Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Ζητούν εκ νέου προσέγγιση με Μόσχα

Έχουν κατανοήσει προφανώς οι Ευρωπαίοι ότι δεν τους συμφέρει να βρίσκονται απέναντι με τον Πούτιν και με δεδομένο ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Το έχω ξαναγράψει. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι πληθαίνουν οι φωνές πολιτικών και αξιωματούχων κρατών μελών της Ε.Ε. που ζητούν την προσέγγιση με τη Μόσχα και επανέναρξη του διαλόγου με το Κρεμλίνο. Πιέζουν το διευθυντήριο των Βρυξελλών να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αποφάσισαν λοιπόν να στείλουν στη Μόσχα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, στο πλαίσιο της προώθησης του ειρηνευτικού διαλόγου με τη Ρωσία για το ουκρανικό ζήτημα.
Η ιταλίδα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε πως σκοπεύει να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα μετά από πρόταση πολλών ευρωπαίων υπουργών, ώστε να εντατικοποιηθεί ο διάλογος με την ρωσική ηγεσία για την προώθηση της ειρήνευσης στην Ουκρανία. Διπλωματική πηγή από τις Βρυξέλλες είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS πως η επίσκεψη Μογκερίνι στη Μόσχα θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
ΡΑΦ
...................
Ask again approach to Moscow
They obviously understand that Europeans are not in their interest to facing with Putin and given that comes harsh winter. I've rewritten. This explains the fact that some voices are politicians and officials of EU member states seeking rapprochement with Moscow and resume dialogue with the Kremlin. Pushing the directorate in Brussels to take initiatives in this direction. They decided to send to Moscow the High Representative of the Union for Foreign Affairs, Federica Mogkerini, in promoting the peace dialogue with Russia on the Ukrainian question. The Italian head of European diplomacy said he intends to go to the Russian capital on a proposal from many European ministers to intensify the dialogue with the Russian leadership to promote peace in Ukraine. Diplomatic source from Brussels told the news agency TASS that Mogkerini visit to Moscow will take place in the coming weeks.
RAF
...................
Chiedono di nuovo più vicino a Mosca
Capiscono chiaramente che gli europei non sono nel loro interesse a opporsi a Putin e dato che venendo duro inverno. Ho riscritto. Questo spiega il fatto che alcune voci sono politici e funzionari degli Stati membri dell'UE in cerca di riavvicinamento con Mosca e la ripresa del dialogo con il Cremlino. Premono la direzione a Bruxelles per prendere iniziative in questa direzione. Hanno deciso di inviare a Mosca l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Federica Mogkerini, nella promozione del dialogo di pace con la Russia sulla questione ucraina. Il capo della diplomazia italiana europea ha detto che intende recarsi nella capitale russa su proposta diversi ministri europei di intensificare il dialogo con la leadership russa per promuovere la pace in Ucraina. Fonte diplomatica a Bruxelles, ha detto l'agenzia TASS che la visita Mogkerini a Mosca si terrà nelle prossime settimane.
RAF
...................
Спросите снова подойти к Москве
Они, очевидно, понимают, что европейцы не в их интересах для облицовки с Путиным и учитывая, что приходит суровую зиму. Я переписан. Это объясняет тот факт, что некоторые голоса политиков и чиновников стран-членов ЕС ищу сближение с Москвой и возобновить диалог с Кремлем. Нажатие дирекцию в Брюсселе, чтобы взять на себя инициативу в этом направлении. Они решили отправить в Москву Высокого представителя ЕС по иностранным делам, Федерика Mogkerini, в продвижении мирного диалога с Россией по украинскому вопросу. Итальянский глава европейской дипломатии заявил, что намерен перейти в российскую столицу по предложению от многих европейских министров активизировать диалог с российским руководством в целях содействия миру в Украине. Дипломатический источник в Брюсселе сообщил на пресс-ТАСС, что Mogkerini визит в Москву состоится в ближайшие недели.
RAF
...................
Они траже поново ближе Москви
Они јасно разумеју да Европљани нису у њиховом интересу да се противи Путин и будући да долази оштру зиму. Ја сам поново написана. То објашњава чињеницу да су неки гласови су политичари и званичници земаља чланица ЕУ тражи приближавање Москве и наставак дијалога са Кремља. Они притисните Дирекције у Бриселу да преузму иницијативу у том правцу. Они су одлучили да пошаљу у Москви високи представник Европске уније за спољне послове, Федерица Могкерини, у промовисању мира дијалога са Русијом о украјинском питање. Италијанска Шеф европске дипломатије је рекао да намерава да оде у руској престоници на предлог неколико европских министара да се интензивира дијалог са руском руководству да промовише мир у Украјини. Дипломатски извор у Бриселу рекао је за новинску агенцију Тасс да Могкерини посета Москви ће се одржати у наредним недељама.
РАФ
...................