Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Αρπάζουν τα σπίτια για ...ψίχουλα


  Tο παράδειγμα της Ισπανίας και στην Ελλάδα σε ακόμη πιο ακραία μορφή
Μα δεν μιλάει κανείς; Δεν εγείρεται κανείς; Δεν ξεσηκώνετε κανείς; Πως είναι δυνατόν να δεχθεί άκριτα η αντιπολίτευση αυτό το απίστευτο τερατούργημα, που εφηύραν για να προσπεράσουν τα δικαστήρια οι φωστήρες του υπουργείου Οικονομικών; Ο μέγας Χαρδούμπελης που διαπραγματεύεται σκληρά με τους δανειστές – τοκογλύφους, όπως λένε τα εγχώρια παπαγαλάκια, ο άνθρωπος που δεν είναι από το Κολωνάκι όπως λέει ο ίδιος, πως το υπογράφει αυτό; Αυτό εξυπηρετεί τους πολίτες ή τους τοκογλύφους που θα αρπάξουν τα σπίτια του κοσμάκη;

Και εξηγώ: Μια ρύθμιση βόμβα την οποία έκρυβαν επιμελώς για οκτώ μήνες, συμπεριέλαβαν στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση Χαρδούμπελη, οι πλειστηριασμοί ακινήτων για χρέη προς τις τράπεζες από το 2015 θα διενεργούνται με τιμές εκκίνησης τις πολύ χαμηλές εμπορικές αξίες αντί των αρκετά πιο υψηλών αντικειμενικών τιμών. Τι σημαίνει αυτό; Ένας ιδιοκτήτης είχε αγοράσει το σπίτι με βάση την τότε εμπορική του αξία 200.000 ευρώ και τώρα το βγάζουν στο σφυρί με βάση επίσης την εμπορική του αξία που πλέον βρίσκεται πολύ χαμηλά. Δηλαδή το πλειστηριάζουν με εκκίνηση 50.000 ευρώ που κοστίζει σήμερα! Καταλαβαίνετε ότι του παίρνουν το σπίτι για ένα κομμάτι ψωμί αφενός και επιπλέον τον έχουν συνεχώς χρεωμένο διότι με την τιμή αυτή δεν θα ξεχρεώσει το προηγούμενο χρέος που έχει στην τράπεζα! Επίσης, από τις αρχές του νέου έτους θα γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που σημαίνει ότι παρακάμπτονται έμμεσα τα δικαστήρια, και μάλιστα χωρίς να μπορεί να αντιδράσει ο ιδιοκτήτης. Τελικά, υπάρχει ακόμη κάποιος πολίτης αυτής της χώρας που να πιστεύει ότι αυτός ο θίασος που "κυβερνά" την Ελλάδα, οτι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών;
ΡΑΦ
...................
They grab homes for crumbs ...
- The example of Spain and Greece even more extreme form
But no one speaks? There arises one? Not rouse anyone? How can we accept uncritically the opposition this incredible monstrosity, which invented to bypass the courts by the Ministry of Finance luminaries? The great Chardoumpelis negotiating hard with lenders - loan sharks, as they say domestic parrots, the man who is not from Kolonaki as he says, that the sign it? This serves the public or loan sharks who will seize homes of Kosmaki?
Let me explain: A bomb setting which hid diligently for eight months, included in the bill to reform the Code of Civil Procedure. So according to this setting Chardoumpeli, auctions property for debts to banks from 2015 will be conducted with starting prices very low market values instead of the much more high objective values. What does this mean One owner had bought the house based on the then market value of 200,000 euros and now earn the hammer also based its market value is now very low. That is the auction starting 50,000 euros currently costs! You understand that the take home a piece of bread on the one hand and in addition are constantly in debt because the value will not pay off the previous debt that is the bank! Also, since the beginning of the new year will be electronic auctions, which means that indirectly circumvent the courts, and even without being able to react to the owner. Finally, there is still a citizen of this country to believe that this troupe \ "rule \" to Greece, that defends the interests of citizens?
RAF
.........
Они зграби домови за мрвице ...
- Пример Шпаније и Грчке још екстремном облику
Али нико не говори? Ту настаје један? Не пробуди некога? Како можемо прихватити некритички опозиција ову невероватну монструозност, који је измислио да заобиђе судове од стране Министарства финансија светиљке? Велики Цхардоумпелис преговара тешко с кредиторима - зеленаши, како кажу домаћих папагаје, човек који није из Колонаки како каже, да потпишите? То у јавном или зеленаши који ће запленила домове Космаки?
