Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Πούτιν - Τζινγκπίνγκ καταργούν το δολάριο στις μεταξύ των συναλλαγές και εισάγουν το κινέζικο γουάν

Νέο βαρύ πλήγμα στις ΗΠΑ από Κίνα – Ρωσία
Του Απόστολου Χ. Ρόσσιου
Η στρατηγική Πούτιν στη διεθνή πολιτικοοικονομική σκακιέρα είναι κορυφαία και αυτό έχει αποτυπωθεί και στην πρόσφατη γνωστή λίστα Forbes, με την πρωτιά του. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ρώσο ηγέτη είναι η σταθερή και σταδιακή υλοποίησή της στρστηγικής. Με βάση αυτή την πρακτική και το σκεπτικό, προχώρησε με σταθερά βήματα στη δημιουργία της ένωσης κρατών BRICS.

Πρόκειται για μια ένωση κρατών που την συναποτελούν σχεδόν τα τρία πέμπτα του πληθυσμού της γης και που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στο μέλλον ανά την υφήλιο. Μεταξύ των συμφωνιών που διέπουν τα κράτη – μέλη είναι και η πρόταση Πούτιν για την κατάργηση του δολαρίου στις μεταξύ των συναλλαγές. Έτσι ως συναλλακτικό απόθεμα δεν θα είναι το δολάριο αλλά το κινέζικο γουάν. Αυτό - ως είναι φυσικό - προκαλεί ισχυρό οικονομικό σοκ στις ΗΠΑ καθώς εκτοπίζεται σταδιακά από τις παγκόσμιες οικονομικές συναλλαγές και την ίδια στιγμή ισχυροποιείται το κινεζικό νόμισμα και καθιερώνεται ως νόμισμα συναλλαγματικού αποθέματος.
Και αυτό είναι σαφές τι σημαίνει στην παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου. Στο πλαίσιο λοιπόν της εφαρμογής των συμφωνιών των κρατών BRICS, σταδιακά εγκαταλείπεται το δολάριο. Έτσι μετά την υπογραφή πριν από λίγες ημέρες της προέδρου της Αργεντινής Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ με τον Κινέζο ομόλογό της Σι Τζινγκπίνγκ για εισαγωγή του κινεζικού νομίσματος γουάν στις συναλλαγές, σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράφει στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του μια ανάλογη συμφωνία. Την κατάργηση δηλαδή του δολαρίου στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ρωσίας - Κίνας και τη χρήση του κινέζικου γουάν. Ο ρώσος ηγέτης βρίσκεται στο Πεκίνο με αφορμή τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής για την Οικονομική Συνεργασία Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στην οποία θα λάβουν μέρος 21 χώρες στην περιοχή του Ειρηνικού. Σήμερα αναμένεται και ο προεδρος των ΗΠΑ στην Κίνα.
Ωστόσο, πρεπει μα σημειωθεί επίσης ότι με την επιδείνωση των σχέσεων με τη Δύση, η Μόσχα έχει στραφεί στην ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών με τις χώρες των BRICS (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία και Νότια Αφρική) καθώς και με τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Γεγονός που σημαίνει ότι η Ε.Ε. χάνει σιγά σιγά έναν βασικό εμπορικό εταίρο με ότι αυτό συνεπάγεται. Και σίγουρα δεν είναι προς όφελος της Ευρώπης. Και αυτό γίνεται διότι το διευθυντήριο των Βρυξελλών είναι προσδεμένο στο άρμα των ΗΠΑ και Άγεται και φέρεται κατά πως βούλεται η Ουάσιγκτον.
................
Putin - Tzingkpingk abolish the dollar in trade between the importing and the Chinese yuan
New heavy blow to the US from China - Russia
Of Apostles Ch. Rossios
Putin's strategy in the international political and economic chessboard is top and this has reflected in the recent list of known Forbes, his first. But what is of particular importance for the Russian leader is the steady and gradual implementation strstigikis. Based on this concept, and the reasoning proceeded steadily in creating the Association of BRICS. It is a union of states which make up almost three-fifths of the world's population and which aspires to dominate the future of the world. Among the agreements governing Member - States and Putin's proposal to abolish the dollar in between transactions. So as a stock transaction would not be the dollar but the Chinese yuan. This - as is natural - causes strong economic shock in the US as well as gradually displaced by global financial transactions and at the same time stronger Chinese currency and established as a reserve currency.
