τους Ρεπουμπλικάνους. Έτσι οι τελευταίοι (απομένει μία ψήφος) έχουν τον πλήρη έλεγχο και στα δύο Σώματα του Κογκρέσου.
Όπως το βλέπω εκεί πέραν του Ατλαντικού, το έχουν βρει το κόλπο. Δύο θητείες οι Δημοκρατικοί, δύο οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα ήρθε η σειρά των δεύτερων εκτός και αν υπάρξει ανατροπή ελέω συμφερόντων και έχουμε την Χίλαρι Κλίντον πρόεδρο των ΗΠΑ! Πιθανό σενάριο.
....................
Obama debacle in midterm elections
And now the strong and unquestioned President Barack Obama is under guardianship. Large strapatso in the midterm elections, as the Democrats were defeated by Republican state. So the last (remaining one vote) have complete control in both Houses of Congress. As I see it there, across the Atlantic, have found the trick. Two terms are Democrats, two Republicans. Now came the turn of the second unless there overthrow mercy interests and we have Hillary Clinton President of the USA! Possible scenario.
....................
Обама је дебакл у средњорочном изборима
А сада снажна и неприкосновени председник Барак Обама је под старатељством. Велики страпатсо на средњорочним изборима, јер су демократе су поражени од стране републиканске државе. Дакле, последњи (преостали један глас) имају потпуну контролу у оба дома Конгреса. Како ја то видим тамо, преко Атлантика, су пронашли трик. Два термина су демократе, републиканци два. Сада је дошао ред на другом, осим ако не збаце интересе милост и имамо Хилари Клинтон председник САД! Могући сценарио.
....................
Обама фиаско в промежуточных выборах
А теперь сильная и непререкаемым Президент США Барак Обама находится под опекой. Большой strapatso на промежуточных выборах, а демократы потерпели поражение от Республиканской государства. Так что последний (оставаясь один голос) есть полный контроль в обеих палатах Конгресса. Как я это вижу там, по ту сторону Атлантики, нашли свое дело. Два условия являются демократы, два республиканца. Теперь пришел черед второй, если не свергнуть милость интересы, и мы должны Хиллари Клинтон президент США! Возможный сценарий.
....................
Obama debacle en las elecciones de mitad de período
Y ahora el fuerte e incuestionable el presidente Barack Obama se encuentra bajo la tutela. Gran strapatso en las elecciones de medio término, como los demócratas fueron derrotados por el estado republicano. Así que el (un voto restante) última tiene el control total en ambas Cámaras del Congreso. Como yo lo veo allí, al otro lado del Atlántico, han encontrado el truco. Dos términos son demócratas, dos republicanos. Ahora llegó el turno de la segunda a menos que derrocar intereses misericordia y tenemos Hillary Clinton Presidente de los EE.UU.! Posible escenario.
....................
Obama sconfitta nelle elezioni di medio termine
E ora il forte e indiscussa presidente Barack Obama è sotto tutela. Grande strapatso nelle elezioni di medio termine, come i democratici sono stati sconfitti dallo stato repubblicano. Così l'ultimo (residuo di un voto) ha il controllo completo in entrambe le Camere del Congresso. Per come la vedo lì, attraverso l'Atlantico, hanno trovato il trucco. Due termini sono democratici, due repubblicani. Ora è la volta della seconda a meno che non rovesciare interessi misericordia e abbiamo Hillary Clinton Presidente degli Stati Uniti! Possibile scenario.
....................