Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Διαπραγματεύονται ...ξεπουλώντας


Μας έχουν ζαλίσει τα … παπαγαλάκια με τις σκληρές διαπραγματεύσεις που κάνει η κυβέρνηση και ο "τσάρος" Χαρδούμπελης. Τώρα αν λέγεται διαπραγμάτευση, η πρακτική του Νασραντίν Χότζα, ή η εν κρυπτώ συνάντηση στο Παρίσι μακριά απο τις κάμερες που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση της συμφοράς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Για να κατανοήσουμε όμως ποιος κυβερνά πραγματικά την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, μας το υπενθυμίζει σε δηλώσεις της η κ. Μέρκελ προσωπικά, η οποία διαμηνύει: δεν θα βγείτε από το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση αυτοβούλως και βέβαια πρέπει να πάρετε το υπόλοιπο του δανείου απο το ΔΝΤ!


Και τα ...εκτελεστικά όργανα, αρχικώς ψελλίζουν κάτι και κατόπιν με χαμηλωμένο το κεφάλι λένε : Jawohl, Mein Führer!
Τελικά, τι στο καλό διαπραγματεύεστε, αφού ήδη τα έχετε δώσει όλα; Ποιον δουλεύετε; Την ίδια στιγμή λοιπόν που υποτίθεται "διαπραγματεύονται", δίνουν σε γερμανικών συμφερόντων εταιρία, μέσω διαγωνισμού λέει το ΤΑΙΠΕΔ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας! Για ψίχουλα... Δηλαδή, να ετοιμαζόμαστε και για νέο «φέσι» στο ΦΠΑ; Το λέω, με δεδομένη την εμπειρία της Χόχτιφ στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος, που έφυγε και άφησε απλήρωτο το ΦΠΑ, περίπου μισό δις! Πάντως με άλλα τόσα χρήματα αγόραζες τα περιφερειακά αεροδρόμια.
ΡΑΦ
..........
Negotiate ... selling out
We have stun the ... budgies with the tough negotiations that the Government and the \ "Tsar \" Chardoumpelis. Now if called trading, the practice of Nasrantin Hoxha, or in secret meeting in Paris away from the cameras used by the coalition of the disaster, that's another story.
But to understand what really governs Greece and Europe in general, we are reminded of a statement of Mrs. Merkel personally, which has a message: we will go by the Memorandum and the loan agreement voluntarily and of course you must get the loan balance from the IMF!
And ... executive bodies, initially chant something and then lowered his head saying: Jawohl, Mein Führer!
Ultimately, what the heck negotiate after you've already given all? Who do you work? At the same time, therefore supposedly \ "bargain \" give a German company interests by invitation says HRADF, the 14 regional airports! For peanuts ... That is, we are preparing for new "fez" in VAT? I say, given the experience of Chochtif airport E. Venizelos, who departed and left unpaid VAT, about half a billion! However other so much money buying the regional airports.
RAF
..........
Negoziare ... il tutto esaurito
Abbiamo stordire i ... pappagallini con i negoziati difficili che il governo e \\\ "\\\ zar" Chardoumpelis. Ora, se chiamato trading, la pratica di Nasrantin Hoxha, o in riunione segreta a Parigi lontano dalle telecamere utilizzate dalla coalizione del disastro, questa è un'altra storia.
Ma per capire cosa governa realmente la Grecia e l'Europa in generale, ci viene ricordato di una dichiarazione della signora Merkel personalmente, che ha un messaggio: andremo dal Memorandum e l'accordo di prestito volontariamente e, naturalmente, è necessario ottenere il saldo del prestito dal Fondo Monetario Internazionale!
E ... organi esecutivi, inizialmente cantare qualcosa e poi abbassò la testa dicendo: Jawohl, Mein Führer!
In ultima analisi, che diamine negoziare dopo aver già dato tutto? Per chi lavori? Allo stesso tempo, quindi presumibilmente \\\ "\\\ negoziare", dare un tedesco interessi aziendali invito dice HRADF, i 14 aeroporti regionali! Per arachidi ... Cioè, ci stiamo preparando per il nuovo "Fez" in IVA? Io dico, vista l'esperienza di Chochtif aeroporto E. Venizelos, che andò e lasciò l'IVA non pagata, circa mezzo miliardo! Tuttavia così tanto denaro comprando gli aeroporti regionali.
RAF
..........
Negociar ... venderse
Hemos aturdir a los ... periquitos con las duras negociaciones que el Gobierno y el \\\\\\\ "\\\\\\\ zar" Chardoumpelis. Ahora bien, si se llama el comercio, la práctica de Nasrantin Hoxha, o en reunión secreta en París lejos de las cámaras utilizadas por la coalición del desastre, eso es otra historia.
Pero para entender lo que realmente gobierna Grecia y Europa en general, se nos recuerda de una declaración de la señora Merkel, personalmente, que tiene un mensaje: vamos a ir por la Escritura de Constitución y el contrato de préstamo de forma voluntaria y, por supuesto, usted debe obtener el saldo del préstamo del FMI!
Y ... los órganos ejecutivos, inicialmente cantar algo y luego bajó la cabeza diciendo: Jawohl, Mein Führer!
En última instancia, ¿qué diablos negociar después de que ya has dado todo? ¿Para quién trabajas? Al mismo tiempo, por lo tanto supuestamente \\\\\\\ "\\\\\\\ negociar", dar a German intereses de la empresa por invitación dice HRADF, los 14 aeropuertos regionales! En el maní ... Es decir, nos estamos preparando para la nueva "fez" en el IVA? Digo, dada la experiencia de Chochtif aeropuerto E. Venizelos, quien partió y se fue sin pagar el IVA, alrededor de la mitad de mil millones! Sin embargo otro tanto dinero en la compra de los aeropuertos regionales.
RAF
..........
Переговоры ... распродажа
Мы оглушить ... волнистых попугайчиков с жестких переговоров, правительство и \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ царь" Chardoumpelis , Теперь при вызове торговля, практика Nasrantin Ходжа, или в тайной встрече в Париже, вдали от камер, используемых коалиции катастрофы, это уже совсем другая история.
Но чтобы понять, что на самом деле управляет Греции и Европы в целом, мы должны помнить о заявлении г-жи Меркель лично, который имеет сообщение: мы пойдем в соответствии с Меморандумом и кредитного договора добровольно и, конечно, вы должны получить остаток кредита от МВФ!
И ... исполнительные органы, первоначально скандировать что-то и опустил голову, говоря: Jawohl, Майн фюрер!
В конечном счете, что, черт возьми переговоры после того как вы уже дали все? Кем вы работаете? В то же время, поэтому, мол, \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ переговоры", дают немецкие интересы компании по приглашению говорит HRADF, 14 региональных аэропортов! Что касается арахиса ... То есть, мы готовимся к новой "СЭЗ" в НДС? Я говорю, учитывая опыт Chochtif аэропорта Е. Венизелос, который покинул и оставил неоплаченный НДС, около полумиллиарда! Однако другие так много денег, покупая региональных аэропортов.
RAF
..........