And it is clear what the global dominance of the dollar. Within the framework of the implementation of agreements between Member BRICS, gradually abandoning the dollar. So after signing a few days ago the President of Argentina Cristina Fernández de Kirchner with his Chinese counterpart Si Tzingkpingk to enter the Chinese currency yuan in trade, today the Russian President Vladimir Putin signed in Beijing with his Chinese counterpart, a similar agreement. Eliminating that dollar economic and trade between Russia - China and the use of the Chinese yuan. The Russian leader is in Beijing to mark the two-day summit of the Economic Cooperation Asia - Pacific (APEC) which will take place in 21 countries in the Pacific region. Today expected and the chairman of the US in China.
However, but should also be noted that the deterioration of relations with the West, Moscow has focused on strengthening economic and trade ties with the countries of BRICS (Brazil, China, India and South Africa) as well as other Asian countries and the countries of Latin America.
Which means that the EU slowly loses a key trading partner with all that this entails. And certainly not for the benefit of Europe. And this is because the directors of Brussels is bound to the chariot of the US and conducted and reported in Washington that He wills.
................
Путин - Тзингкпингк укидање долар у трговини између увоза и кинеског јуана
Нови тежак ударац за САД из Кине - Русија
Апостола цх. Россios
Стратегија Путинова на међународном политичком и економском шаховској табли је врх и то се одразило на недавном листу познатих Форбес, његова прва. Али, оно што је од посебног значаја за руски лидер је на сталан и постепену имплементацију стрстигикис. На основу овог концепта, а образложење наставио стално у стварању Удружења БРИЦ. То је савез држава које чине скоро три петине светске популације и која претендује да доминира будућност света. Међу споразумима који регулишу члан - државе и предлог Путина о укидању долар између трансакцијама. Дакле, као акционарско трансакција не би долар, али кинеског јуана. То - као што је природно - изазива јак економски шок у САД, као и постепено расељених глобалних финансијских трансакција и истовремено јача кинеске валуте и основана као резервна валута.
И то је јасно шта глобална доминација долара. У оквиру спровођења споразума између чланица БРИЦ, постепено напуштање долара. Дакле, након потписивања пре неколико дана Председник Аргентине Кристина Киршнер са својим колегом Кинески Си Тзингкпингк да уђе кинеске валуте јуана у трговини, данас руски председник Владимир Путин потписао у Пекингу са својим кинеским колегом сличног споразума. Елиминисање да долар економска и размена између Русије - Кине и коришћењу кинеског јуана. Руски лидер је у Пекингу поводом дводневни самит о економској сарадњи Азија - Пацифик (АПЕЦ) који ће се одржати у 21 земаља у пацифичком региону. Данас очекује и председник САД у Кини.
Међутим, већ треба напоменути да погоршање односа са Западом, Москва је фокусиран на јачање економске и трговинске везе са земљама БРИЦ (Бразил, Кина, Индија и Јужна Африка), као и осталих азијских земаља и земље Латинске Америке.
Што значи да је ЕУ полако губи кључну трговински партнер са свим што уз то иде. И сигурно не за добробит Европе. А то је зато што су директори Бриселу везан за кочије на САД и спроведена и пријавио у Вашингтону да је Он хоће.
................
Путин - Tzingkpingk отменить доллар в торговле между импортирующей и китайского юаня
Новый тяжелый удар по США из Китая - Россия
Из апостолов гл. Rossios
Стратегия Путина в международной политической и экономической шахматной доске является высшим, и это отражено в недавнем списке известных Forbes, его в первую очередь. Но то, что имеет особое значение для российского лидера является устойчивый и постепенные strstigikis реализации. Основываясь на этой концепции, и рассуждения исходили стабильно в создании Ассоциации БРИКС. Это союз государств, которые составляют почти три пятых населения земного шара и который стремится доминировать на будущее мира. Среди соглашений, регулирующих пользователя - государства и предложение Путина об отмене доллара между сделок. Так как фондовые операции не будет доллар, но китайский юань. Это - как естественно - вызывает сильную экономический шок в США, а также постепенно вытесняется глобальных финансовых операций и в то же время сильнее китайской валюты и создан в качестве резервной валюты.
