Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Το θέατρο του παραλόγου ζει η Ελλάδα

Μόνο στη βελτίωση του συστήματος στοχεύουν οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, λέει ο Χαρδούμπελης. Και μετά κάνει τη γυριστή: «Δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά θα είναι επιβαρύνσεις»! Δηλαδή, θα μας πονέςουν λίγο οι αλλαγές κ. Γκίκα;
Η κατάσταση έχει ως εξής: οι δανειστές – τοκογλύφοι πιέζουν για νέα μέτρα, δεν στέλνουν τους εκπροσώπους στην Ελλάδα και η κυβέρνηση θίασος ετοιμάζει νέα χαράτσια για τον ταλαίπωρο ελληνικό λαό προκειμένου να πληρώσει τους τόκους των τοκογλύφων – δανειστών μας. και αυτοί το χαβά τους! Μιλάνε για ανάπτυξη κοντά 3% και πλεόνασμα 5%!


Την ίδια στιγμή, η Μέρκελ μας λέει να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι! Προκειμένου να τονωθεί η βραδεία οικονομική ανάπτυξη προχωρήστε και σε νέες μεταρρυθμίσεις λέει η γερμανίδα αποικιοκράτης. Απευθύνεται στα υποχείριά της, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης. Και εμείς που έχουμε ανάπτυξη κυρία Μέρκελ;
Τέλος, μόλις είδαν να βαραίνει το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα, τα κοράκια της διεθνούς τοκογλυφίας ή αλλιώς επενδυτικοί ή οίκοι αξιολόγησης (sic), Μούντις και Φιτς, άρχισαν να λένε δεξιά και αριστερά ότι επίκειται αναβάθμιση της Ελλάδας! Εκτός από τα παπαγαλάκια ουδείς θα ασχοληθεί.
..............
The theater of the absurd lives Greece
Only to improve the system targeted by the changes in the tax system, says Chardoumpelis. And after doing the spiral: "It will not be horizontal, but charges will be!" That is, we ponesoun little changes Mr. Gikas?
The situation is as follows: lenders - loan sharks push for new measures, do not send their representatives in Greece and the government troupe prepares new hike for the weary Greek people to pay the interest on the loan sharks - our lenders. they their simple job! They talk about growth near 3% and 5% surplus!
At the same time, Merkel tells us to tighten their belts even further! To stimulate the sluggish economic growth go to new reforms says German colonialist. Aimed at the subservient, the governments of the euro area Member States. And we who have growth Merkel?
Finally, just saw weighs the political climate in Greece, the Ravens international usury or otherwise or investment rating agencies (sic), Moody's Investors Service and Fitch, began to say right and left of the imminent upgrade of Greece! Besides parrots nobody would deal.
..............
Позориште апсурда живи Грчка
Само да се побољша систем мета промене у пореском систему, каже Цхардоумпелис. И после тога спиралу: "То неће бити хоризонтална, али трошкови ће бити!" То јест, ми понесоун мале промене господине Гикас?
Ситуација је следећа: зајмодавци - зеленаши се залажу за нове мере, не шаљу своје представнике у Грчкој, а Влада припрема нови трупа повишицу за уморне грчки народ да плати камату на кредит ајкула - наша кредитора. они њихов једноставан посао! Они говоре о расту близу 3% и 5% вишка!
Истовремено, Меркелова говори нам да још више пооштри своје појасеве! Да стимулише спорог економског раста ићи на нове реформе, каже немачки колонијалистичке. Усмерена на подређене, владе еврозоне земаља чланица. И ми који имамо раст Меркел?
Коначно, управо сам видео тежак политичка клима у Грчкој, Равенси међународна зеленаштво или на други начин или улагање рејтинг агенције (сиц) Мудис Инвесторс Сервице и Фитцх, почео да кажем десно и лево од непосредне надоградње Грчке! Поред папагаја нико не би бавити.
..............
Театр абсурда живет Грецию
Только по совершенствованию системы адресной изменениями в налоговой системе, говорит Chardoumpelis. И после того, как делать спираль: "Это не будет горизонтальной, но обвинения будет!" То есть, мы ponesoun небольшие изменения г-н Gikas?
Ситуация выглядит следующим образом: кредиторы - ростовщики настаивать на новых мер, не направить своих представителей в Греции и правительство труппа готовит новый поход на утомленные греческий народ платить проценты по кредиту акул - наших кредиторов. они их просто работа! Они говорят о росте около 3% и 5% профицита!
В то же время, Меркель говорит нам затянуть пояса еще больше! Чтобы стимулировать вялый экономический рост идут к новым реформам говорит немецкий колонизаторской. Направленная на обслугу, правительства еврозоны государств-членов. И мы, роста Меркель?
Наконец, только что видел весит политический климат в Греции, Воронов международная ростовщичества или иначе или инвестиции рейтинговые агентства (СИК), Moody 's Investors Service и Fitch, стали говорить, справа и слева от неминуемой модернизации Греции! Кроме попугаев никто не будет заниматься.
..............
Il teatro dell'assurdo vive Grecia
Solo per migliorare il sistema di mira dai cambiamenti nel sistema fiscale, dice Chardoumpelis. E dopo aver fatto la spirale: "E non sarà orizzontale, ma le spese sarà!" Cioè, abbiamo ponesoun piccoli cambiamenti signor Gikas?
La situazione è la seguente: istituti di credito - strozzini spingere per nuove misure, non inviare i loro rappresentanti in Grecia e la troupe governo prepara nuova escursione per il popolo greco stanchi di pagare gli interessi sui usurai - i nostri istituti di credito. che il loro lavoro semplice! Parlano di crescita a 3% e il 5% in eccesso!
Allo stesso tempo, la Merkel ci dice di stringere ancora di più la cinghia! Per stimolare la crescita economica lenta andare a nuove riforme dice coloniale tedesco. Rivolto a la servile, ai governi degli Stati membri dell'area dell'euro. E noi che abbiamo la crescita Merkel?
Infine, appena visto pesa il clima politico in Grecia, i Ravens usura internazionale o di altro tipo o di agenzie di rating di investimento (sic), Moody Investors Service e Fitch, ha cominciato a dire a destra ea sinistra l'aggiornamento imminente della Grecia! Oltre pappagalli nessuno si sarebbe occupato.
..............