Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Η Μέρκελ μιλάει για ανθρώπινα Δικαιώματα!!

Η υποκρισία στο μεγαλείο της! Η κυρία Μέρκελ μιλάει για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με αφορμή το τείχος του Βερολίνου! Ποιος το λέει αυτό; Ο άνθρωπος που
ισοπέδωσε και ισοπεδώνει κράτη και λαούς με την νεοναζιστική της οικονομική πολιτική που επιβάλλει στην Ευρώπη. Ο άνθρωπος που χρηματοδοτεί το πιόνι των ΗΠΑ και πραξικοπηματία πρωθυπουργό της Ουκρανίας Α. Γιάτσενιουκ, να χτίσει το νέο τείχος της ντροπής στα σύνορα με τη Ρωσία.

Και μάλιστα το ονόμασε χαιδευτικά «νέο σινικό τείχος»! Η υποκρισία της Μέρκελ δεν σταματάει εδώ καθώς χρηματοδότησε (η Ε.Ε.) να χτιστεί το τείχος στον Έβρο, στα σύνορα με την Τουρκία. Ήδη ακτιβιστές Γερμανοί γκρεμίζουν το κομμάτι του τείχους στη Βουλγαρία και κατευθύνονται στην Ελλάδα. Κυρία Μέρκελ, γιατί δεν λέτε στο πολιτικό ανδρείκελο του Κιέβου να γκρεμίσει το τείχος που χτίζει;
................
Merkel talking about human rights !!
Hypocrisy at its best! Merkel speaks for violation of human rights on the occasion of the Berlin Wall! Who says so? Man
leveled and flattened states and peoples of the neo-Nazi economic policy imposed in Europe. The man who financed the pawn of the US and the former rebel Prime Minister of Ukraine A. Giatseniouk to build the new wall of shame on the border with Russia. And even affectionately named "new Chinese wall"! Merkel's hypocrisy does not stop here as well funded (the EU) to build the wall in Evros border with Turkey. Already activists Germans pull down part of the wall in Bulgaria and directed in Greece. Mrs Merkel, why not tell the political dummy Kiev to tear down the wall that builds?
................
Меркелова говори о људским правима !!
Лицемерје у свом најбољем! Меркелова говори за кршење људских права поводом Берлинског зида! Ко то каже? Човек
изравнати и згњечена државе и народи неонацистичке економске политике наметнуте у Европи. Човек који је финансирао пешака САД и бившег побуњеника премијера Украјине А. Гиатсениоук да изгради нови зид срама на граници са Русијом. Па чак и од милоште назван "Нови кинески зид"! Меркелове лицемерје не овде заустави, као и финансира (ЕУ) да се изгради зид у Еврос границе са Турском. Већ активиста Немци оборе део зида у Бугарској и режирао у Грчкој. Мрс Меркелова, зашто не рећи политичку лажну Кијеву да сруши зид који гради?
................
Меркель говорить о правах человека !!
Лицемерие в лучшем виде! Меркель выступает за нарушения прав человека по случаю Берлинской стены! Кто это говорит? Человек
выровненные и плоские государства и народы неонацистской экономической политики, введенного в Европе. Человек, который финансировал пешку США и бывшего повстанческого премьер-министра Украины А. Giatseniouk построить новую стену позора на границе с Россией. И даже ласково назвал "новой китайской стены"! Лицемерие Меркель не останавливается, а финансируется (ЕС), чтобы построить стену в Эвроса границы с Турцией. Уже активисты немцы снести часть стены в Болгарии и направлен в Греции. Г-жа Меркель, почему бы не сказать политический манекен Киев снести стену, которая строит?
................
Merkel parla di diritti umani !!
L'ipocrisia al suo meglio! Merkel parla di violazione dei diritti umani in occasione del muro di Berlino! Chi lo dice? Uomo
stati livellati e appiattite e popoli della politica economica neo-nazista imposto in Europa. L'uomo che ha finanziato la pedina degli Stati Uniti e l'ex primo ministro ucraino ribelle A. Giatseniouk per la costruzione del nuovo muro della vergogna, al confine con la Russia. E anche affettuosamente chiamato "nuova muraglia cinese"! L'ipocrisia della Merkel non si ferma qui e finanziato (UE) per la costruzione del muro di confine di Evros con la Turchia. Già attivisti tedeschi tirano giù una parte del muro in Bulgaria e diretto in Grecia. La signora Merkel, perché non dire la politica manichino Kiev per abbattere il muro che costruisce?
................
Merkel habla de los derechos humanos !!
La hipocresía en su máxima expresión! Merkel habla por violación de los derechos humanos con motivo del Muro de Berlín! ¿Quién lo dice? Hombre
los estados y los pueblos de la política económica neo-nazi impuesta en Europa niveladas y aplanadas. El hombre que financió el peón de los EE.UU. y el ex primer ministro rebelde de Ucrania A. Giatseniouk para construir el nuevo muro de la vergüenza en la frontera con Rusia. E incluso cariñosamente llamada "nueva muralla china"! La hipocresía de Merkel no se detiene aquí, así financiada (la UE) para la construcción del muro en la frontera con Turquía Evros. Ya activistas alemanes tiran abajo parte de la pared en Bulgaria y dirigidas en Grecia. La señora Merkel, ¿por qué no dice la política ficticia Kiev a derribar el muro que construye?