Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Τι πίνετε και δεν μας δίνετε;


Κάτι δεν πάει καλά, είναι βέβαιο σε αυτόν τον τόπο. Ειδικά με την συγκυβέρνηση κΙ τα φερέφωνά τους.
Θυμάστε που λέγανε οι συστημικοί και τα παπαγαλάκια κάτι για «ψεκασμένους»; Ε, λοιπόν, συμφωνώ, έχουν δίκιο. Δεν μπορεί αγαπητέ μου να λες τέτοια πράγματα και μην είσαι «ψεκασμένος»; Και εξηγώ: τα επίσημα στοιχεία λένε ότι, το έτος 2009 η Ελλάδα είχε ανεργία 9,2%, το χρέος ήταν 123% του ΑΕΠ και οι ανασφάλιστοι ήταν 80.000 πολίτες. Το έτος 2014 το χρέος ανέβηκε στο 173% του ΑΕΠ, η ανεργία εκτινάχθηκε στο 28,3% και οι ανασφάλιστοι ξεπερνούν τα 3.000.000 πολίτες!
Η χώρα μας και η οικονομία, θα βρίσκεται σε ασφυκτική γερμανική επιτήρηση ως το 2020! Βεβαίως δεν παραβλέπουμε και τα επιμέρους στοιχεία, τις «παράπλευρες απώλειες», όπως τα εκατοντάδες χιλιάδες «λουκέτα», οι χιλιάδες αυτοκτονίες, η μετανάστευση της νεολαίας, ο αφελληνισμός των επιχειρήσεων κλπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεχθέντα του ανθρώπου που θεωρητικά διοικεί τη χώρα καθώς ουσιαστικά τη διοικεί το Δ’ Οικονομικό Ράιχ με τον διορισμένο γκαουλάιτερ, η χώρα μας επέστρεψε το τρίτο τρίμηνο στην ανάπτυξη μετά από 6 χρόνια ύφεσης! Γεγονός που έκαναν σημαία εκ νέου τα γνωστά παπαγαλάκια. Τελικά τι πίνετε και δεν μας δίνετε;
ΡΑΦ
......................
What drink do not you give us?
Something is wrong, certainly in this place. Especially with the coalition KI their mouthpieces.
Remember that they called systemic and budgies something "sprayed"? Well, I agree, they are right. Can not dear to say such things and not be "sprayed"? Let me explain: the official figures say, the year 2009, Greece had 9.2% unemployment, the debt was 123% of GDP and 80,000 were uninsured citizens. The 2014 debt rose to 173% of GDP, the unemployment rate jumped to 28.3% and more than 3 million uninsured citizens! Our country and the economy will be in a massive German supervision until 2020! Certainly do not overlook and components, the "collateral damage", as hundreds of thousands "locks" the thousands of suicides, migration of youth, the dehellenization business etc. However, according to the statements of the man who runs the country theoretically as substantially govern the Fourth Reich Economics with the appointed Gauleiter, our country returned in the third quarter growth after six years of recession! Which flag did re known budgies. Ultimately what you drink and do not give us?
......................
Quello che bere non ci danno?
Qualcosa non va, sicuramente in questo posto. Soprattutto con sygkyvernisi Rf loro portavoce.
Ricorda che hanno chiamato qualcosa sistemica e pappagalli 'spruzzate'? Bene, sono d'accordo, hanno ragione. Può non caro a dire queste cose e non essere "spruzzato"? Mi spiego: i dati ufficiali dire, l'anno 2009, la Grecia ha avuto la disoccupazione del 9,2%, il debito era 123% del PIL e privo di assicurazione sono stati 80.000 i cittadini. Il 2014 il debito è salito al 173% del PIL, la disoccupazione è balzata al 28,3% e privo di assicurazione più di 3.000.000 di persone! Il nostro paese e l'economia, è soffocante sorveglianza tedesca 2020! Certamente non trascurare e dei suoi elementi, il 'danno collaterale', come le centinaia di migliaia di "blocca" le migliaia di suicidi, la migrazione dei giovani, della deellenizzazione affari ecc Tuttavia, secondo le dichiarazioni di un uomo che corre in teoria il paese essenziale per amministrare il IV Reich finanziario con il Gauleiter nominato, il nostro paese è tornato nel terzo trimestre di crescita dopo sei anni di recessione! Quale segnalato pappagalli di nuovo noti. In definitiva ciò che si beve e non ci danno?
