Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Μετωπική επίθεση του ρώσου ηγέτη σε ΗΠΑ και Ε.Ε. με ξεκάθαρη στάση με ξεκάθαρη στάσηΠούτιν: Κανείς δεν θα υποτάξει τη Ρωσία!
Του Απόστολου Χ. Ρόσσιου
Σε μετωπική επίθεση κατά των γερακιών της Νέας Τάξης και της επικυριαρχίας των ΗΠΑ προχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας χθες σε φόρουμ του «Λαϊκού Μετώπου». Παράλληλα, μίλησε με σκληρά λόγια κατά του διευθυντηρίου της Ευρώπης για την μη λογική στάση του, όπως είπε, ως προς τα ίδια τα συμφέροντά της ευρωπαϊκής οικογένειας, Με ξεκάθαρη και σαφή στάση όπως το συνηθίζει άλλωστε, προειδοποίησε τις ΗΠΑ, ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υποτάξει τη χώρα του.

«Κανείς δεν πρόκειται ποτέ να ταπεινώσει τη Ρωσία», είπε ο ρώσος ηγέτης για να εισπράξει θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ο πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τη σχετική παρατήρηση του σκηνοθέτη Γιούρι Καρά, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ταπεινώσει τη Ρωσία, κήρυξε στην ουσία ανένδοτο αγώνα, κατηγόρησε ευθέως την Ουάσιγκτον ότι δεν θέλει απλά να εξευτελίσει τη Μόσχα αλλά να την υποτάξει και να λύσει τα προβλήματά της σε βάρος της. «Κανείς στην ιστορία δεν το κατάφερε αυτό με την Ρωσία και κανείς δεν θα το κάνει», είπε με έμφαση.
Αναφερόμενος στην στρατηγική των ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ ειδικά, στηλίτευσε την πολιτική του προσεταιρισμού συμμάχων καθώς και την προπαγανδιστική τακτική που έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν συμμάχους και κράτη – δορυφόρους. Αυτή η στρατηγική έχει ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Πούτιν, τα κράτη – δορυφόροι και σύμμαχοι να παραμελούν ή να υποσκελίζουν τα δικά τους συμφέροντα προσπαθώντας να υπερασπιστούν άλλων κρατών. Πρόκειται για περίεργη και θολή προοπτική ανέφερε ο ρώσος ηγέτης, προσθέτοντας ότι αισθάνεται μερικές φορές «απόλυτη σύγχυση».
Στο στόχαστρο του πρόεδρου Πούτιν μπήκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το λεγόμενο διευθυντήριο, του οποίου αμφισβήτησε έμμεσα τον «ευρωπαϊκό του προσανατολισμό»! «Η λεγόμενη προστασία του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα από την εν λόγω πρακτική της επιρροής» είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αιτιολογώντας το υποστήριξε ότι αφενός δεν υπάρχουν κριτήρια ποια είναι τα κοινά συμφέροντα σε αυτή τη συμμαχία και επιπροσθέτως υπάρχουν γεωπολιτικά συμφέροντα μιας χώρας ή μιας ομάδας χωρών που δεν συμφωνούν κατ 'ανάγκη με τα συμφέροντα των λαών τους.
..........................
Frontal attack the Russian leader in the US and EU a clear stand with clear stand
Putin: No one will subdue Russia!
Of Apostles Ch. Rosso
In a frontal attack against the Hawks of New Order and the domination of the US has the Russian president Vladimir Putin, speaking yesterday at a forum of the "Popular Front". At the same time, spoke harsh words against steered Europe's unreasonable attitude, he said, for the very interests of the European family, with clear and precise attitude like wont also warned the US that it would not allow anyone to subdue the country. "Nobody will ever humiliate Russia," said the Russian leader to receive applause from the attendees. President Putin on the occasion of the observation on the director Yuri Kara, who said that the United States try to humiliate Russia, declared essentially unyielding struggle, directly accused Washington does not want simply to humiliate Moscow but to subdue and solve their problems at the expense of. "No one in history has succeeded in this with Russia and no one will do it," he said emphatically.
Referring to the strategy of the US through NATO specifically denounced the policy to win over allies and propaganda tactics are designed to influence states and allies - satellites. This strategy has resulted, as stated by President Putin, Member - satellites and allies to neglect or supersede their own interests trying to defend other states. It is strange and blurred perspective Russian leader said, adding that he sometimes feels "utter confusion".
In sight of the President Putin came and the European Union and the so-called directors, which indirectly challenged the "European orientation"! "The so-called pan-protection, faces many problems in the practice of influence," said Vladimir Putin. And the reasons firstly argued that there are no criteria which are common interests in this alliance and in addition there are geopolitical interests of a country or group of countries which do not agree in \ necessarily in the interests of their people.
..........................
ATTACCO FRONTALE il leader russo negli Stati Uniti e UE una posizione chiara con posizione chiara
Putin: Nessuno sottomettere la Russia!
