Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Τρέχουν για διαβατήρια στη Βουλγαρία οι Σκοπιανοί


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία- Eurostat, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας, και δημοσιεύει η "Vest" της FYROM, από το 2001 μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους, περίπου 51 χιλιάδες Σλάβοι του νοτιοσλαβικού κράτους- FYROM, έχουν λάβει την βουλγαρική υπηκοότητα.
Η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν τηρεί στατιστικά στοιχεία για τους πολίτες της που έλαβαν διπλή ή τριπλή υπηκοότητα.


Ωστόσο, το Συμβούλιο Ιθαγένειας, στη Βουλγαρία, απέρριψε για πρώτη φορά αιτήσεις για παροχή βουλγαρικών διαβατηρίων σε 200 πολίτες από το νοτιοσλαβικό κράτος των Σκοπίων-FYROM, αφού δεν είχαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, όπως δημοσιεύει η σκοπιανή εφημερίδα Dnevnik.
Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία δεν είχε στο παρελθόν απορρίψει σχετικές αιτήσεις στις οποίες οι υποψήφιοι δήλωναν ότι είχαν οικογενειακούς δεσμούς με τη Βουλγαρία. Οι περιπτώσεις αυτές περιείχαν στοιχεία απάτης αφού οι αιτούντες από τα Σκόπια, ήταν μουσουλμάνοι και δεν ήξεραν στοιχειωδώς τη βουλγαρική γλώσσα.
Σύμφωνα με απόφαση των βουλγαρικών αρχών, την επόμενη περίοδο θα επανεξετασθούν εκατοντάδες τέτοιες αμφισβητούμενες αιτήσεις, αφού έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες στην Κρατική Υπηρεσία για τους Βουλγάρους του Εξωτερικού, η οποία αρνήθηκε να συνεργασθεί με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σόφιας, σε πολλές περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αντιφάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά από το αυτό το ίδρυμα.
Οι πολίτες του νοτιοσλαβικού κράτους-FYROM, παραμένουν οι πρώτοι στον κατάλογο που έλαβαν βουλγαρικά διαβατήρια.
Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας βουλγαρικής υπηρεσίας από τα 4578 άτομα του εξωτερικού που έλαβαν βουλγαρική υπηκοότητα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, οι 1720 είναι πολίτες του σκοπιανού κράτους.
...........
Run for passports in Bulgaria are Skopjans
According to Eurostat service- Eurostat, announced the Bulgarian Ministry of Justice and published by \ "Vest \" of FYROM, from 2001 until early this year, about 51 000 Slavs of Southslavia state- FYROM, have taken Bulgarian citizenship.
The Skopje government does not keep statistics on its citizens who received double or triple citizenship.
However, the Citizenship Board, in Bulgaria, rejected the first time applications for Bulgarian passports to 200 citizens from the southern Slavic state of Skopje-FYROM, since it did not have the necessary evidence and documents as published by Macedonian newspaper Dnevnik.
Noted that Bulgaria had previously rejected requests which the candidates stated that they had family ties with Bulgaria. These cases of fraud contained after applicants from Skopje, were Muslims and did not know elementary Bulgarian language.
According to the decision of the Bulgarian authorities, the next period will be reviewed hundreds of these controversial applications after they have found irregularities in the State Agency for Bulgarians Abroad, which refused to cooperate with the Ministry of Justice and the Prosecutor of the Supreme Court of Sofia, in many cases detected inconsistencies and inappropriate behavior from this institution.
The people of southern Slavic state-FYROM, remain first in the list received Bulgarian passports.
According to the Bulgarian competent service by 4578 people abroad who received Bulgarian citizenship in the first nine months of 2014, 1720 are citizens of Skopje state.
...........
Рун фор пасоша у Бугарској су Скопјанс
Према подацима Еуростата Сервис- Еуростату, најавио је бугарско Министарство правде, и објави \\\ "Вест \\\" од БЈРМ, од 2001. до почетка ове године, око 51 000 Словени Соутхславиа дршаве БЈРМ, примили бугарско држављанство.
Скопље влада не води статистику о својим грађанима који су добили двоструко или троструко држављанство.
Међутим, Држављанство одбор, у Бугарској, одбацио први пут апликација за бугарске пасоше до 200 грађана са југа словенске државе Скопје-БЈРМ, јер нису имали потребне доказе и документа које је објавио македонски лист Дневник.
Истакао да Бугарска је претходно одбила захтеве који су кандидати су изјавили да су породичне везе са Бугарском. Ови случајеви преваре садржане после апликаната из Скопља, били су муслимани и нису знали основну бугарски језик.
Према одлуци бугарских власти, следећи период ће бити прегледани стотине ових контроверзних апликација након што су утврђене неправилности у Државној агенцији за Бугаре у иностранству, који су одбили да сарађују са Министарством правде и тужиоца из Врховног суда Софије, у многим случајеви откривена недоследности и неприкладно понашање из ове институције.
Народ јужне словенске државе БЈРМ, остају први на листи примљених бугарске пасоше.
Према бугарском надлежној служби од 4578 људи у иностранству који су примили бугарско држављанство у првих девет месеци 2014. године, 1720 су грађани Скопје државе.
...........
Run for passaporti in Bulgaria sono Skopjans
Secondo Eurostat servizio- Eurostat, ha annunciato il Ministero bulgaro della Giustizia, e pubblicare il \\\\\\\ "Vest \\\\\\\" di FYROM, dal 2001 fino all'inizio di quest'anno, circa 51 000 slavi di Southslavia dichiarazione FYROM, hanno ricevuto la cittadinanza bulgara.
Il governo di Skopje non mantiene statistiche sui propri cittadini che hanno ricevuto la cittadinanza doppia o tripla.
Tuttavia, il Consiglio Cittadinanza, in Bulgaria, ha respinto le prime applicazioni in tempo per i passaporti bulgari a 200 cittadini da parte dello Stato slavo meridionale di Skopje-FYROM, dal momento che non aveva le prove ei documenti necessari come pubblicato dal quotidiano macedone Dnevnik.
Notato che la Bulgaria aveva già respinto le richieste che i candidati dichiarato che avevano legami familiari con la Bulgaria. Questi casi di frode contenuti dopo che il richiedente da Skopje, erano musulmani e non sapevano elementari lingua bulgara.
Secondo la decisione delle autorità bulgare, il prossimo periodo sarà rivisto centinaia di queste applicazioni controverse dopo che hanno trovato irregolarità nella Agenzia di Stato per i bulgari all'estero, che ha rifiutato di collaborare con il Ministero della Giustizia e del procuratore della Corte Suprema di Sofia, in molti casi rilevati incongruenze e comportamenti inappropriati di questa istituzione.
La gente del sud slavo stato FYROM, restano primo nell'elenco ricevuto passaporti bulgari.
Secondo il servizio competente bulgara dal 4578 le persone all'estero che hanno ricevuto la cittadinanza bulgara nei primi nove mesi del 2014, 1.720 sono cittadini di Stato Skopje.
...........