Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Ελευθερώστε τον δρ Βόισλαβ Σέσελι!


 Για 12 συνεχή χρόνια παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές της Χάγης χωρίς να του έχουν απαγγείλει καμία κατηγορία. Το λεγόμενο δικαστήριο της Χάγης αδυνατεί λόγω έλλειψης στοιχείων να συντάξει κατηγορητήριο. Ωστόσο η υγεία του ριζοσπάστη Σέρβου πατριώτη πολιτικού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο! Διεγνώσθη καρκίνος και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο! Ουδείς όμως συγκινείται! Ούτε και αυτή η σερβική κυβέρνηση που οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της.
Χρέος όλων όσοι αντιστέκονται στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, στο νεοφασισμό που επιβάλουν στον πλανήτη οι επικυρίαρχοι, όσοι μάχονται για την αληθινή Δημοκρατία, για την Αλληλεγγύη των λαών που καταδυναστεύονται, που ισοπεδώνονται κάτω από τη νεοφασιστική μπότα των τραπεζιτών της διεθνούς τοκογλυφίας, να συντονίσουν, να ενώσουν τις φωνές διαμαρτυρίας για την άμεση απελευθέρωση του λαοπρόβλητου ηγέτη της Σερβίας! Δεν θα υποκύψουμε!!VENCEREMOS!

.........
Free Dr. Vojislav Seselj!
For 12 consecutive years, remains in custody in prison in the Hague have not recite any class. The so-called Hague tribunal fails due to a lack of data to draw up an indictment. However health radical Serb patriot politician is in imminent danger! Diagnosed with cancer and even advanced!
Nobody but moved! Nor is the Serbian government must protect its citizens. Debt of all those who resist the New World Order, neo-fascism in the world that impose the rulers, who are fighting for true Democracy, Solidarity for the people who are oppressed, who bulldozed under the neo-fascist boot of the international bankers usury, to coordinate, to join the voices of protest for the immediate release of laoprovlitou leader of Serbia! We will not succumb !!
VENCEREMOS!
.........
Фрее Др Војислав Шешељ!
За 12 узастопних година, остаје у притвору у затвору у Хагу нису рецитовати никакву класу. Такозвани Хашки трибунал не због недостатка података да састави оптужницу. Међутим Здравље радикални српски патриота политичар је у непосредној опасности! Са дијагнозом рака, па чак и напредна!
Нико осим преселио! Нити је Влада Србије мора да заштити своје грађане. Дуг свих оних који се опиру новом светском поретку, нео-фашизам у свету који намећу владара, који се боре за истинску демократију, солидарност за људе који су потлачени, који булдожером под нео-фашистичка гепек међународних банкара зеленаштва, да координира, у придружити гласове протеста за непосредно ослобађање лаопровлитоу лидера Србије! Нећемо подлећи !!
Венцеремос!
.........
Бесплатный доктор Воислав Шешель!
В течение 12 лет подряд, остается под стражей в тюрьме в Гааге не читать любой класс. Так называемый Гаагский трибунал не удается из-за отсутствия данных по составлению обвинительного заключения. Однако здоровье радикальная сербская патриот политик находится в непосредственной опасности! Диагноз рака и даже продвинутый!
Никто, кроме переехал! Не является сербское правительство должно защищать своих граждан. Долг всех тех, кто сопротивляется нового мирового порядка, неофашизм в мире, что навязывать правителей, которые борются за истинную демократию, солидарность для людей, которые угнетенных, которые бульдозерами под неофашистской багажнике ростовщичества международные банкиры, координировать, присоединиться голоса протеста для немедленного освобождения laoprovlitou лидера Сербии! Мы не будем поддаваться !!
Мы победим!
.........
Gratuito Dr. Vojislav Seselj!
Durante 12 años consecutivos, permanece bajo custodia en la prisión de La Haya no han recitar cualquier clase. El tribunal llamado de La Haya falla debido a la falta de datos para elaborar un acta de acusación. Sin embargo radical salud político patriota serbio está en peligro inminente! Diagnosticado con cáncer y aun la más avanzada!
Nadie más que movido! Tampoco es que el gobierno serbio debe proteger a sus ciudadanos. Deuda de todos aquellos que se resisten al Nuevo Orden Mundial, el neo-fascismo en el mundo que imponen los gobernantes, que están luchando por la verdadera Democracia, Solidaridad para las personas que están oprimidos, quienes arrasados bajo la bota neofascista de la usura banqueros internacionales, coordinar, unirse a las voces de protesta por la liberación inmediata de laoprovlitou líder de Serbia! No vamos a sucumbir !!
VENCEREMOS!
.........
Il dottor Vojislav Seselj gratuito!
Per 12 anni consecutivi, rimane in custodia in carcere all'Aia non hanno recitare qualsiasi classe. Il cosiddetto Tribunale dell'Aja non riesce a causa della mancanza di dati di elaborare un atto d'accusa. Tuttavia salute radicale serbo patriota politico è in pericolo imminente! Diagnosticato un cancro e anche avanzato!
Nessuno ma spostato! Né il governo serbo deve proteggere i suoi cittadini. Debito di tutti quelli che si oppongono al Nuovo Ordine Mondiale, il neo-fascismo nel mondo che impone i governanti, che si battono per una vera democrazia, la solidarietà per le persone che sono oppressi, i quali bulldozer sotto lo stivale neo-fascista della banchieri internazionali usura, per coordinare, a unire le voci di protesta per la liberazione immediata di laoprovlitou leader della Serbia! Non soccombere !!
Venceremos!