......................
Шта пиће не дају нам?
Нешто није у реду, сигурно у овом месту. Посебно са коалицијом и њихових гласноговорника.
Запамтите да су звали системско и папагаји нешто 'прскају'? Па, ја се слажем, они су у праву. Зар не драги да кажем такве ствари и не треба "посипа"? Дозволите ми да објасним: званични подаци кажу, 2009. година, Грчка је имала незапосленост од 9,2%, дуг је 123% БДП-а и неосигураних били 80,000 грађани. Године 2014 дуг је повећан за 173% БДП-а, незапослености скочила на 28,3% и неосигураних више од 3.000.000 људи! Наша земља и економија, се гуши немачки надзор као 2020.! Сигурно не превидети и њени елементи, 'колатерална штета' као стотине хиљада "брава" на хиљаде самоубистава, миграције младих, дехелленизатион бизнис итд Међутим, према изјавама човека који теоретски води земљу као неопходност администрира ИВ Финансијски Рајх са именованог Гаулајтер, наша земља вратила у трећем кварталу да расту после шест година рецесије! Који је сигнализирао опет познате папагаје. У крајњој линији шта пијете и ви нас не дају?
......................
Какой напиток не даст?
Что-то не так, конечно, в этом месте. Особенно с коалицией и их рупоров.
Помните, что они называют системной и попугаев-то «распыляется»? Ну, я согласен, что они правы. Не можете дорогой говорить такие вещи и не быть "посыпать"? Позвольте мне объяснить: официальные цифры говорят о том, 2009 году, Греция была безработицы 9,2%, долг был 123% ВВП и незастрахованных были 80000 граждан. Год 2014 долг вырос до 173% ВВП, безработица подскочила до 28,3% и незастрахованных более 3000000 человек! Наша страна и экономика, задыхается немецкий надзора, а 2020! Конечно, не выходят и ее элементы, "сопутствующий ущерб", как сотни тысяч "замков" тысячи самоубийств, миграции молодежи, dehellenization бизнес и т.д. Однако, согласно заявлениям человека, который теоретически управляет страной как важно для управления IV Финансовые рейх с назначенным гауляйтера, наша страна вернулась в третьем квартале рост после шести лет спада! Который свидетельствует о вновь известных попугаев. В конечном счете, что вы пьете, и вы не дают нам?
......................
¿Qué bebida no nos dan?
Algo está mal, sobre todo en este lugar. Especialmente con la coalición y sus voceros.
Recuerde que ellos llaman sistémica y loros algo 'rociados'? Bueno, estoy de acuerdo, tienen razón. ¿Todavía no ha querido decir este tipo de cosas y no para ser "salpicado"? Me explico: las cifras oficiales decir, el año 2009, Grecia tenía desempleo del 9,2%, la deuda era de 123% del PIB y los no asegurados fueron 80.000 ciudadanos. El año 2014 la deuda se elevó a 173% del PIB, el desempleo subió a un 28,3% y los no asegurados más de 3 millones de personas! Nuestro país y la economía, es sofocante vigilancia alemán como 2020! Desde luego, no pase por alto y sus elementos, el 'daños colaterales' como los cientos de miles de "bloquea" los miles de suicidios, la migración de los jóvenes, el negocio deshelenización etc. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del hombre que teóricamente dirige el país tan esencial para administrar el IV Reich financiero con el Gauleiter designado, nuestro país volvió en el tercer trimestre a un crecimiento después de seis años de recesión! Qué señalado loros nuevo conocidos. En última instancia lo que bebe y que no nos da?
......................