Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Το …φάντασμα του Σημίτη οδηγεί τις εξελίξεις

Την στρατηγική πρόθεσή του που είναι η ανασύνθεση του λεγόμενου ευρύτερου «προοδευτικού χώρου» και η διασφάλιση της ηγεμονίας του, έχει βάλει σε τροχιά υλοποίησης ο Σημίτης. Όποιος ενθυμείται το είχε ανακοινώσει όντας πρωθυπουργός πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει αναβίωση του λεγόμενης «κεντροαριστερής κυβέρνησης», γεγονός το οποίο προσπαθούν να κάνουν πράξη οι εναπομείναντες στο πρώην ΠΑΣΟΚ, νυν Δημοκρατική Παράταξη με το εγχείρημα της «Ελιάς».
Το επόμενο βήμα βεβαίως θα είναι η συνένωση εκ νέου των «κεντροαριστερών» ή πιο σωστά «εκσυγχρονιστών» μεταξύ των οποίων «Ποτάμι», «Ελιά», «ΔΗΜΑΡ» και όσα πολιτικά υπολείμματα δεν έχουν πολιτική στέγη. Ο στόχος όμως του Σημίτη παλαιόθεν είναι η «συγχώνευση» ή συνένωση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το είχε τότε αναφέρει. Για την επίτευξη των στόχων αυτών πρωτίστως όμως θα προχωρήσουν στην πρώτη υπέρβαση: διάλυση της κυβερνητικής συμφωνίας με τη ΝΔ με κάποιο πρόσχημα και εκ των πραγμάτων προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ήδη υπάρχει έντονο παρασκήνιο με επίκεντρο τα προαναφερθέντα. Οπότε, από τους καραμανλικούς το περιμένουμε από τον Σημίτη μας έρχεται.
...................
The ... Ghost Simitis leads the way
The strategic intention of which is the reconstruction of the so-called general "progressive space" and ensuring its hegemony, has put in an implementation trajectory Simitis. Anyone who remembers the Prime Minister had been announced before about twenty years. What does this mean This means reviving the so-called "center-left government", which try to make practice remaining in the former PASOK, now Democratic side with the attempt to "Olive". The next step of course will be the reunion of the "center-left" or more correctly "modernizers" including "River", "olive", "DIMAR" and what political residues not have a home policy. However, the focus of longstanding Simitis is the "merger" or combination with SYRIZA, as he had then said. To achieve these objectives primarily but will move to first exceeded: dissolution of the government agreement with ND with a pretext and de facto early elections. Already there is intense background centered above. So, by the Karamanlis expect our Simitis coming.
........."...........
... Il fantasma di Simitis apre la strada
L'intento strategico è che la ricostruzione della cosiddetta generale "spazio progressista 'e garantire la sua egemonia, ha messo in orbita implementazione Simitis. Chi si ricorda il primo ministro aveva annunciato prima di essere una ventina di anni. Che cosa significa questo Ciò significa rivivere il cosiddetto "governo di centro-sinistra", che cercano di rendere la pratica rimanendo nella ex PASOK, Allineamento ora Democratica con il progetto di 'Olive'. Il passo successivo del corso sarà la riunione del "centro-sinistra" o più correttamente "modernizzatori", tra cui "fiume", "Olive", "DIMAR" e ciò che non è politicamente tetto politico. Tuttavia, al centro di lunga data Simitis è la 'fusione' o una combinazione di SYRIZA, come aveva detto allora. Per raggiungere questi obiettivi in primo luogo, ma si muoverà da superare prima: lo scioglimento del contratto di governo con ND con qualche pretesto e le elezioni anticipate di fatto. C'è già un forte background centrato sopra. Così, dal Karamanlis si aspettano Simitis viene.
.........................
... Дух је Симитис води пут
Стратешки Намера која је реконструкција тзв опште "прогресивне" и обезбеђивање простора своју хегемонију, ставио у имплементацији путањи Симитис. Свако ко се сећа премијера је најављена прије двадесетак година. Шта то значи То значи оживљавање тзв "влада левог центра", који покушавају да праксу преостало у бившој ПАСОК, сада Демократска страну са покушајем да се "Маслиново". Следећи корак ће наравно бити окупљање у "левог центра" или тачније "модернисти", укључујући "Ривер", "Оливе", "ДИМАР" и какве политичке остаци не имате кућну политику. Међутим, фокус дугогодишњег Симитис је "спајање" или комбинација са СИРИЗА, као што је тада рекао. За постизање ових циљева, пре свега, али ће прећи на прво премашио: распад споразума владе са НД са изговором и де фацто превремених избора. Већ постоји интензивна позадина центриран изнад. Дакле, по Караманлис очекују наш Симитис долази.
..................
... Призрак Симитисом ведет путь
Стратегическое намерение, что реконструкция так называемой общей «прогрессивной пространства» и обеспечить свою гегемонию, ввела в реализации орбита Симитисом. Тот, кто помнит премьер-министра объявил до того около двадцати лет. Что это значит Это означает, возрождая так называемый «левоцентристской коалиции," которые пытаются сделать практику оставшиеся в бывшем ПАСОК, в настоящее время Демократической Выравнивание с проектом "Olive". Следующим шагом, конечно, будет воссоединение "левоцентристской" или вернее "модернизаторов" в том числе "реки", "Olive", "DIMAR" и то, что остается политически не политическая крыша. Тем не менее, в центре внимания давней Симитисом является «слияние» или сочетание СИРИЗА, как он потом сказал. Для достижения этих целей в первую очередь, но будет двигаться сначала преодолеть: роспуск правительства соглашение с НД с каким-то предлогом и де-факто досрочных выборов. Существует уже сильный фон в центре выше. Так, по Караманлиса ожидать Симитиса приходит.