Дозволите ми да објасним: Бомба поставка која сакрио марљиво за осам месеци, укључени у налог да се реформира Закона о парничном поступку. Дакле, према овом подешавање Цхардоумпели, аукције имовина за дугове према банкама из 2015. ће бити спроведена са почетне цене веома ниске вредности на тржишту уместо на много високо објективних вредности. Шта то значи Један власник је купио кућу на основу тадашњег тржишној вредности од 200.000 евра, а сада зарађују чекић такође заснива његова тржишна вредност је сада веома низак. То је аукција почев 50.000 евра тренутно кошта! Схватате да одведем кући комад хлеба са једне стране и поред тога стално у дуговима јер вредност неће исплатити претходни дуг који је банка! Такође, од почетка нове године ће бити електронске аукције, што значи да посредно заобиђу судове, па чак и без могућности да реагује на власнику. Коначно, и даље постоји грађанин ове земље да верујем да ова трупа \\\ "\\\ управља" на Грчку, која брани интересе грађана?
РАФ
...............
Agarran hogares para migajas ...
- El ejemplo de España y Grecia aún forma más extrema
Pero nadie habla? Surge una? No despertar a alguien? ¿Cómo podemos aceptar sin crítica la oposición esta monstruosidad increíble, que inventó para eludir los tribunales por el Ministerio de Finanzas luminarias? La gran Chardoumpelis negociar duro con los prestamistas - usureros, como dicen los loros domésticos, el hombre que no es de Kolonaki, como él dice, que el signo es? Esto sirve a los tiburones públicos o préstamos que aprovecharán hogares de Kosmaki?
Me explico: Un ajuste de bomba que escondía diligentemente durante ocho meses, incluido en el proyecto de ley para reformar el Código de Procedimiento Civil. Así que de acuerdo a esta Chardoumpeli ajuste, las subastas de bienes por las deudas a los bancos a partir de 2015 se llevará a cabo con precios de salida, valores muy bajos del mercado en lugar de los valores mucho más altos objetivos. ¿Qué significa este Un propietario había comprado la casa en base al valor de mercado después de 200.000 euros y ahora ganar el martillo también basó su valor de mercado es ahora muy baja. Esa es la subasta de comenzar € 50.000 costos actualmente! Usted entiende que la lleve a casa un pedazo de pan por un lado, y además están constantemente en deuda porque el valor no pagar la deuda anterior que es el banco! Además, desde el comienzo del nuevo año será subastas electrónicas, lo que significa que eludir indirectamente los tribunales, e incluso sin ser capaz de reaccionar con el propietario. Por último, hay todavía un ciudadano de este país a creer que esta compañía \\\\\\\ "\\\\\\\ gobierna" la Grecia, que defiende los intereses de los ciudadanos?
RAF
.............
Они хватают дома для крохи ...
- Пример Испании и Греции еще более экстремальной форме
Но никто не говорит? Там возникает один? Не будить кого-нибудь? Как мы можем принять некритически оппозиция это невероятное чудовище, которое изобрел в обход судов Министерством финансов светил? Большой Chardoumpelis переговоры трудно с кредиторами - ростовщики, как говорят отечественные попугаев, человек, который не от Колонаки, как он говорит, что подписать его? Это служит общественности или ростовщики, которые будут захватывать домов Kosmaki?
Позвольте мне объяснить: установка бомбы, которые спрятал старательно в течение восьми месяцев, включены в счет реформирования Уголовно-процессуальный кодекс. Так, по этому параметру Chardoumpeli, аукционы недвижимости за долги перед банками с 2015 года будет проводиться с стартовых цен очень низкие рыночные ценности вместо гораздо более высокой цели, ценности. Что это значит Один владелец купил дом на основе тогдашнего рыночной стоимости 200 000 евро, а сейчас зарабатывают молоток также на основе ее рыночная стоимость сейчас очень низкий. Это аукцион, начиная 50000 евро в настоящее время стоит! Вы понимаете, что забрать домой кусочек хлеба с одной стороны, и в дополнение постоянно в долги, потому что значение не будет погасить предыдущий долг, который является банком! Кроме того, поскольку начало нового года будет электронные аукционы, а это значит, что косвенно обойти суды, и даже не будучи в состоянии реагировать на владельца. Наконец, есть еще гражданин этой страны считают, что это труппа \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ правит" Греция, которая защищает интересы граждан?