И это понятно, что глобальное доминирование доллара. В рамках реализации соглашений между членами БРИКС, постепенно отказываясь от доллара. Таким образом, после подписания несколько дней назад президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер со своим китайским коллегой Си Tzingkpingk чтобы выйти на китайский валюты юаня в торговле, сегодня президент России Владимир Путин подписал в Пекине со своим китайским коллегой, аналогичного соглашения. Устранение что доллар экономический и торговый оборот между Россией - Китай и использования китайского юаня. Глава России находится в Пекине по случаю двухдневный саммит по вопросам экономического сотрудничества Азиатско - Тихоокеанского региона (АТЭС), который пройдет в 21 странах в Тихоокеанском регионе. Сегодня ожидается и председатель США в Китае.
Тем не менее, но следует отметить, что ухудшение отношений с Западом, Москва сосредоточилась на укреплении торгово-экономических связей со странами БРИКС (Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка), а также других азиатских стран и страны Латинской Америки.
Это означает, что ЕС медленно теряет ключевую торгового партнера со всем, что это влечет за собой. И, конечно, не в пользу Европы. И это потому, что руководители Брюсселе связан с колесницы США и проведены и представлены в Вашингтоне, что Он пожелает.
................
Putin - Tzingkpingk abolire il dollaro negli scambi tra l'importazione e lo yuan cinese
Nuovo duro colpo negli Stati Uniti dalla Cina - Russia
Di Apostoli Ch. Rossios
Strategia di Putin nello scacchiere politico ed economico internazionale è superiore e questo ha riflesso nel recente elenco di nota Forbes, il suo primo. Ma ciò che è di particolare importanza per il leader russo è il strstigikis attuazione costante e graduale. Sulla base di questo concetto, e il ragionamento procede costantemente nel creare l'Associazione dei BRICS. Si tratta di una unione di Stati che costituiscono quasi i tre quinti della popolazione mondiale e che aspira a dominare il futuro del mondo. Tra gli accordi che disciplinano gli Stati - membri e la proposta di Putin di abolire il dollaro tra le transazioni. Così come un'operazione azionario non sarebbe il dollaro, ma lo yuan cinese. Questo - come è naturale - provoca una forte scossa economica negli Stati Uniti, così come a poco a poco spostato da operazioni finanziarie globali e al tempo stesso più forte moneta cinese e stabilito come valuta di riserva.
Ed è chiaro quale sia il dominio globale del dollaro. Nel quadro dell'attuazione di accordi tra gli Stati BRICS, abbandonando gradualmente il dollaro. Così, dopo aver firmato qualche giorno fa il presidente dell'Argentina Cristina Fernández de Kirchner con il suo omologo cinese Si Tzingkpingk di inserire la valuta cinese yuan nel commercio, oggi il presidente russo Vladimir Putin ha firmato a Pechino con il suo omologo cinese, un accordo analogo. L'eliminazione di quel dollaro economica e commerciale tra la Russia - la Cina e l'uso dello yuan cinese. Il leader russo è a Pechino in occasione del summit di due giorni della cooperazione economica Asia - Pacifico (APEC) che si svolgerà in 21 paesi nella regione del Pacifico. Oggi previsto e il presidente degli Stati Uniti in Cina.
Tuttavia, ma dovrebbe anche essere notato che il deterioramento dei rapporti con l'Occidente, Mosca si è concentrata sul rafforzamento dei legami economici e commerciali con i paesi del BRICS (Brasile, Cina, India e Sud Africa), così come altri paesi asiatici e i paesi dell'America Latina.
Il che significa che l'UE lentamente perde un partner commerciale chiave con tutto ciò che questo comporta. E non certo per il bene dell'Europa. E questo perché i direttori di Bruxelles è destinato al carro degli Stati Uniti e condotte ei loro esiti a Washington che Egli vuole.
................