Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Καρπαζοεισπράκτορες της πολιτικής και στοιχεία σοκ του ΟΟΣΑ

Τι μαρτύριο και αυτό να είσαι πρόεδρος και συμπρόεδρος μιας κυβέρνησης η οποία δεν προλαβαίνει να πει κάτι και την επομένη τρώει το χαστούκι της διάψευσης! Ειλικρινά, αξίζει τον έπαινο αυτή η συγκυβέρνηση της χώρας.
Εξαιρετικά απίθανη μια απόλυτη καθαρή έξοδος στις αγορές! Αυτό ανέφερε ανώτατος αξιωματούχος χθες στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης χωρίς να χρειαστεί κάποιας μορφής βοήθεια η οποία θα απαιτεί να πετύχει συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή και νέα δάνειο και νέο μνημόνιο! Πόσο πιο λαϊκά να το πει ο άνθρωπος!

Τα παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους…
Για να το κατανοήσουν όλοι, ειδικοί και μη, η ένταξη στη λεγόμενη «προληπτική πιστωτική γραμμή» του ESM, είναι το νέο «σικάτο» όνομα, με βάση το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, συνεπάγεται και νέο μνημόνιο. Μόνο στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα δεν θα υπάρξει μνημόνιο. Αυτό όμως σημαίνει η χώρα μας να βγει στις αγορές να δανεισθεί! Και αυτό το απέκλεισε η Κομισιόν! Καταλάβατε;
Ένα εξίσου ηχηρό χαστούκι αλλά και «άδειασμα» του ίδιου του πρωθυπουργού έρχεται από τον γερμανικό Τύπο και από την Frankfurter Rundschau: «Αν πιστέψει κανείς τον Αντώνη Σαμαρά, η Ελλάδα αφήνει την κρίση πίσω της. Ωστόσο, αυτό εκλαμβάνεται από τους περισσότερους Έλληνες ως σκέτη κοροϊδία. Το πρόγραμμα λιτότητας που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα καθ’ υπόδειξη των διεθνών δανειστών επέφερε στη χώρα τη βαθύτερη και διαρκέστερη ύφεση από το τέλος του πολέμου». Τα παπαγαλάκια ακούνε; Το δημοσίευμα αναπαράγει και η Deutsche Welle.
Ο ΟΟΣΑ όμως αναφέρει επίσης και κάτι εξίσου ανησυχητικό και σοβαρό: το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά ένα τρίτο κατά τη διάρκεια της κρίσης και σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού απειλείται από τη φτώχεια, ενώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ενδέχεται να επανέλθει στο δεύτερο μισό του 2014 -μετά από 24 τρίμηνα ύφεσης- και πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης. Επίσης, η ανεργία προβλέπεται για το 2020 στο 20%-22%»! και τέλος, η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, έχει ανοίξει απίστευτα. «Σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν υπάρχουν τόσο ακραίες διαφορές», λέει η έκθεση. Και αυτοί μιλάνε ακόμη για success story! Λίγη τσίπα πια!
...............
Collector Cuff policy and information shocks OECD
What torment and that being president and co-chairman of a government which is not enough time to say something and the next day eating slap the rebuttal! Honestly, it's praise this coalition of the country.
Highly unlikely a total net output in the markets! This senior official said yesterday in Brussels for Greece, noting that Greece will not be able to complete the European bailout program without having some form of assistance which will require to achieve specific goals. That new loan and new memorandum! How much more popular to say man!
The lovebirds have swallowed their tongue ...
To understand it all, specialists and non-inclusion in the so-called "precautionary credit line" of ESM, is the new "chic" name, according to the Statute of the European Support Mechanism, implies new memorandum. Only if you will not use this money will not be memorandum. But does this mean for our country to go to the markets to borrow! And this excluded the commission! Understood?
An equally resounding slap and "emptying" of the same Prime Minister comes from the German press and the Frankfurter Rundschau: «If you believe Antonis Samaras, Greece leaves the crisis behind. However, it is perceived by most Greeks as pure mockery. The austerity plan that must be followed by Greece at the instigation of international lenders led the country deeper and more prolonged recession since the war. " The lovebirds hear? The report reproduces and Deutsche Welle.
The OECD states but also something equally serious and worrying: household income fell by one third during the crisis and almost one quarter of the population at risk of poverty, while in Greece. Greece could come back in the second half of 2014-after 24 quarters of recession and back on the road of development. Also, unemployment is projected for 2020, 20% -22% "! and finally, the gap between rich and poor, has opened incredible. "In no other EU country there are such extreme differences", says the report. And they still talk about success story! Cipa little longer!
...............
Колектор Цуфф политика и информације шокира ОЕЦД
Шта мучење и да је бити председник и ко-председник владе која није довољно времена да кажем нешто, а сутрадан једе Слап тхе реплику! Искрено, то је похвала ова коалиција земље.
Вероватно укупан нето производња на тржиштима! Овај високи званичник изјавио је јуче у Бриселу за Грчку, уз напомену да Грчка неће бити у стању да заврши европску баилоут програм без неког облика помоћи које ће захтевати да се остваре одређени циљеви. Тај нови кредит и нови Меморандум! Колико још популарно рећи човече!
Заљубљене су прогутао свој језик ...
Да би то разумео све, стручњаци и не укључивање у такозваном "предострожности кредитне линије" на ЕСМ, је нова "шик" име, према Статуту механизма европске подршке, подразумева нови меморандум. Само ако нећете користити овај новац неће бити меморандум. Али, да ли то значи да наша земља да иде на тржиште да се задужују! И то искључује комисију! Јасно?
