Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Ο "φιλέλληνας" Γιούνγκερ και ο γκαουλάιτερ της Ελλάδας


Ευχαριστούμε τον "φιλέλληνα", λάτρη και γνώστη του ελληνικού κρασιού και νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούγκερ για την μεγάλη απόφασή του, υπέρ της Ελλάδας! Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με βαθιά συγκίνηση, παρατείνεται έως τον Ιούνιο του 2015 η θητεία της ειδικής Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα!
Φαίνεται ότι απο την πολύ αγάπη που τρέφει ο ίδιος για την Ελλάδα, δεν θέλει να την αφήσει στην ησυχία της, να πορευτεί στο δρόμο της. Θέλει να την προσέχει κάποιος "συνοδός", κάποιος "νταβατζής".

Ξέρετε για πιο πράγμα μιλάμε; Μιλάμε για τον γκαουλάιτερ του Δ´ Οικονομικού Ράϊχ, τον Ράιχενμπαχ. Είναι ο τύπος που ελέγχει κάθε ευρώ που ξοδεύει η Ελλάδα, που την ξοδεύει και για πιο σκοπό. Αυτός που ελέγχει αν ικανοποιήθηκαν οι δανειστές τοκογλύφοι, αυτός που επιβλέπει αν τα χρήματα των Ελλήνων πηγαίνουν στα ταμεία του Δ´ οικονομικού Ράϊχ. Ειναι αυτός που μας θυμίζει ότι η Ελλάδα έχει απωλέσει την Εθνικη της κυριαρχία!
..................
The "philellene" Juncker and the Gauleiter of Greece
Thank \ "philhellene \" lover and connoisseur of Greek wine and a new European Commission President Jean Claude Giougker the great judgment in favor of Greece! As he said with deep emotion, extended until June 2015 the mandate of the Special Task Force (Task Force) to Greece!
It seems that from the very love that nourishes himself for Greece does not want to leave the privacy of, making a living on the street. He wants to watch someone \ "escort \" someone \ "pimp \".
Know about more thing talk? We are talking about the Gauleiter of S'Economic Reich, the Raichenmpach. He is the guy who controls every euro spent by Greece, which spends and for what purpose. He who controls whether lenders met moneylenders, who oversees the money if the Greeks go to the funds of the S'financial Reich. Is he reminds us that Greece has lost its National sovereignty!
..................
\ "Пхилеллене \" Јункер и Гаулајтер Грчке
Захваљујући \\\ "\\\ пхилхеллене" љубитељ и познавалац грчке вина и новог председника Европске комисије Жан Клод Гиоугкер за велику пресуду у корист Грчке! Како је рекао са дубоким емоцијама, продужен до јуна 2015. мандат Специјалног Радне групе (Таск Форце) у Грчкој!
Чини се да од самог љубав која се негује у Грчкој не желе да напусте приватност, што за живот на улици. Он жели да гледа некога \\\ "\\\" пратиоца, неко \\\ "\\\ Пимп".
Знам за још нешто разговор? Говоримо о Гаулајтер С'Ецономиц Рајха, у Раицхенмпацх. Он је човек који контролише сваки евро провео Грчке, која троши и за коју сврху. Онај ко контролише да ли зајмодавци састао зеленаши и лихвари, који надгледа новац ако Грци иду у средствима С'финанциал Рајха. Да ли је он нас подсећа да је Грчка изгубила свој национални суверенитет!
..................
\\\ "\\\ Philellene" Юнкер и гауляйтер Греции
Спасибо \\\\\\\ '\\\\\\\ грекофил "любитель и знаток греческого вина и новый президент Еврокомиссии Жан-Клод Giougker для великого суда в пользу Греции! Как он сказал с глубоким волнением, продлен до июня 2015 года мандат Специальной целевой группы (Task Force) в Грецию!
Кажется, что с самого любовь, что питает себя для Греции не хочет покидать конфиденциальность, чтобы зарабатывать на жизнь на улице. Он хочет посмотреть кого-то \\\\\\\ '\\\\\\\ дежурный ", один \\\\\\\' \\\\\\\ Pimp".
Дополнить вещь разговора? Мы говорим о гауляйтер S'Economic рейха, Raichenmpach. Он парень, который контролирует каждый евро, потраченный на Греции, которая проводит и с какой целью. Тот, кто контролирует ли кредиторы встретился ростовщиков, который курирует эти деньги, если греки пойти в фондах S'financial рейха. Разве он напоминает нам, что Греция потеряла свой национальный суверенитет!
..................
O \\\\\\\ 'philellene "Juncker y el Gauleiter de Grecia
Gracias amante "philhellene" y conocedor de vino griego y un nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Giougker el gran juicio en favor de Grecia! Como dijo con profunda emoción, prorrogado hasta junio de 2015, el mandato del Grupo de Trabajo Especial (Task Force) para Grecia!
Parece que desde el amor que nutre a sí mismo por Grecia no quiere salir de la privacidad de, ganarse la vida en la calle. Él quiere ver a alguien \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ asistente", alguien \\\\\\\\\\ \\\\\ "Pimp \\\\\\\\\\\\\\\".
Conozca más acerca de algo hablar? Estamos hablando de los Gauleiter de S'Economic Reich, el Raichenmpach. Él es el tipo que controla cada euro gastado por Grecia, que gasta y para qué propósito. El que controla si los prestamistas cumplan los prestamistas, que supervisa el dinero si los griegos van a los fondos de la S'financial Reich. ¿Es que nos recuerda que Grecia ha perdido su soberanía nacional!
..................
Il \ "philellene \" Juncker e il Gauleiter della Grecia
Grazie \ amante "philhellene \" e conoscitore di vino greco e di un nuovo presidente della Commissione europea Jean Claude Giougker il grande giudizio a favore della Grecia! Come ha detto con profonda emozione, prorogata fino al giugno 2015 il mandato della Task Force speciale (Task Force) per la Grecia!
Sembra che fin amore che si nutre per la Grecia non vuole lasciare la privacy di, guadagnarsi da vivere per la strada. Vuole vedere qualcuno \ "escort \" qualcuno \ "magnaccia \".
Per saperne di più su cosa parlare? Stiamo parlando del Gauleiter di S'Economic Reich, il Raichenmpach. Lui è il ragazzo che controlla ogni euro speso da parte della Grecia, che spende e per quale scopo. Chi controlla se i creditori sono incontrati usurai, che supervisiona i soldi se i greci vanno ai fondi del S'financial Reich. E 'lui che ci ricorda che la Grecia ha perso la sua sovranità nazionale!