Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Θαυμάστε τον "φιλέλληνα" και πρόεδρο της Κομισιόν!

Ο άνθρωπος που ως πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έκανε πλούσια τη χώρα του σε βάρος των άλλων ευρωπαϊκών κρατών! Και η ανταμοιβή; Τον έχρισαν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!
Πόσο ηθικό είναι λοιπόν για τον νυν πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνγκέρ, η χώρα στην οποία ήταν μέχρι πρότινος πρωθυπουργός να κατηγορείται για φορολογικές πρακτικές και απάτες και φορο-παραδείσους; Και λίγο καιρό πριν μια άλλη χώρα, η Κύπρος, για ανάλογες περιπτώσεις δέχθηκε στο σβέρκο της το ΔΝΤ; Αν οι μυστικές φορολογικές συμφωνίες του Λουξεμβούργου με το μεγάλο Δουκάτο και 240 πολυεθνικές εταιρίες υπήρχαν και κατά την πρωθυπουργική θητεία του «φιλέλληνα» Γιουνγκέρ, είναι δυνατόν αυτός ο ίδιος άνθρωπος να βρίσκεται στο τιμόνι του διευθυντηρίου της Ευρώπης;
Και επιπλέον, αν ισχύει το «tax rulling», παντού όπως λέει ο υπουργός του μεγάλου Δουκάτου, για ποια κοινή Ευρώπη μιλάμε; Το «tax ruling», επιτρέπει στις πολυεθνικές να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη και στερεί πολλές χώρες από τα φορολογικά τους έσοδα.
.......................
Admire the \ "philhellene \" and President of the European Commission!
Man as Prime Minister of Luxembourg made rich country at the expense of other European countries! And the reward? He anointed President of the European Commission!
How ethical is therefore the current president of the European Commission Jean-Claude Juncker, the country in which he was previously Prime Minister accused of fraud and tax practices and tax havens? And shortly before another country, Cyprus, similar cases received at the nape of the IMF? If the secret tax agreements with Luxembourg Grand Duchy and 240 multinational companies existed in the prime minister's term of "philhellene" Juncker, it is possible that the same man is at the helm of the directorate of Europe? And furthermore, if applicable the «tax rulling», as everywhere says minister Grand Duchy, for which common Europe speak? The «tax ruling», allows multinationals to minimize their tax burdens and deprives many countries by tax revenue.
.......................
Дивите се \ "\" пхилхеллене и председника Европске комисије!
Човек као премијера Луксембурга су богате земље на рачун других европских земаља! А награда? Он помазани Председник Европске Комисије!
Како је, дакле, етички тренутни председник Европске комисије Жан-Клод Јункер, земље у којој је раније премијер оптужен за превару и пореза и пореским рајевима? И непосредно пре неке друге земље, Кипар, слични случајеви добили на потиљку ММФ? Ако се тајне пореске споразуме са Великог Војводства Луксембурга и 240 мултинационалних компанија постојала у мандата премијера за "пхилхеллене" Јункер, могуће је да је исти човек на челу Управе за Европу? И даље, ако се примењује «пореске влада», као и свуда, каже министар Великог Војводства, за које заједничке Европе говоре? «Порез Владајућа», омогућава мултинационалне компаније да смањи своје пореске терете и лишава многим земљама пореског прихода.
..................
Ammirate la \ "philhellene \" e Presidente della Commissione europea!
L'uomo come primo ministro del Lussemburgo ha reso paese ricco a spese di altri paesi europei! E la ricompensa? Egli unse Presidente della Commissione europea!
Come etico è quindi l'attuale presidente della Jean-Claude Juncker Commissione europea, il paese in cui è stato in precedenza il primo ministro accusato di frode fiscale e le pratiche ei paradisi fiscali? E poco prima un altro paese, Cipro, casi simili pervenuta alla nuca del FMI? Se gli accordi fiscali segreti con Lussemburgo Granducato e 240 multinazionali esistevano nel periodo del primo ministro di "philhellene" Juncker, è possibile che lo stesso uomo è al timone della direzione d'Europa? E inoltre, se del caso, la «tassa di rulling», come dappertutto, dice il ministro Granducato, per il quale l'Europa comune parlare? Il «tax ruling», permette multinazionali per ridurre al minimo i loro oneri fiscali e priva molti paesi da entrate fiscali.
.......................
Полюбуйтесь \\\ "\\\ грекофил" и президента Европейской комиссии!
Человек как премьер-министр Люксембурга сделал богатую страну за счет других европейских стран! И награда? Он помазал президента Европейской комиссии!
Как этический Поэтому нынешний президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, страны, в которой он был ранее премьер-министр обвиняется в мошенничестве и налоговой практики и налоговых убежищ? А незадолго до другой стране, Кипр, подобные случаи получили в затылке МВФ? Если секретные налоговые соглашения с Люксембургом Великого княжества и 240 транснациональных компаний существовали в перспективе премьер-министра от "грекофил" Юнкера, не исключено, что тот же самый человек стоит у руля дирекции Европы? И, кроме того, если действующим в «налоговой rulling», как и везде говорит министр Великого Герцогства, для которых общая Европа говорить? «Налог на решение», позволяет транснациональные корпорации, чтобы минимизировать свои налоговые тяготы и лишает многие страны по налоговых поступлений.
.......................
Admire el \\\\\\\ "\\\\\\\ philhellene" y el presidente de la Comisión Europea!
El hombre como el primer ministro de Luxemburgo hizo rico país a expensas de otros países europeos! Y la recompensa? Él ungió Presidente de la Comisión Europea!
Cómo ético, por tanto, es el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el país en el que fue anteriormente el primer ministro acusado de prácticas de fraude y de impuestos y los paraísos fiscales? Y poco antes de otro país, Chipre, casos similares recibió en la nuca del FMI? Si los acuerdos fiscales secretas con Gran Ducado de Luxemburgo y 240 empresas multinacionales existían en término del primer ministro de "philhellene" Juncker, es posible que el mismo hombre está al frente de la Dirección de Europa? Y, además, si se aplica el «impuesto rulling», dice como en todas partes ministro Gran Ducado, para que Europa común hablar? El «fallo impuesto», permite a las multinacionales para minimizar sus cargas fiscales y priva a muchos países por ingresos fiscales.
.......................