Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ο πραγματικός ηγέτης και οι προσκυνημένοι κυβερνήτες


Ο ηγέτης της Αιγύπτου στρατηγός Ελ Σίσι, επιστρέφει στο Κατάρ τα 2,5 δις της "ενίσχυσης" που είχε λάβει ο εντολοδόχος της συμμορίας των δυτικών και της μουσουλμανικής αδελφότητας, Μόρσι, στο διάστημα της διακυβέρνησης του. Τα είχε πάρει προφανώς για να οδηγήσει την Αίγυπτο δέσμια στους παγκόσμιους εκβιαστές, δέσμια στους διεθνείς τοκογλύφους.


Ανάλογες κινήσεις όπως αυτή του Σίσι, προφανώς, τις κάνουν ηγέτες που σέβονται την ιστορία των λαών τους, τους πολίτες των χωρών που διοικούν, όπως οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Βενεζουέλας, της Ρωσίας, της Συρίας κλπ.
Οι δικοί μας βέβαια δεν είναι αυτού του διαμετρήματος. Δεν τόλμησαν, να κάνουν κάτι τέτοιο. Προτίμησαν να προκαλέσουν με τις αποφάσεις τους ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, παρά να "συγκρουστούν με τους δανειστές" υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της χώρας των!
Ο ηγέτης Ελ Σίσι απελευθέρωσε την Αίγυπτο, άλλαξε την γεωστρατηγική πολιτική της χώρας του, σύναψε συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα με την Ρωσία και αμυντικές, οικονομικές συμφωνίες με την Κίνα, διώχνοντας και διαλύοντας τους φασίστες "αδελφούς μουσουλμάνους" που χρηματοδοτούσε η συμμορία των ΗΠΑ. Έτσι συμπεριφέρονται οι πραγματικοί ηγέτες. Οχι όπως τα φοβισμένα ανθρωπάκια και οι προσκυνημένοι εντολοδόχοι της συμμορίας του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος!
ΡΑΦ
..........
The real leader and proskinymenoi rulers

The leader of Egypt General El Sisi, returns to Qatar 2.5 billion of \ "aid \" who had received the representative of the gang the west and the Muslim Brotherhood, tenons, over their governance. She had obviously gotten to lead Egypt captive to global extortionists, captive international moneylenders.
Similar movements like that of Sissi, obviously, make them leaders who respect the history of their people, citizens of countries that run as the presidents of Argentina, Venezuela, Russia, Syria, etc.
Our people are certainly not of this caliber. Did not dare to do so. They preferred to lead with their decisions humanitarian crisis in Greece, but \ "collide with lenders \" defending the country's interests!
The leader El Sisi liberated Egypt changed the geostrategic of the country's policy, signed strategic agreements with Russia and defense, economic agreements with China, expelling and dissolving the fascist \ "Muslim brothers \" that funded the US gang. So the real leaders behave. Not as frightened weaklings and proskinymenoi attorneys gang of international financial crime!
RAF
..........
Настоящий лидер и proskinymenoi правители

Лидер Египта Генеральной Эль-Сиси, возвращается в Катаре 2,5 млрд \\\ "\\\ помощи», который был представителем банды на запад и Братья-мусульмане, шипы, по их управлению. Она, очевидно, получил вести Египет в плен к глобальным вымогателей, в неволе международных ростовщиков.
Похожие движениями, такими как Сисси, очевидно, сделать их лидеров, которые уважают историю своего народа, граждан стран, которые работают в президенты Аргентины, Венесуэлы, России, Сирии и т.д.
Наши люди, конечно, не такого калибра. Не смеют делать так. Они предпочитали вести с их решениями гуманитарный кризис в Греции, но \\\ "сталкиваются с кредиторами \\\" отстаивает интересы страны!
Лидер Эль-Сиси освободили Египет изменил геостратегических политики страны, подписала стратегические соглашения с Россией и обороны, экономические соглашения с Китаем, изгнав и растворения фашистов \\\ "\\\ братьев-мусульман", которые финансировали США банды. Таким образом, реальные лидеры ведут себя. Не так, как испуганные слабаки и proskinymenoi адвокаты банда международной финансовой преступности!
RAF
..........
Прави лидер и проскинименои владари

Лидер Египт генерала Ел Сиси, враћа се у Катару 2.5 милијарди од \\\\\\\ "\\\\\\\ помоћ" која је била представник банде запад и Муслиманско братство, Тенонс, над њиховом управљању. Она је очигледно стечен да води Египат заробљеног у глобалним изнуђивача, заробљеним међународних зајмодаваца.
Слични покрети попут који од Сисси, очигледно, да им лидере који поштују историју својих људи, грађани земаља које се покрећу као председници Аргентине, Венецуеле, Русије, Сирије, итд
Наши људи су свакако није од овог калибра. Нису смели да учини. Они више воле да доведе са својим одлукама хуманитарне кризе у Грчкој, али \\\\\\\ "сударају са кредитори \\\\\\\" интереса одбрани земље!
Лидер Ел Сиси ослободили Египат променио геостратешки политике земље, потписали споразуме са Русијом стратешке и одбране, економским споразумима са Кином, протерују и растварање фашисти \\\\\\\ "муслиманску браћу \\\ \\\\ "који финансира амерички банду. Тако прави лидери понашају. Не као слабићи и уплашени проскинименои адвокати банда међународног финансијског криминала!
РАФ
..........
Il vero leader e governanti proskinymenoi

Il leader di Egitto Generale El Sisi, torna in Qatar 2,5 miliardi di \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ aiuti" che aveva ricevuto il fiduciario della banda ovest e la Fratellanza Musulmana, tenoni, sulla loro governance. Aveva evidentemente ottenuto a portare in Egitto prigioniero estorsori globali, usurai internazionali in cattività.
Movimenti simili come quella di Sissi, ovviamente, a fare i leader che rispettano la storia del loro popolo, i cittadini dei paesi che funzionano come i presidenti di Argentina, Venezuela, Russia, Siria, ecc
Il nostro popolo non sono certo di questo calibro. Non ha il coraggio di farlo. Hanno preferito a guidare con le loro decisioni di crisi umanitaria in Grecia, ma \\\\\\\\\\\\\\\ "si scontrano con i finanziatori \\\\\\\\\\\\\\\" difendere gli interessi del paese!
Il leader El Sisi ha liberato l'Egitto ha cambiato la geostrategico della politica del paese, ha firmato accordi strategici con la Russia e di difesa, accordi economici con la Cina, l'espulsione e dissoluzione fascisti \\\\\\\\\\\\\ \\ "fratelli musulmani \\\\\\\\\\\\\\\" che ha finanziato il gruppo statunitense. Così i veri leader si comportano. Deboli Non come spaventata e avvocati proskinymenoi banda di criminalità finanziaria internazionale!
RAF
..........