Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Απέκτησε φρουρά η «Δημοκρατία της Ιλλυρίδας»

Μπρεί να μην δίνουν τη σημασία που απαιτείται τα συστημικά ΜΜΕ για άγνωστους για μένα λόγους, όμως στη γειτονιά μας συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα. Είναι γνωστό ότι η μειονότητα των Αλβανών στα Σκόπια, έχει ανακηρύξει ως ανεξάρτητη οντότητα την ανατολική περιοχή με την ονομασία «Δημοκρατία της Ιλλυρίδας».
Ήδη, προχώρησαν και στη δημιουργία φρουράς με 250 μέλη. Σύμφωνα με τον Χαμντί Ντρετσάι, γνωστό ως «Πάνθηρα», ο οποίος δηλώνει γενικός διοικητής της προεδρικής φρουράς της Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας, ήδη φρουρούνται διάφορες πόλεις της FYROM. Η φρουρά φέρει μαζί της ελαφρύ οπλισμό, σύμφωνα με τον σκοπιανό Τύπο.
............
He guards the "Republic of Illyridas"

Can not give the necessary importance systemic SMEs reasons unknown to me, but in our neighborhood events happening seriously. It is known that the Albanian minority in Macedonia, has been declared as an independent entity on the eastern region under the name "Republic of Illyridas". Already gone and creating garrison with 250 members. According to Hamdi Ntretsai, known as "Panther", which indicates the general commander of the presidential guard of the Republic of Illyridas already guarded various cities of FYROM. The guard brought with light weapons, according to the press.
..............
Он чува "Републику Иллиридас"
Не могу да дају неопходна значај системских МСП из мени непознатих разлога, али у нашем комшилуку догађајима озбиљно. Познато је да је албанска мањина у Македонији, је проглашен као независног ентитета на источном региону под називом "Република Иллиридас". Већ гоне и стварање гарнизон са 250 чланова. Према Хамди Нтретсаи, познат као "Пантхер", што указује на главни командант председничке гарде Републике Иллиридас већ чували различитим градовима FYROM. Стражар донео са лаким наоружањем, према штампи.
........
Egli custodisce la "Repubblica di Illyridas"
Non è possibile dare la necessaria importanza PMI ragioni sistemiche a me sconosciute, ma ai nostri eventi di quartiere accadendo sul serio. E 'noto che la minoranza albanese in Macedonia, è stato dichiarato come entità indipendente sulla regione orientale sotto il nome di "Repubblica di Illyridas". Già andato e la creazione di presidio con 250 membri. Secondo Hamdi Ntretsai, conosciuto come "Panther", che indica il comandante generale della guardia presidenziale della Repubblica di Illyridas già custodito varie città della FYROM. La guardia ha portato con armi leggere, secondo la stampa