Подједнако одјекује Слап и "пражњење" од истог премијера долази из немачке штампе и Франкфуртер Рундсцхау: «Ако верујете Антонис Самарас, Грчка напушта кризу иза себе. Међутим, што се сматра већина Грка као чиста обмана. План штедње које мора бити праћено Грчке на подстицај међународних кредитора довела земљу дубље и дуже рецесије после рата. " Заљубљене чујеш? Извештај репродукује и Деутсцхе Велле.
ОЕЦД државе, али и нешто једнако озбиљно и забрињавајуће: приход домаћинства пао за трећину током кризе и скоро једна четвртина популације у ризику од сиромаштва, док је у Грчкој. Грчка би могла да се врати у другој половини 2014-после 24 квартала рецесије и назад на путу развоја. Такођер, незапосленост је пројектован за 2020. годину, 20% -22% "! и на крају, јаз између богатих и сиромашних, отворио невероватно. "Ни у једној другој земљи ЕУ постоје такве екстремне разлике", каже се у извештају. И они и даље говоре о причи о успеху! Ципа мало!
...............
Коллектор манжеты политика и информация шокирует ОЭСР
Что мучение и что, будучи президентом и сопредседатель правительства, которое не хватает времени, чтобы что-то сказать, и на следующий день едят пощечину опровержение! Честно говоря, это похвала эта коалиция страны.
Очень вряд ли общая чистая продукция на рынках! Это высокопоставленный чиновник заявил вчера в Брюсселе для Греции, отметив, что Греция не сможет завершить европейскую программу спасения, не имея иную форму помощи, которая потребуется для достижения конкретных целей. Это новый кредит и новый меморандум! Сколько еще модно говорить человеку!
В влюбленным проглотил свой язык ...
Чтобы понять все это, специалисты и невключение в так называемой «превентивной кредитной линии» ЭОР, это новый "шик" имя, в соответствии с Положением о Европейском механизме поддержки, предполагает новый меморандум. Только если вы не будете использовать эти деньги не будут меморандум. Но это означает для нашей страны идти на рынки, чтобы одолжить! И это исключено комиссию! Понял?
Не менее звонкую пощечину и "опорожнение" из той же премьер-министра происходит от немецкой прессе и Frankfurter Rundschau: «Если вы считаете, Антонис Самарас, Греция покинет кризис позади. Тем не менее, он воспринимается большинством греков как чистое издевательство. План жесткой экономии, которые должны последовать Греции по наущению международных кредиторов во главе страна все глубже и более длительная рецессия со времен войны ". В неразлучники услышать? В докладе воспроизводит и Deutsche Welle.
ОЭСР государства, но и что-то столь же серьезным и тревожным: доходы домашних хозяйств упали на треть в период кризиса и почти четверть населения на грани бедности, в то время как в Греции. Греция может вернуться во второй половине 2014-после 24 кварталов спада и вернуться на путь развития. Кроме того, уровень безработицы, по прогнозам на 2020 год, 20% -22% "! и, наконец, разрыв между богатыми и бедными, открыл невероятное. "Ни в одной другой стране ЕС есть такие крайние различия", говорится в докладе. И они еще говорят о истории успеха! Cipa немного дольше!
...............
La politica e l'informazione Collector Cuff Ammortizzatori OCSE
Che tormento e che essere presidente e co-presidente di un governo che non è abbastanza tempo per dire qualcosa e il giorno dopo a mangiare schiaffo alla confutazione! Onestamente, è lode questa coalizione del paese.
Altamente improbabile una potenza netta totale nei mercati! Questo alto funzionario ha detto ieri a Bruxelles per la Grecia, notando che la Grecia non sarà in grado di completare il programma di salvataggio europeo senza avere una qualche forma di assistenza che richiederà per raggiungere obiettivi specifici. Questo nuovo prestito e nuovo memorandum! Quanto più popolare per dire l'uomo!
I piccioncini hanno inghiottito la loro lingua ...
Per capire tutto, specialisti e non iscrizione della cosiddetta "linea di credito precauzionale" di ESM, è il nuovo nome di "chic", secondo lo statuto del Meccanismo europeo di sostegno, implica nuovo memorandum. Solo se non si utilizza questo denaro non sarà memorandum. Ma questo significa per il nostro paese per andare al mercato a prendere in prestito! E questo esclusa la commissione! Capito?
Un schiaffo altrettanto clamoroso e "svuotamento" dello stesso primo ministro viene dalla stampa tedesca e la Frankfurter Rundschau: «Se credi Antonis Samaras, la Grecia lascia la crisi alle spalle. Tuttavia, è percepita dalla maggior parte dei greci come presa in giro puro. Il piano di austerità che deve essere seguita dalla Grecia su iniziativa di istituti di credito internazionali, ha portato il paese più profonda e la recessione più prolungata dopo la guerra. " I piccioncini sentono? La relazione riproduce e Deutsche Welle.
L'OCSE membri, ma anche qualcosa di altrettanto grave e preoccupante: il reddito delle famiglie è sceso di un terzo durante la crisi e quasi un quarto della popolazione a rischio di povertà, mentre in Grecia. La Grecia potrebbe tornare nella seconda metà del 2014, dopo 24 trimestri di recessione e di nuovo sulla strada dello sviluppo. Inoltre, la disoccupazione è previsto per il 2020, il 20% -22% "! e, infine, il divario tra ricchi e poveri, ha aperto incredibile. "In nessun altro paese dell'UE ci sono tali differenze estreme", dice il rapporto. E ancora parlare di storia di successo! Cipa po 'di più!
...............