Di Apostoli Ch. Rosso
In un attacco frontale contro gli Hawks di New Order e la dominazione degli Stati Uniti ha il presidente russo Vladimir Putin, parlando ieri a un forum del "Fronte Popolare". Allo stesso tempo, ha parlato parole dure contro guidato atteggiamento irragionevole in Europa, ha detto, per gli stessi interessi della famiglia europea, con l'atteggiamento chiaro e preciso, come suol anche messo in guardia gli Stati Uniti che non avrebbe permesso chiunque di sottomettere il paese. "Nessuno potrà mai umiliare la Russia", ha detto il leader russo per ricevere applausi dei partecipanti. Presidente Putin in occasione dell'osservazione sul regista Yuri Kara, che ha detto che gli Stati Uniti cercano di umiliare la Russia, ha dichiarato in sostanza lotta inflessibile, direttamente accusato Washington non vuole semplicemente umiliare Mosca, ma di sottomettere e risolvere i loro problemi a scapito della. "Nessuno nella storia è riuscito in questo con la Russia e nessuno lo farà", ha detto con enfasi.
Facendo riferimento alla strategia degli Stati Uniti attraverso la NATO in particolare denunciato la politica di conquistare alleati e le tattiche di propaganda sono stati progettati per influenzare gli stati e alleati - satelliti. Questa strategia ha portato, come dichiarato dal Presidente Putin, gli Stati - satelliti e alleati per trascurare o sostituire i propri interessi cercando di difendere altri stati. E 'strano e punto di vista offuscata leader russo ha detto, aggiungendo che a volte si sente "confusione".
In vista del presidente Putin è venuto e l'Unione europea e i cosiddetti registi, che indirettamente hanno contestato la "orientamento europeo"! "Il cosiddetto pan-protezione, deve affrontare molti problemi nella pratica di influenza", ha detto Vladimir Putin. E le ragioni in primo luogo sostenuto che non ci sono criteri che sono gli interessi comuni in questa alleanza e in più ci sono gli interessi geopolitici di un paese o gruppo di paesi che non sono d'accordo in \\\\\\\ necessariamente nell'interesse del loro popolo.
..........................
Лобовой атаке российского лидера в США и ЕС с четким стенда с четкую позицию
Путин: Никто не покорит Россию!
Apostolos гл. Rosso
В лобовую атаку против Hawks Нового Порядка и господства США приступил президент России Владимир Путин, выступая вчера на форуме «Народного фронта». В то же время, говорил резкие слова против дирекции Европы в иррациональном отношении, он сказал, как к самому интересов европейской семьи, с четкой и недвусмысленной позиции, как обыкновению также предупредил США, что не позволит чтобы кто-нибудь покорить страну. "Никто никогда не собирается унизить Россию", сказал русский лидер получить аплодисменты присутствующих. Президент Путин по случаю наблюдения на режиссера Юрия Кара, который сказал, что Соединенные Штаты пытаются унизить Россию, заявил в основном бескомпромиссную борьбу, прямо обвинил Вашингтон не хочет просто унизить Москве, но подчинить и решить свои проблемы за счет России. "Никто в истории не преуспел в этом России, и никто не будет делать это," решительно сказал он.
Ссылаясь на стратегию США по НАТО, специально осудил политику завоевания союзников и пропагандистскую тактику, которые предназначены для влияют союзников и США - спутников. Эта стратегия привела, как заявил президент Путин, член - спутников и союзников пренебрегать или подменять их собственные интересы, пытаясь защитить других государств. Это странно и размыты перспективы российского лидера, добавив, что иногда чувствует "растерянность".
Президент Целевые Путин вступила в Евросоюз и так называемые директоров, который косвенно бросил вызов "европейскую ориентацию»! "Так называемая защита общеевропейских, сталкивается со многими проблемами из практики влияния", сказал Владимир Путин. И причины утверждать, во-первых, что есть критерии, по которым общие интересы в этом союзе и в дополнение есть геополитические интересы страны или группы стран, которые не согласны в необходимости \\\\\\\\\\\\\\\ ' с интересами своих народов.
..........................
Фронтални напад руском лидеру у САД и ЕУ са јасном постољем са јасном постољем
Путин: Нико неће потчинити Русију!
Апостолос Цх. Росо
У фронтални напад против Хавкс Новог поретка и америчка доминација наставио је руски председник Владимир Путин, говорећи јуче на форуму на "Народни фронт". Истовремено, говорио оштре речи против дирекције Европе до ирационалног става, рекао је он, као до самих интереса у европској породици, са јасним и чистим ставом попут навика такође упозорио САД да неће дозволити ико да покори земљу. "Нико се икада понизи Русију", рекао је руски лидер да прима аплауз присутних. Председник Путин поводом посматрања на директора Јуриј Кара, који је рекао да Сједињене Државе покушавају да понизе Русију, прогласио суштински неумитној борбу, директно оптужио Вашингтон не жели само да понизи Москву, али да покори и реши своје проблеме на рачун. "Нико у историји није успела у томе Русији и нико неће учинити", он се недвосмислено рекао.
Позивајући се на стратегији САД кроз НАТО посебно осудио политику придобије савезнике и пропагандних тактика које су дизајниране да утичу савезнике и држава - сателита. Ова стратегија је довело, како је изјавио председник Путин, члан - сателити и савезника занемаривања или заменити своје интересе покушавајући да одбрани друге државе. Чудно је и замагљен перспектива руског лидера, додајући да понекад осећа "крајњу конфузију".
Циљана Председник Путин је ушао у Европску унију и такозване директоре, који индиректно провоцирао "европску оријентацију"! "Такозвана заштита широм Европе, суочава са многим проблемима са праксом утицаја", рекао је Владимир Путин. А разлози тврдили, прво, да постоје критеријуми који су заједнички интереси у овом савезу и Поред тога, постоји геополитички интереси једне земље или групе земаља које се не слажу у \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ нужно са онима њихових народа.
..........................